3

Yaulaa ua vaajntxwv kaav Yixayee

1Xyoo kaum yim kws Yehausafa ua vaajntxwv kaav Yuta mas Ahaj tug tub Yaulaa sawv ua vaajntxwv kaav cov Yixayee huv lub nroog Xamali, nwg kaav tau kaum ob xyoos. 2Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas phem tassws ua tsw thooj le nwg nam nwg txwv, tsua qhov nwg muab tug ncej daab Npa‑aa kws nwg txwv ua rhuav tshem pov tseg. 3Txawm yog le hov los nwg tseed tuav rawv Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tej kev txhum kws coj cov Yixayee ua txhum, mas Yaulaa kuj tsw tso tej kev txhum hov tseg.

Yixayee hab Mau‑a ua rog

4Cov Mau‑a tug vaajntxwv Mesas yog ib tug yug yaaj, mas nwg yuav tsum pub 100,000 tug mivnyuas yaaj hab pub 100,000 tug txwv yaaj le plaub rua Yixayee tug vaajntxwv. 5Tassws thaus kws Ahaj tuag lawd Mau‑a tug vaajntxwv txawm faav xeeb rua Yixayee tug vaajntxwv. 6Vaajntxwv Yaulaa txawm tawm huv lub nroog Xamali moog hab txhwj cov Yixayee suavdawg ua tub rog. 7Nwg xaa xuv moog has rua Yehausafa kws ua vaajntxwv kaav Yuta tas, “Mau‑a tug vaajntxwv tau faav xeeb rua kuv. Koj yuav nrug kuv moog ntaus cov Mau‑a los tsw moog?” Yehausafa has tas, “Kuv yuav moog hab. Kuv nrug koj koom ib lub sab, kuv cov tuabneeg yog koj le tuabneeg, hab kuv cov neeg yog koj le neeg.” 8Hab nwg nug tas, “Peb yuav moog txujkev twg?” Yaulaa teb tas, “Peb yuav moog huv tebchaws moj saab qhua Entoo moog.”
9Yixayee tug vaajntxwv txhad le nrug Yuta tug vaajntxwv hab cov Entoo tug vaajntxwv ua ke moog. Thaus puab zos kev moog tau xyaa nub lawm mas tsw muaj dej rua cov tub rog hab cov tsaj kws coj nrug puab moog hov haus. 10Mas Yixayee tug vaajntxwv has tas, “Txom nyem kawg le lauj! Yawmsaub hu peb tug vaajntxwv nuav tuaj es yuav muab peb rua huv cov Mau‑a txhais teg.” 11Tes Yehausafa has tas, “Nyob ntawm nuav muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws peb yuav moog thov nug tau Yawmsaub los tsw muaj?” Mas Yixayee tug vaajntxwv le ib tug tub teg tub taw teb tas, “Safa tug tub Elisa kws ua koom rua Eliya nyob ntawm nuav.” 12Tes Yehausafa txawm has tas, “Nwg yeej muaj Yawmsaub tej lug tag tag le.” Tes Yixayee tug vaajntxwv hab Yehausafa hab Entoo tug vaajntxwv txawm moog cuag nwg.
13Elisa has rua Yixayee tug vaajntxwv tas, “Kuv thaab txug koj daabtsw? Koj ca le moog nrhav koj nam koj txwv tej xwbfwb.” Tassws Yixayee tug vaajntxwv has rua nwg tas, “Tsw tau le, tsua qhov yog Yawmsaub hu peb peb leeg vaajntxwv tuaj es yuav muab peb rua huv cov Mau‑a txhais teg.” 14Elisa has tas, “Muaj Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws kuv pe hawm muaj txujsa nyob pum, yog kuv tsw fwm Yuta tug vaajntxwv Yehausafa mas kuv yeej yuav tsw tsaa muag saib koj lub ntsej muag hab tsw ntsej koj hlo le. 15Ca le coj ib tug kws ntaus nkauj nog ncaas tuaj.” Thaus tug hov ntaus nkauj nog ncaas, mas Yawmsaub tug fwjchim lug rua sau Elisa, 16mas Elisa has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kuv yuav ua kuas lub haav qhuav nuav muaj paag dej puv nkaus.’ 17Tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas, ‘Mej yuav tsw pum cua tsw pum naag los mej yuav pum lub haav qhuav nuav muaj dej puv nkaus, mas mej yuav tau haus hab mej tej tsaj txhu huvsw yuav tau haus.’ 18Tej nuav yog tej num kws Yawmsaub pum tas miv miv xwb. Yawmsaub kuj yuav muab cov Mau‑a rua huv mej txhais teg. 19Mej yuav ntaus yeej txhua lub moos kws muaj ntsaa loog hab tej moos luj txhua lub, hab ntuv txhua tug ntoo kws zoo kuas qaug, hab txhub txhua lub hauv dej pov tseg hab muab pob zeb nchuav rua huv txhua daim teb kws zoo kuas puam tsuaj taag.” 20Mas nyob lug rua taagkig tom qaab kwvlaam lub swjhawm kws ua kevcai hlawv xyeem ua cav txawm muaj dej ndwg ntawm tebchaws Entoo lug ua rua lub tebchaws kws puab nyob hov muaj dej puv nkaus.
21Thaus cov Mau‑a suavdawg nov tas cov vaajntxwv hov tuaj ntaus puab mas txhua tug txwvneej kws txawj tuav cuab yeej taag nrho cov laug kawg nkaus hab cov kws noob nyoog yau kawg nkaus raug hu tuaj moog tiv ntawm tug nrwm teb. 22Thaus taagkig kws puab sawv mas lub nub ci tuaj rua ntawm cov dej tes cov Mau‑a pum cov dej kws nyob ntawm puab xubndag lab zoo yaam le ntshaav. 23Tes puab txawm has tas, “Ntawd yog ntshaav 'os. Cov vaajntxwv hov sws ua rog hab sws tua kab. Peb cov Mau‑a peb ca le moog lws puab tej hov txhua chaw.” 24Tassws thaus puab moog txug ntawm cov Yixayee lub yeej mas cov Yixayee kuj sawv ua rog rua cov Mau‑a hab lawv puab moog, cov Yixayee lawv tua tau cov Mau‑a ntau kawg le. 25Hab puab muab tej moos rhuav pov tseg hab suavdawg nyag taug nyag laim pob zeb rua huv txhua thaaj teb kws zoo kuas puv nkaus txhua thaaj teb, hab puab txhub txhua lub hauv dej hab ntuv tej ntoo kws zoo txhua tug. Tshuav tej ntsaa loog pob zeb nyob huv Khihalexe xwb mas cov Yixayee kws txawj fav qai zeb kuj vej ntaus lub moos hov. 26Thaus Mau‑a tug vaajntxwv pum tas yuav kov tsw yeej, nwg txawm coj xyaa pua leej tub rog kws tuav ntaaj tswv hlaa Entoo tug vaajntxwv cov tub rog, tassws hlaa tsw tau. 27Mas Mau‑a tug vaajntxwv txawm muab kag nwg tug tub hlub kws yuav nyob nwg chaw ua vaajntxwv hlawv xyeem sau lub ntsaa loog. Txujkev npau tawg heev txhad poob rua sau cov Yixayee mas puab txhad thim rov qaab moog rua huv puab lub tebchaws lawm.