6

Raab taus ntaab sau dej

1Paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug has rua Elisa tas, “Saib maj, lub chaw kws peb nyob es koj saib xyuas peb hov nqaim dhau tsw txaus peb nyob. 2Ca peb moog rua tom ntug dej Yalatee ib leeg txav ib tog ntoo lug ua chaw rua peb nyob.” Elisa has tas, “Moog maj.” 3Muaj ib tug txawm has tas, “Thov koj nrug peb kws yog koj cov tub qhe moog hab.” Nwg teb tas, “Kuv yuav moog.” 4Nwg txhad nrug puab moog. Thaus puab tuaj txug ntawm tug dej Yalatee, puab txawm ntuv ntoo. 5Thaus ib tug saamswm ntuv ntoo, nwg raab taus txawm hle poob rua huv dej lawm, nwg txhad qw tas, “Au ceblaaj xwb lauj, yawm hlub. Raab taus hov kuv qev puab le tuaj.” 6Vaajtswv tug tuabneeg has tas, “Raab taus poob ncaaj qhov twg?” Thaus tug hov taw qha lub chaw rua nwg lawd, nwg txhad txav ib yaav ntoo nrum rua huv lub chaw hov, ua rua raab taus hlau hov ntaab plawg tuaj. 7Elisa has tas, “Ca le ntsab nkaus lug.” Tes tug hov txawm cev teg moog ntsab nkaus lug.

Alaa cov tub rog swb

8Thaus Alaa tug vaajntxwv ua rog rua cov Yixayee, nwg nrug nwg cov tub teg tub taw sablaaj tas nwg yuav ua yeej rua hovtwg. 9Tassws Vaajtswv tug tuabneeg xaa xuv rua Yixayee tug vaajntxwv tas, “Ceev faaj tsw xob hlaa moog ze lub chaw hov vem cov Alaa saamswm tuaj rua hov ntawd.” 10Tes Yixayee tug vaajntxwv txhad xaa xuv moog ceeb toom rua cov tuabneeg kws nyob thaaj chaw kws Vaajtswv tug tuabneeg has hov. Elisa pheej qha vaajntxwv paub le nuav, vaajntxwv txhad ceev faaj tau tsw yog ib ob zag xwb.
11Alaa tug vaajntxwv ntxhuv sab rua qhov nuav heev, nwg txhad hu nwg cov tug teg tub taw tuaj hab has tas, “Mej yuav tsw qha rua kuv tas peb tog leejtwg tuaj Yixayee tug vaajntxwv tog lov?” 12Nwg cov tub teg tub taw ib tug has tas, “Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, tsw muaj leejtwg hlo le. Yeej yog Elisa kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob huv Yixayee tebchaws qha tej lug kws koj has huv koj lub txaaj pw rua Yixayee tug vaajntxwv paub.” 13Vaajntxwv txhad has tas, “Ca le moog nrhav saib Elisa nyob qhov twg sub kuv txhad khaiv tuabneeg moog nteg tau nwg lug.” Muaj tuabneeg has rua nwg tas, “Elisa nyob huv lub moos Ntauthaa.” 14Vaajntxwv txhad xaa ib paab tub rog coob coob muaj neeg hab tsheb neeg ua rog moog. Puab moog mo ntuj hab vej lub moos hov ca.
15Taagkig tom qaab thaus Vaajtswv tug tuabneeg tug qhev sawv ntxuv tseeg hab tawm moog, na cav pum ib paab tub rog muaj neeg hab tsheb neeg ua rog vej nkaus lub moos lawm. Tug qhev has tas, “Ceblaaj lauj, kuv tug tswv, peb yuav ua le caag?” 16Elisa teb tas, “Tsw xob ntshai tsua qhov cov kws tuaj peb tog coob dua cov kws tuaj puab tog.” 17Tes Elisa txawm thov Yawmsaub tas, “Au Yawmsaub, thov koj qheb nwg qhov muag nwg txhad le pum.” Yawmsaub txhad qheb tug hluas hov qhov muag nwg txhad pum, ua cav peg roob muaj neeg muaj tsheb ua rog suavtawg puv nkaus nyob vej puag ncig Elisa. 18Thaus cov Alaa tuaj tawm tsaam Elisa, nwg thov Yawmsaub has tas, “Thov koj ua rua cov tuabneeg nuav qhov muag faam.” Yawmsaub txhad ua rua puab qhov muag faam lawv le Elisa tej lug thov. 19Mas Elisa has rua puab tas, “Tsw yog txujkev nuav hab tsw yog lub moos nuav. Mej lawv kuv qaab, kuv yuav coj mej moog txug tug kws mej nrhav hov.” Tes nwg txawm coj puab moog rua huv lub nroog Xamali.
20Thaus puab lug txug huv plawv nroog Xamali lawd, Elisa has tas, “Au Yawmsaub, thov koj qheb cov tuabneeg nuav qhov muag kuas puab rov pum kev.” Yawmsaub txhad le qheb puab qhov muag pum kev, ua cav puab nyob huv plawv nroog Xamali lawm. 21Thaus Yixayee tug vaajntxwv pum puab nwg txawm has rua Elisa tas, “Kuv txwv, kuv muab puab tua lov? Kuv muab puab tua pov tseg lov?” 22Nwg teb tas, “Tsw xob tua. Koj yuav tua cov tuabneeg kws koj xuas ntaaj xuas neev nteg tau lug lov? Ca le muab ncuav hab dej rua puab noj puab haus, hab tso puab rov moog rua puab tug tswv.” 23Vaajntxwv txawm npaaj ib rooj noj haus luj lug yug puab. Thaus puab noj haus taag lawd, nwg txawm tso puab rov moog rua puab tug tswv. Tes cov Alaa txhad tsw tuaj lws Yixayee tebchaws dua le lawm.

Alaa cov tub rog vej lub nroog Xamali

24Lug rua tom qaab nuav Npeehanta kws yog Alaa tug vaajntxwv txhwj nwg cov tub rog huvsw tuaj vej lub nroog Xamali. 25Thaus puab vej lub nroog Xamali hov, lub nroog raug kev tshaib plaab heev kawg, moog txug thaus ib lub taubhau neeg luav puab muag txug yim caum sekhee nyaj, hab ib feem plaub huv ib khab quav nquab puab muag tswb sekhee. 26Thaus Yixayee tug vaajntxwv taug sau ntsaa loog, muaj ib tug quaspuj qw thov nwg has tas, “Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, thov paab lauj.” 27Vaajntxwv has tas, “Yog Yawmsaub tsw paab koj, kuv yuav paab koj tau qhov twg lug? Kuv paab lug ntawm lub tshaav ntaus qoob, lossws lub qhov tsuam txwv maab lov?” 28Nwg nug tug quaspuj hov tas, “Koj muaj daabtsw?” Tug quaspuj teb tas, “Tug puj nuav has rua kuv tas, ‘Nub nua muab koj tug tub rua ib noj, mas pigkig ib le noj kuv tug tub.’ 29Ib txhad muab kuv tug tub hau noj taag. Mas nub tom qaab kuv has rua nwg tas, ‘Muab koj tug tub rua ib noj,’ tassws tug puj hov muab nwg tug tub zais lawm.” 30Thaus vaajntxwv nov tug quaspuj hov tej lug nwg txawm dua rhe nwg lub tsho rua thaus nwg tseed saamswm taug sau ntsaa loog. Cov pejxeem saib pum ua cav vaajntxwv naav khaub seev tsaaj rua txheej saab huv kws npuas lub cev. 31Mas vaajntxwv has tas, “Yog nub nua Safa tug tub Elisa lub taubhau tseed txuas nwg lub xub pwg, kuj thov Vaajtswv rau txem rua kuv hab nyaav dua le ntawd.”
32Thaus ntawd Elisa nyob tsawg huv nwg lub tsev hab cov kev txwj quas laug kuj nrug nwg nyob ua ke. Vaajntxwv khaiv ib tug tawm ntawm nwg xubndag moog, tassws thaus tug kws xaa xuv hov tuaj tsw tau txug, Elisa has rua cov kev txwj quas laug tas, “Mej pum los tsw pum tug kws tua tuabneeg nuav khaiv tuabneeg tuaj txav kuv lub taubhau? Thaus tug xaa xuv tuaj txug, mej ca le kaw qhov rooj hab tuav ruaj ruaj, xob pub nwg nkaag tau lug tsev. Nwg tug tswv txhais kwtaw lub suab nrov lawv qaab tuaj lawm los tsw yog?” 33Thaus Elisa saamswm has rua puab hov, vaajntxwv txawm tuaj txug ncua hab has tas, “Tej kev ceblaaj nuav yog lug ntawm Yawmsaub lug. Kuv tseed yuav tog Yawmsaub ua daabtsw?”