15

Bài ca giải cứu

1Ta ca ngợi Chúa Vĩnh Hằng
Vì Ngài chiến thắng huy hoàng vẻ vang.
Chúa đưa tay ném vào biển cả
Đoàn ngựa chiến lẫn quân kỵ mã
2Với ta, Chúa là sức mạnh, bài ca
Đấng giải cứu là Giê-hô-va.
Chúa là Chân Thần ta hằng ca tụng
Là Thượng Đế tổ tiên ta thờ phụng
3Chúa là Danh Tướng anh hùng
Giê-hô-va chính là Danh Ngài dùng.
4,5Ngài ném tướng sĩ và chiến xa xuống biển.
Các sĩ quan Ai-cập tinh luyện
Đều chìm lỉm dưới sóng bạc đầu
Như đá sỏi chìm xuống đáy biển sâu.
6Lạy Chúa Thánh, cánh tay Ngài vô cùng linh hoạt
Tay phải Ngài đập quân thù tan nát.
7Ngài đánh phá địch bằng đức uy cao cả
Lửa giận Ngài thiêu chúng cháy như rạ
8Chúa thổi hơi ra, nước biển dồn từng đống
Nước xây thành, dựng đứng và ngưng đọng
Ngay giữa lòng trùng dương man mác.
9Địch quân nói: "Ta đuổi theo, đánh giặc
Ta vung gươm chém giết tơi bời,
Chia nhau cướp phá, hả hê cuộc đời!"
10Nhưng Ngài thổi gió tới
Biển vùi lấp họ đi
Họ chìm nghỉm như chì
Giữa làn nước mênh mông.
11Có ai như Chúa Chí Tôn?
Thần nào thánh khiết vô song như Ngài?
Quyền năng, phép tắc vô nhai
12Dang tay ra, đất nuốt ngay quân thù.
13Dân ta được Ngài dắt dẫn
Lấy lòng thương đưa họ về mảnh đất thánh.
14Các nước nghe tin đều khiếp kinh
Hãi hùng xâm chiếm cõi lòng Phân-Tin
15Các lãnh tụ Ê-đôm kinh hoảng
Các dũng sĩ Mô-áp cũng run lây
Nhân dân Ca-na-an hồn vía lên mây.
16Chúa Hằng Hữu ơi, do quyền lực Chúa,
Quân thù đứng trơ như phỗng đá
Khi dân Ngài cứu chuộc đi qua.
17Được Chúa đem trồng trên Đỉnh Núi xa
Là nơi Ngài ngự, Chúa ơi!
18Chúa Hằng Hữu vẫn trị ngôi đời đời.
19Ngựa xe Ai-cập cùng kỵ mã
Đã nằm yên trong lòng biển cả
Nhưng dân Chúa vẫn kéo quân
Qua Biển Đỏ như vượt ngang đất bằng.
20Nữ tiên tri Mỵ-lâm, chị của A-rôn đứng ra hướng dẫn các phụ nữ; mỗi người tay cầm trống nhỏ, nhảy múa và ca hát:
21Hát lên, ca ngợi Chân Thần
Vì Ngài toàn thắng địch quân bạo tàn
Chiến đoàn kỵ mã kiêu căng
Chôn vùi dưới nước mênh mang Biển Hồng.

Nước đắng hóa ngọt

22Sau đó, Mai-sen dẫn dân Y-sơ-ra-ên từ Hồng Hải đi đến sa mạc Sua, trọn ba ngày đường họ không tìm được nước. 23Khi đến Ma-ra, tuy có nước, nhưng nước đắng không uống được. Chính vì thế mà nơi ấy cổ tên là Ma-ra (nghĩa là đắng). 24Dân chúng phàn nàn với Mai-sen: "Chúng tôi lấy gì để uống đây?" 25Mai-sen kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Ngài chỉ cho ông một khúc cây, bảo ông cầm lấy ném vào nước, nước hóa ra ngọt.
Chính tại Ma-ra là nơi Chúa Hằng Hữu đã quy định nguyên tắc sau đây cho dân Y-sơ-ra-ên theo, đồng thời nguyên tắc này cũng được dùng để thử thách họ:
26“Nếu các ngươi chuyên tâm lắng nghe tiếng Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi, thi hành các điều Ta truyền bảo, điều ngay điều phải tức là dưới mắt Ta vâng giữ điều răn Ta và luật lệ Ta; thì các ngươi sẽ không mắc phải một bệnh nào Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng chữa bệnh các ngươi."
27Rồi, họ đi đến Ê-lam là nơi có mười hai suối nước' và bảy mươi cây chà là, và đóng trại bên cạnh các suối nước đó.