27

Cov uas ua thawj kav tub rog

1No yog cov Yixayee tej npe, yog cov thawj hauv tej cum, cov thawj kav ib txhiab leej cov thawj kav ib puas leej thiab tej nom tswv uas pab vajntxwv tu haujlwm uas ntsig txog tej pab tub rog uas sib hloov zov tebchaws. Txhua txhia lub hli hauv ib xyoos mas ib lub hlis ib pab uas mus ua haujlwm muaj ob vam plaub txhiab leej.
2Pab ib zov lub ib hlis mas yog Xadi‑ee tus tub Yasaunpe‑as ua tus uas kav. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 3Nws yog Peles caj ces thiab ua tus thawj kav cov thawj tub rog huvsi rau lub ib hlis. 4Daudai uas yog cum Ahau‑a ua tus uas kav pab uas zov lub ob hlis. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 5Tus thawj uas kav pab peb rau lub peb hlis yog pov thawj Yehauyada tus tub Npenaya. Nws ua tus thawj thiab nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 6Tus Npenaya no yog ib tug hauv pab peb caug tus tuam leem thiab nws yog tus thawj kav pab peb caug leej ntawd. Nws tus tub Amixanpa yog tus uas saib xyuas nws pab tub rog. 7Yau‑a tus kwv Axahee ua tus kav pab plaub rau lub plaub hlis. Thaum dua nws lawd nws tus tub Xenpadiya sawv nws chaw kav lawv. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 8Tus thawj kav pab tsib rau lub tsib hlis yog Sahu uas yog Ixaha cum. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 9Tus thawj kav pab rau rau lub rau hli yog Ila uas yog Ikhe hauv moos Thekhau‑a tus tub. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 10Tus thawj kav pab xya rau lub xya hli yog Helexi uas yog neeg hauv moos Pelau yog xeem Efa‑i. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 11Tus thawj kav pab yim rau lub yim hli yog Xinpekhai uas yog Husa cum hauv Xelag caj ces. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 12Tus thawj kav pab cuaj rau lub cuaj hlis yog Anpiyexaw hauv lub moos Anathau yog xeem Npeeyamee. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 13Tus thawj kav pab kaum rau lub kaum hli yog Mahalai hauv lub moos Nethaufa yog Xelag caj ces. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 14Tus thawj kav pab kaum ib rau lub kaum ib hlis yog Npenaya hauv lub moos Pilathoo xeem Efa‑i. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej. 15Tus thawj kav pab kaum ob rau lub kaum ob hlis yog Heedai hauv lub moos Nethaufa yog Auni‑ee caj ces. Nws pab muaj ob vam plaub txhiab leej.

Cov thawj hauv txhua xeem

16Cov thawj uas kav cov Yixayee txhua xeem yog li no. Xeem Lunpee yog Xikhi tus tub Eliyexaw ua tus thawj. Xeem Xime‑oo yog Ma‑akha tus tub Sefathiya. 17Xeem Levi yog Khemu‑ee tus tub Hasanpiya. Aloo caj ces yog Xadau. 18Xeem Yuda yog Elihu uas yog Davi ib tug tijlaug. Xeem Ixakha yog Mikha‑ee tus tub Ooli. 19Xeem Xenpuloo yog Aunpadiya tus tub Isamaya. Xeem Nathali yog Axali‑ee tus tub Yelemau. 20Xeem Efa‑i yog Axaxiya tus tub Hause‑a. Ib nrab xeem Manaxe yog Pedaya tus tub Yau‑ee. 21Ib nrab xeem Manaxe uas nyob hauv Kile‑a tebchaws yog Xekhaliya tus tub Idau. Xeem Npeeyamee yog Anaw tus tub Ya‑axi‑ee. 22Xeem Daj yog Yelauhas tus tub Axalee. Cov no yog Yixayee txhua xeem cov thawj. 23Cov uas hnub nyoog tsis tau txog nees nkaum xyoo mas Davi tsis txheeb npe, rau qhov Yawmsaub tau cog lus tseg hais tias yuav ua kom cov Yixayee muaj coob yam li cov hnub qub saum nruab ntug. 24Xeluya tus tub Yau‑a pib suav uas suav tsis tau tag. Mas kev npau taws kuj poob rau saum cov Yixayee vim qhov uas lawv suav ntawd, ces txawm tsis sau muaj npaum li cas cia rau hauv phau ntawv uas sau vajntxwv Davi li keeb kwm.

Davi cov nom tswv

25Adi‑ee tus tub Amave ua tus uas saib xyuas vajntxwv tej txhab nyiaj, Uxiya tus tub Yaunathas ua tus saib xyuas tej txhab nyiaj hauv tej moos thiab hauv tej zej zog thiab hauv tej chaw zov khuav thoob tebchaws. 26Khelu tus tub Exali ua tus uas saib xyuas cov uas ua liaj ua teb. 27Sime‑i hauv lub moos Lama ua tus uas saib xyuas tej vaj txiv hmab. Xadi hauv lub moos Sefas ua tus uas saib xyuas tej vaj txiv hmab uas ua cawv txiv hmab uas yuav khaws cia. 28Npa‑as Hanas hauv lub moos Kedaw ua tus uas saib xyuas cov ntoo txiv aulib thiab cov ntoo txiv cev uas nyob ntawm tej pov roob Sefela. Yau‑as ua tus uas saib xyuas tej chaw khaws roj. 29Silai uas nyob hauv tebchaws Saloo ua tus uas saib xyuas tej pab nyuj uas nrhiav noj hauv Saloo. Alai tus tub Safa ua tus saib xyuas tej pab nyuj hauv tej nras tiaj. 30Aunpi uas yog neeg Isama‑ee ua tus uas saib xyuas cov ntxhuav. Yedeya hauv lub moos Melaunau ua tus uas saib xyuas cov nees luav. Yaxi uas yog neeg Haka ua tus saib xyuas tej pab yaj pab tshis. 31Cov no puavleej yog cov nom tswv uas saib xyuas txhua yam uas yog vajntxwv Davi li.
32Yaunathas uas yog Davi tus yawg laus ua lub chaw sablaj, yog tus uas muaj tab fab dav thiab yog tus tub sau ntawv. Nws thiab Hamauni tus tub Yehi‑ee ua cov uas tu vajntxwv cov tub. 33Ahithaufee ua vajntxwv lub chaw sablaj. Husai uas yog Akhi cum ua vajntxwv tus phoojywg. 34Thaum dhau Ahithaufee mas Npenaya tus tub Yehauyada thiab Anpiyatha ob tug sawv nws chaw ua haujlwm. Yau‑a ua tus thawj kav vajntxwv cov tub rog huvsi.