12

Yau‑as ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 24:1-16)

1Xyoo xyaa kws Yehu ua vaajntxwv kaav Yixayee mas Yau‑asn chiv ua vaajntxwv kaav, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau plaub caug xyoo. Nwg nam npe hu ua Xinpiya kws nyob huv Npe‑awsenpa. 2Yau‑as ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo taag nwg swm neej vem yog tug pov thawj Yehauyanta tau qhuab qha nwg. 3Txawm le caag los nwg kuj tsw rhuav tej chaw sab teev daab, tes cov pejxeem tseed xyeem tsaj rua daab hab hlawv moov xyaab rua sau tej chaw sab hov.
4Yau‑as has rua cov pov thawj tas, “Cov nyaj kws pub ua dawb huv kws coj tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev huvsw, yog tej kws sau ntawm quas leej tuabneeg, tsw has tej nyaj kws kuas txhua tug them tuaj hab tej nyaj kws cov pejxeem zoo sab coj tuaj pub rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, 5mas ca cov pov thawj txais tej nyaj ntawm txhua tug kws coj tuaj, hab ca puab muab coj lug khu lub tuam tsev lawv le puab pum tas cheem tsum yuav khu.” 6Tassws xyoo neeg nkaum peb kws Yau‑as ua vaajntxwv kaav mas cov pov thawj tsw tau khu lub tuam tsev hlo le. 7Vem le hov vaajntxwv Yau‑as txhad le hu pov thawj Yehauyanta hab cov pov thawj tuaj mas has rua puab tas, “Ua caag mej tsw khu lub tuam tsev? Txwj nub nua moog tsw xob txais tej nyaj kws puab cev rua mej, ca le xaa tej nyaj hov moog khu lub tuam tsev.” 8Cov pov thawj txhad has hum tas tsw txais nyaj ntawm cov pejxeem dua le lawm hab has hum tas puab tsw khu lub tuam tsev lawm.
9Mas pov thawj Yehauyanta txawm coj ib lub swb xaab tuaj, mas muab tho ib lub qho ntawm lub hau swb xaab, hab muab txawb rua ntawm lub thaaj ib saab yog thaus yug yuav nkaag huv Yawmsaub lub tuam tsev saab xws. Mas cov pov thawj kws zuv ntawm lub qhov rooj muab tej nyaj kws coj tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev tso rua huv lub swb xaab hov. 10Thaus puab pum tas muaj nyaj ntau huv lub swb xaab lawm mas tug kws sau ntawv rua vaajntxwv hab tug tuam pov thawj hlub le tuaj suav tej nyaj hov hab muab cov nyaj kws muaj huv Yawmsaub lub tuam tsev ntim naab paav ncauj ca. 11Puab muab cov nyaj kws kiv taag hov rua cov tub zug kws tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais teg, puab le them rua cov Kws ntoo hab cov tub zug kws ua num khu Yawmsaub lub tuam tsev, 12hab muab rua cov Kws txhwm pob zeb hab cov Kws txaam pob zeb, hab swv yuav ntoo hab tej pob zeb kws txhwm tau lawd lug khu Yawmsaub lub tuam tsev hab swv rua txhua yaam num kws khu lub tuam tsev. 13Tassws tej nyaj kws coj tuaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev hov tsw tau muab swv ua tej taig nyaj hab tej taig khwb teeb xeeb hab ua phaaj ua raaj xyu hab tsw muab ua tej pestwj kub lossws tej pestwj nyaj, 14tsua qhov cov nyaj hov puab muab rua cov tub zug kws khu Yawmsaub lub tuam tsev xwb. 15Puab tsw thov cov kws puab muab nyaj rua huv txhais teg lawm sau ca saib swv nyaj le caag rua cov tub zug, vem yog cov tuabneeg hov ua ncaaj ua nceeg. 16Tassws cov nyaj kws luas coj tuaj ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum hab cov nyaj kws coj tuaj ua kevcai daws txem mas tsw muab rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Cov nyaj hov yog cov pov thawj le feem xwb.
17Lub swjhawm hov cov Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee nce moog ua rog rua lub moos Ka mas txeeb tau. Tassws thaus nwg tig yuav moog ua rog rua Yeluxalee, 18Yuta tug vaajntxwv Yau‑as txawm coj tej hov txhua chaw kws Yuta tej vaajntxwv, yog Yehausafa hab Yehaulaa hab Ahaxiya kws yog nwg tej laug, tau muab xyeem pub rua Yawmsaub lawm, hab tej kws Yau‑as muab xyeem pub hlo hab tej kub huvsw kws nyob huv lub txhaab huv lub tuam tsev hab huv vaajntxwv lub tsev huvsw xaa hlo moog pub rua Alaa tug vaajntxwv Haxa‑ee. Tes Haxa‑ee txhad thim tub rog ntawm Yeluxalee rov moog lawm.
19Lwm yaam num kws Yau‑as ua hab txhua yaam kws nwg ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yuta tej vaajntxwv le keeb kwm. 20Yau‑as cov tub teg tub taw tuav huv faav xeeb rua Yau‑as mas muab nwg tua rua ntawm lub loog Milau kws nyob ntawm txujkev kws moog Xeela. 21Yog Sime‑as tug tub Yauxakha hab Saumaw tug tub Yehauxanpa kws ua vaajntxwv le tub teg tub taw tua nwg, nwg txhad tuag. Puab muab nwg log nrug nwg tej laug ua ke huv Tavi lub nroog mas nwg tug tub Amaxiya sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.