5

Khu Na‑amaa le mob ruas

1Na‑amaa kws yog vaajntxwv Alaa tug thawj rog, yog ib tug tseem ceeb rua vaajntxwv hab tug kws vaajntxwv txaus sab heev, tsua qhov Yawmsaub swv nwg paab cov Alaa kov yeej. Nwg yog ib tug sab luj sab tuab, tassws nwg mob lis mob ruas. 2Muaj ib zag thaus cov Alaa moog ntaus rog puab nteg tau ib tug mivntxhais huv Yixayee tebchaws lug, mas nwg lug ua Na‑amaa tug quaspuj le nkauj qhev. 3Tug nkauj qhev has rua nwg tug puj lospaav tas, “Kuv xaav kuas kuv tug tswv moog nrug tug xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob huv lub nroog Xamali. Tug xwbfwb yuav khu tau kuv tug tswv le mob ruas zoo.” 4Na‑amaa txawm moog has rua vaajntxwv kws yog nwg tug tswv tas, “Tug mivntxhais kws coj huv Yixayee tebchaws lug has le hov.” 5Alaa tug vaajntxwv has tas, “Ca le moog, kuv yuav ua ib tsaab ntawv moog rua Yixayee tug vaajntxwv.”
 Tes Na‑amaa txawm moog, nwg thauj kaum talaa nyaj, hab rau txheeb sekhee kub hab kaum cev tsoog tsho ua zaam moog.
6Hab nwg coj tsaab ntawv moog rua Yixayee tug vaajntxwv kws muaj ntsab lug has tas, “Thaus tsaab ntawv nuav tuaj txug koj, thov koj paub tas kuv xaa Na‑amaa kws yog kuv le tub teg tub taw tuaj thov koj khu nwg tug mob ruas kuas zoo.” 7Thaus Yixayee tug vaajntxwv nyeem tsaab ntawv hov taag, nwg txawm dua rhe nwg lub tsho hab has tas, “Kuv yog Vaajtswv kws yuav ua kuas tuag hab ua kuas caj tau lov, es tug yawm nuav yuav xaa xuv tuaj kuas kuv khu tug kws mob ruas nuav? Swm xaav saib, nwg nrhav kev zwg plaub xwb los sas.”
8Thaus Elisa kws yog Vaajtswv tug tuabneeg nov tas Yixayee tug vaajntxwv dua rhe nwg lub tsho, tes nwg txawm tso ib tug moog has rua vaajntxwv tas, “Ua caag koj yuav dua koj lub tsho? Thov ca tug yawm hov lug cuag kuv, sub nwg txhad paub tas muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob huv Yixayee.” 9Tes Na‑amaa hab nwg tej tsheb ua rog hab tej neeg txhad lug nreg rua ntawm Elisa lub qhov rooj. 10Elisa txawm tso ib tug moog has rua Na‑amaa tas, “Ca le moog daa tug dej Yalatee xyaa zag sws law, tes koj lub cev yuav rov zoo le qub hab koj lub cev yuav huv.” 11Tassws Na‑amaa chim heev, nwg tawm plawg moog has tas, “Kuv xaav tas nwg yuav tawm tuaj cuag kuv hab sawv ntsug tuav nwg tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe yoj teg rua sau qhov mob hab khu tej mob ruas kuas zoo. 12Tug dej Anpana hab tug dej Fapa kws nyob ntawm lub nroog Ntamaxaka tsw zoo dhau tej dej huv Yixayee tebchaws huvsw lov? Kuv daa tej dej ntawd kuv lub cev tseed huv tsw tau lov?” Tes nwg txawm tig hlo moog ua npau tawg vog. 13Tassws nwg cov tub teg tub taw txaav lug ze hab has rua nwg tas, “Yawm hlub, yog tug xwbfwb cev lug hov has kuas koj ua ib yaam kws luj heev, koj yuav tsw ua lov? Yog le hov thaus tug xwbfwb hov has rua koj tas, ‘Ca le moog daa dej tes koj yuav huv,’ tseed tsw tswm nyog koj yimfuab ua lov?” 14Nwg txhad nqeg moog raus rua huv tug dej Yalatee xyaa zag lawv le Vaajtswv tug tuabneeg tej lug, mas nwg cev nqaj rov zoo huv yaam le qub zoo le ib tug mivnyuas mog tej nqaj.
15Tes nwg hab nwg cov tuabneeg suavdawg txawm rov qaab moog rua ntawm Vaajtswv tug tuabneeg. Nwg lug sawv ntawm Elisa xubndag hab has tas, “Saib nawj, kuv paub tseeb tas thoob nplajteb tsw muaj ib tug vaajtswv tsuas yog muaj tug kws nyob huv Yixayee tebchaws xwb. Yog le nuav thov koj txais ib qhov tshaav ntuj ntawm kuv kws yog koj tug qhev txhais teg.” 16Mas Elisa has tas, “Yawmsaub kws kuv ua koom rua muaj txujsa nyob pum, kuv yuav tsw txais ib yaam daabtsw yuav hlo le.” Na‑amaa tseed cheem cheem los Elisa tsw yuav. 17Tes Na‑amaa txhad has tas, “Yog koj tsw yuav le, thov koj muab aav txaus ob tug luj txwv thauj pub rua kuv kws yog koj tug qhev, tsua qhov txwj nuav moog kuv yuav tsw muab hov txhua chaw xyeem lossws tua tsaj xyeem rua tej daab ib tug twg le lawm tsuas yog xyeem rua Yawmsaub xwb. 18Qhov nuav thov Yawmsaub zaam txem rua kuv kws yog koj tug qhev. Thaus kuv coj tug vaajntxwv moog rua huv lub tsev teev daab Limoo yuav pe tug daab hov es kuv tuav nwg teg moog rua huv hab, hab thaus kuv pe rua huv lub tsev teev daab Limoo, thaus kuv pe hov thov Yawmsaub zaam txem rua kuv kws yog koj tug qhev.” 19Elisa teb nwg tas, “Ca le moog zoo.”
 Thaus Na‑amaa tawm moog tsw tau deb pes tsawg,
20Elisa kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tug qhev Kehaxi txawm xaav tas, “Kuv tug tswv tso Na‑amaa kws yog tuabneeg Alaa moog dawb moog do tsw kaam yuav tej kws nwg coj tuaj. Muaj Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, kuv yuav dha moog caum nwg yuav ib txha ntawm nwg.” 21Tes Kehaxi txawm caum Na‑amaa qaab moog. Thaus Na‑amaa pum tas muaj ib tug dha lawv nwg qaab tuaj nwg txawm nqeg sau lub tsheb ua rog lug tog hab has tas, “Txhua yaam nyob zoo lov?” 22Nwg teb tas, “Txhua yaam nyob zoo hab. Kuv tug tswv khaiv kuv tuaj has tas, ‘Muaj ob tug hluas huv paab xwbfwb cev Vaajtswv lug peg toj sab Efa‑i tebchaws nyav tuaj txug. Thov koj muab ib talaa nyaj hab ob cev tsoog ua zaam rua ob tug.’ ” 23Mas Na‑amaa has tas, “Thov yuav ob talaa nyaj.” Na‑amaa cheem rua nwg, txhad muab ob talaa nyaj ntim rua huv ob lub seev hab muab ob cev tsoog tsho ua zaam mas kuas nwg ob tug tub qhe kwv ua Kehaxi ntej moog. 24Thaus puab lug txug ntawm lub roob, Kehaxi txawm txais ntawm ob tug txhais teg coj moog ca rua huv tsev, hab tso ob tug rov moog, ob tug txhad ncaim moog lawm.
25Nwg txawm nkaag rua huv tsev nyob ntawm nwg tug tswv xubndag, mas Elisa has rua nwg tas, “Kehaxi, koj moog hovtwg lug?” Kehaxi teb tas, “Kuv kws yog koj tug qhev tsw tau moog hovtwg.” 26Tassws Elisa has rua nwg tas, “Thaus tug yawm hov nqeg sau nwg lub tsheb ua rog lug tog koj, kuv tug ntsuj plig tsw tau nrug koj moog hab lov? Taamswm nuav yog lub swjhawm kws tswm nyog txais nyaj tej tsoog tsho tej vaaj txwv aulib vaaj txwv maab, tej yaaj hab nyuj, tub qhe hab nkauj qhev lov? 27Yog le nuav Na‑amaa tej mob ruas yuav kis rua koj hab koj caaj ceg moog ib txhws.” Kehaxi txawm tawm ntawm Elisa moog mob ruas ib ce dawb paug le daus xwb daus npu.