18

Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta

(2VKk. 29:1,2, 31:1)

1Xyoo peb kws Ela tug tub Hause‑a ua vaajntxwv kaav Yixayee tebchaws mas Aha tug tub Hexekhiya chiv ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws. 2Thaus nwg chiv kaav hov nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos. Nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau neeg nkaum cuaj xyoo. Nwg nam npe hu ua Anpi, kws yog Xekhaliya tug ntxhais. 3Vaajntxwv ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo, ib yaam le nwg yawm koob Tavi tau ua lawd. 4Nwg rhuav tshem tej chaw sab kws teev daab pov tseg hab tsoo tej ncej daab hab ntuv tej ncej daab Asela pov tseg. Hab nwg tsoo tug naab tooj kws Mauxe ua ntawd tawg ua tej dwb daim, tsua qhov cov Yixayee pheej hlawv moov tshuaj tsw qaab rua tug naab hov lug txug thaus hov. Puab hu tug naab hov tas Nehuthaa. 5Nwg tso sab plhuav rua Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv. Vem le hov tej vaajntxwv kws kaav Yuta lug rua tom qaab hab tej vaajntxwv kws kaav ua nwg ntej, tsw muaj ib tug zoo thooj le nwg. 6Tsua qhov nwg tuav rawv Yawmsaub ruaj, nwg tsw tso qhov kws ua lawv le Yawmsaub qha tseg le, nwg tuav rawv tej lug nkaw kws Yawmsaub muab cob rua Mauxe. 7Hab Yawmsaub nrug nraim nwg, nwg tawm moog rua hovtwg nwg kuj ua tau tav zoo. Nwg faav xeeb rua Axilia tug vaajntxwv tsw yeem ua koom rua lawm. 8Nwg ntaus cov Filixatee moog txug ncua lub moos Kaxa hab tej moos ib ncig tsw has tej kws muaj chaw tsom faaj hab tej kws muaj ntsaa loog ruaj khov.
9Xyoo plaub kws Hexekhiya ua vaajntxwv kaav, yog xyoo xyaa kws Ela tug tub Hause‑a kaav Yixayee tebchaws mas Samanexaw kws yog Axilia tug vaajntxwv txawm tuaj ua rog rua lub nroog Xamali hab vej lub nroog ca. 10Vej tau peb xyoos mas txeeb tau lub nroog lawm. Xyoo rau kws Hexekhiya ua vaajntxwv kaav, yog xyoo cuaj kws Hause‑a ua vaajntxwv kaav Yixayee, lub nroog Xamali raug luas txeeb tau lawm. 11Axilia tug vaajntxwv kuav cov Yixayee moog rua huv Axilia tebchaws, coj moog nyob huv lub moos Halas hab ntawm ntug dej Hanpau kws yog tug dej huv lub moos Kauxaa, hab huv cov Mintia tej moos, 12vem yog puab tsw noog Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv tej lug. Puab faav xeeb rua nwg tej lug cog tseg, yog txhua yaam kws Yawmsaub tug qhev Mauxe tau has ca lawd, puab tsw noog hab puab tsw ua lawv le ntawd.

Xenakhawli ua rog rua Yuta tebchaws

(2VKk. 32:1-19; Yxy. 36:1-22)

13Xyoo kaum plaub kws Hexekhiya ua vaajntxwv kaav mas Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli tuaj ntaus Yuta txhua lub moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov mas txeeb tau huvsw. 14Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya tso tuabneeg moog has rua Axilia tug vaajntxwv huv lub moos Lakhi has tas, “Kuv tau ua txhum lawm, thov koj thim tub rog moog. Koj yuav nplua npaum twg los kuv yuav them.” Axilia tug vaajntxwv hu peb puas talaa nyaj hab peb caug talaa kub rua Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya them. 15Mas Hexekhiya muab taag nrho tej nyaj kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev hab tej kws nyob huv tej txhaab nyaj huv vaajntxwv tsev huvsw them rua nwg. 16Zag hov Hexekhiya tev tej kub kws luam ntawm tej txhwb qhov rooj hab tej puab rooj ntawm Yawmsaub lub tuam tsev kws Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya muab luam rua lawd, muab cob rua Axilia tug vaajntxwv. 17Axilia tug vaajntxwv khaiv Thathaa hab Laxali hab Lasakhe coj ib paab tub rog coob tawm ntawm lub moos Lakhi tuaj moog rua ntawm vaajntxwv Hexekhiya huv Yeluxalee. Puab tuaj moog rua Yeluxalee. Thaus puab tuaj txug puab lug sawv ntawm tug cav dej kws tso dej tawm ntawm lub paag saab peg lug, yog ntawm txujkev kws moog rua daim teb Ntxhua Xuv. 18Thaus puab hu vaajntxwv, Hikhiya tug tub Eliyakhi kws yog tug saib vaajntxwv lub tsev hab Sena kws yog tug tub sau ntawv hab Axas tug tub Yau‑av kws yog tug kws sau ntaub ntawv keeb kwm tuaj cuag puab.
19Mas Lasakhe has rua puab tas, “Ca le has rua Hexekhiya tas, ‘Tug fuabtais luj kws yog Axilia tug vaajntxwv has tas, Koj tso sab rua daabtsw le kod? 20Koj xaav tas mej tej nyuas lug sablaaj xwb yog daim phaj hab fwjchim kws ua tau rog nua lov? Nwgnuav koj vaam khom leejtwg es koj txhad faav xeeb rua kuv? 21Koj swm xaav saib, nwgnuav koj vaam khom Iyi kws yog tug paas nreg lojkov kws luv lawm, yog leejtwg nreg yuav chob nwg txhais teg. Iyi tug vaajntxwv Falau zoo yaam nkaus le hov rua txhua tug kws vaam khom nwg. 22Tassws yog koj has rua kuv tas, “Peb tso sab rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv,” mas tug Vaajtswv hov puas yog tug kws Hexekhiya muab tej chaw sab kws pe hawm nwg hab nwg tej thaaj xyeem rhuav pov tseg, hab has rua Yuta hab Yeluxalee tas, “Mej yuav tsum pe Vaajtswv ntawm lub thaaj nuav huv Yeluxalee xwb?” 23Ca le tuaj nrug kuv tug tswv kws yog Axilia tug vaajntxwv cog lug tseg. Kuv yuav muab ob txheeb tug neeg rua koj yog tas koj nrhav tau tuabneeg caij cov neeg hov. 24Koj yuav ua le caag lawv tau kuv tug tswv le ib tug thawj rog kws miv dhau tej rua thaus koj tseed vaam khom Iyi hab puab tej tsheb ua rog hab tej tub rog caij neeg? 25Tsw yog le ntawd xwb, qhov kws kuv tuaj ntaus lub chaw nuav ua kuas puam tsuaj tsw yog Yawmsaub nrug nraim lov? Yawmsaub has rua kuv tas, Ca le moog ntaus lub tebchaws nuav hab ua kuas puam tsuaj.’ ”
26Mas Hikhiya tug tub Eliyakhi hab Sena hab Yau‑av has rua Lasakhe tas, “Thov koj has ua lug Alaa rua peb kws yog koj le tub qhe, peb yeej paub tej lug hov. Thov tsw xob has ua lug Yuta rua cov tuabneeg kws nyob sau tej ntsaa loog tau nov.” 27Tassws Lasakhe has tas, “Tsw yog kuv tug vaajntxwv khaiv kuv tuaj has tej lug nuav rua mej hab mej tug vaajntxwv xwb. Yeej yog has rua cov kws nyob sau tej ntsaa loog kws puab tub yuav noj puab tej quav hab haus puab tej zwg hab ntaag.”
28Mas Lasakhe sawv ntsug qw ua lug Yuta nrov nrov has tas, “Ca le noog tug fuabtais luj kws yog Axilia tug vaajntxwv tej lug. 29Vaajntxwv has le nuav tas, ‘Tsw xob ca Hexekhiya daag ntxag mej, vem nwg tsw muaj peevxwm paab tau mej dim huv kuv txhais teg. 30Tsw xob ca Hexekhiya ua rua mej vaam khom Yawmsaub rua tej lug kws has tas, “Yawmsaub yuav paab peb dim tag tag le, lub nroog nuav yuav tsw poob rua huv Axilia tug vaajntxwv txhais teg.” 31Tsw xob noog Hexekhiya has.’ Axilia tug vaajntxwv has le nuav tas, ‘Ca le nrug kuv sws raug zoo hab tawm tuaj cuag kuv, mas mej txhua tug nyag yuav tau noj nyag tej txwv maab txwv cua hab txhua tug nyag yuav tau haus nyag tej qhov dej, 32moog txug thaus kuv rov tuaj coj mej moog rua lub tebchaws kws zoo ib yaam le mej lub, yog lub tebchaws kws muaj qoob loos hab cawv txwv maab, yog lub tebchaws kws muaj mov noj hab vaaj txwv maab, muaj txwv ntoo aulib hab muaj zwb ntaab sub mej txhad muaj txujsa nyob txhad tsw tuag. Hab tsw xob noog Hexekhiya tej lug kws nwg yuav coj mej moog yuam kev has tas, “Yawmsaub yuav cawm peb dim.” 33Puas muaj ib tug daab twg huv ib tsoom tebchaws kws paab tau nwg lub tebchaws dim huv Axilia tug vaajntxwv txhais teg? 34Lub moos Hama hab lub moos Apa tej daab dua twg taag lawm? Lub moos Xefava‑i, lub moos Hena hab lub moos Iva tej daab dua twg lawm? Tej daab hov paab tau Xamali dim huv kuv txhais teg hab lov? 35Ib tsoom tebchaws tej daab huvsw tsw muaj ib tug daab twg kws paab tau nwg lub tebchaws dim huv kuv txhais teg, mas Yawmsaub yuav cawm Yeluxalee dim huv kuv txhais teg hab lov?’ ”
36Tassws puab ntsag tuabywv tsw teb ib lus le tsua qhov vaajntxwv Hexekhiya tub qha has tas, “Tsw xob teb ib lus le.” 37Hikhiya tug tub Eliyakhi kws yog tug saib vaajntxwv lub tsev hab Sena kws yog tug tub sau ntawv hab Axas tug tub Yau‑av kws yog tug kws sau ntawv keeb kwm, rov lug cuag Hexekhiya ua rwg tsho nduag taag, hab qha Lasakhe tej lug rua vaajntxwv.