25

Luag Txeeb Tau Lub Nroog Yeluxalees

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 36.13-21; Yelemis 52.3b-11)

1Xedekiyas ntxeev siab rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos. Yog li ntawd, Nenpukajnexales thiaj txhij tubrog tuaj tua lub nroog Yeluxalees, thaum lub nkaum hli ntuj hnub xiab kaug uas Xedekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau cuaj xyoos. Lawv tuaj tsuam yeej rau ntawm ntug nroog thiab xov ib txheej ntsa yeej thaiv ncig lub nroog Yeluxalees, 2thiab vij lub nroog mus txog thaum Xedekiyas ua vajntxwv tau kaum ib xyoos. 3Xyoo ntawd thaum lub plaub hlis ntuj hnub xiab cuag, cov pejxeem tsis muaj zaub mov noj thiab sawvdaws tshaib plab heev, 4thiab tus ntsa yeej uas thaiv lub nroog raug luag tsoo qee ntu pob tas. Txawm yog cov tubrog Npanpiloos twb vij lub nroog tas lawm los, thaum ib tag hmo vajntxwv thiab nws cov tubrog tseem khiav tawm mus hla vajntxwv lub vaj mus rau ntawm lub roojvag uas nyob kem nruab nrab ntawm ob tug ntsa yeej mus rau tom lub Hav Yauladees lawm. 5Tiamsis cov tubrog Npanpiloos caum lawv qab mus ntes tau Vajntxwv Xedekiyas ntawm lub tiaj nrag uas ze lub nroog Yelikaus, thiab nws cov tubrog khiav tas tso nws tseg. 6Thaum lawv ntes tau Xedekiyas lawm, lawv coj nws los cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales ntawm lub nroog Lilas hauv cheebtsam Hamas, thiab Nenpukajnexales txiav txim rau Xedekiyas qhov ntawd. 7Nenpukajnexales muab Xedekiyas cov tub tua tabmeeg Xedekiyas, thiab Nenpukajnexales kom luag muab Xedekiyas ob lub qhov muag kaus povtseg, lawv muab saw hlau khi nws coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm.

Lub Tuamtsev Puastsuaj

(Yelemis 52.12-33)

8Thaum Nenpukajnexales ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos tau kaum cuaj xyoos, xyoo ntawd lub tsib hlis ntuj hnub xiab xya, Nenpuxaladas uas yog vajntxwv tus tuavxam thiab yog tus thawj tubrog txawm coj vajntxwv cov tubrog tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees. 9Nws hlawv tus TSWV lub Tuamtsev, lub loog, cov nomtswv tej vajtse thiab tagnrho tej tsev hauv lub nroog Yeluxalees kub hnyiab tas huv tibsi, 10thiab nws cov tubrog muab tej ntsa yeej tsoo pob tas. 11Nenpuxaladas ntes cov neeg uas tseem tshuav nyob hauv lub nroog Yeluxalees, cov uas muaj tswvyim ua txhua yam haujlwm, thiab coj tagnrho cov uas los thawj cov Npanpiloos mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 12Tiamsis nws tseg cov neeg pluag uas tsis muaj liaj tsis muaj teb nyob rau hauv tebchaws Yudas, thiab nws kom lawv cia li mus ua luag tej liaj tej teb thiab tu luag tej vaj txiv hmab txiv ntoo.
13Cov tubrog Npanpiloos tsoo ob tug ncej tooj, tej tsheb thiab lub yias tooj uas nyob ntawm lub Tuamtsev, coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 14Thiab lawv sau tagnrho tej duav yawm tshauv, tej thoob rau tshauv thaum lawv tu lub thaj, tej txiab txiav teebxeeb, cov phiab uas rau ntshav tsiaj, tej tais uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab tej tais tooj uas siv hauv lub tuamtsev nqa mus huv tibsi lawm. 15Lawv coj txhua yam uas muab nyiaj muab kub ua, tsis hais tej tais, tej yias uas rau ncaig taws, 16thiab txhua yam uas Vajntxwv Xalumoos muab tooj ua tseg rau hauv lub Tuamtsev, tsis hais ob tug ncej tooj, cov tsheb thiab lub rhawv tooj loj, tej ntawd hnyav heev tsis muaj ib rab teev uas yuav luj tau li. 17Ob tug ncej tooj ntawd sib luag zos: ib tug twg siab kaum yim tshim, thiab saum ob lub hau ncej luag ua ob lub paj siab peb tshim txawb rau. Luag muab xovtooj qhaib ua saw rig puagncig ob lub hau thiab nchuav ua ob tsham txiv ntsiav kws dai rau saum.

Luag Coj Cov Yudas Mus rau Npanpiloos

(Yelemis 52.24-27)

18Nenpuxaladas uas yog tus thawj tubrog ntes Xelayas uas yog tus Povthawj Hlob, Xefaniyas uas yog tus povthawj yau thiab peb leeg uas tuav haujlwm tseemceeb hauv lub Tuamtsev, 19nws ntes tus thawj tubrog uas saib tagnrho cov tubrog, vajntxwv tsib tug tuavxam uas tseem nyob hauv lub nroog, tus lwm thawj tubrog uas txheeb cov tubrog tej ntaub ntawv, thiab rau caum leej neeg tseemceeb uas nyob hauv lub nroog. 20Nenpuxaladas coj lawv mus cob rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos ntawm lub nroog Lilas, 21hauv cheebtsam Hamas. Vajntxwv kom luag muab lawv ntaus thiab tua rau ntawd.
 Yog li ntawd, luag thiaj coj cov Yudas mus rau tebchaws Npanpiloos lawm.

Nkedaliyas Kav lub tebchaws Yudas

(Yelemis 40.7-9; 41.1-3)

22Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos tsa Nkedaliyas uas yog Ahikas tus tub thiab yog Safas tus xeebntxwv ua nom kav lub tebchaws Yudas thiab saib cov Yudas uas tsis raug luag ntes mus rau tim tebchaws Npanpiloos. 23Thaum cov Yudas cov nomtswv thiab cov tubrog uas tsis kam mus thawj thiab zwm rau cov Npanpiloos hnov hais tias tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos tsa Nkedaliyas ua nom saib cov Yudas lawm, lawv txawm tuaj cuag nws hauv lub nroog Mixepas; cov nomtswv ntawd yog Nethaniyas tus tub Yisamayees, Kale-as tus tub Yauhanas, Xelayas tus tub Tahumes uas nyob hauv lub nroog Netaufas thiab Yexaniyas uas nyob hauv lub nroog Ma-akas. 24Nkedaliyas hais rau lawv hais tias, “Kuv hais rau nej hais tias, nej tsis txhob ntshai cov Npanpiloos tej nomtswv. Nej cia li nyob twjywm hauv lub tebchaws no thiab ua haujlwm rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos, nej thiaj yuav tau nyob kaj siab lug.”
25Xyoo ntawd, thaum lub xya hli ntuj, Yisamayees uas yog Nethaniyas tus tub thiab yog Elisamas tus xeebntxwv uas yog cajces vajntxwv txawm coj kaum leej tubrog tuaj tua Nkedaliyas, thiab nws tseem muab cov Yixalayees thiab cov Npanpiloos uas nrog Nkedaliyas nyob hauv lub nroog Mixepas tua tuag tas huv tibsi. 26Cov Yixalayees, tsis hais cov muaj cov pluag thiab cov thawj tubrog, thiaj tsiv mus tas rau nram tebchaws Iziv lawm, vim lawv ntshai cov Npanpiloos.

Luag Tso Yehauyakhees Tawm Hauv Tsev Lojcuj

(Yelemis 52.31-34)

27Xyoo uas Evimeludas pib ua vajntxwv kav lub tebchaws Npanpiloos, nws hlub Vajntxwv Yehauyakhees uas kav lub tebchaws Yudas, nws thiaj tso Yehauyakhees tawm hauv tsev lojcuj. Suav txij hnub uas luag ntes Yehauyakhees hauv tebchaws Yudas mus txog hnub uas luag tso nws tawm hauv tsev lojcuj los, yog tau peb caug xya xyoo rau lub kaum ob hlis ntuj hnub nees nkaum xya. 28Vajntxwv Evimeludas ua zoo rau Yehauyakhees thiab muab nws saib hlob dua lwm tus vajntxwv uas luag ntes mus rau hauv tebchaws Npanpiloos. 29Yog li ntawd, luag thiaj muab dua ib cev ris tsho rau Yehauyakhees hnav hloov cev uas nws hnav nyob hauv tsev lojcuj, thiab nws niaj hnub tau nrog vajntxwv noj mov saum vajntxwv lub rooj mus tas nws simneej. 30Thaum uas Yehauyakhees tseem ua neej nyob, Vajntxwv Evimeludas uas kav lub tebchaws Npanpiloos niaj hnub muab nyiaj rau Yehauyakhees yuav noj yuav hnav kom txaus mus txog hnub uas tas nws simneej.