19

Yeluxalee yuav dim ntawm Xenakhawli

(Yxy. 37:1-20)

1Thaus vaajntxwv Hexekhiya nov tej lug ntawd, nwg txawm dua rhe nwg lub tsho hab muab khaub seev tsaaj lug naav hab moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 2Mas nwg khaiv Eliyakhi kws yog tug saib vaajntxwv lub tsev hab Sena kws yog tug tub sau ntawv hab cov pov thawj laug naav khaub seev tsaaj moog cuag Amoj tug tub Yaxaya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug.
3Puab txawm has rua nwg tas, “Hexekhiya has le nuav tas, ‘Nub nua yog nub kws ntxhuv sab hab raug luas thuaj poob ntsej muag. Tej mivnyuas tub txug caij yug lawm kuas tsw muaj zug ntsub. 4Tej zag Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tub nov tej lug huvsw kws Axilia tug vaajntxwv kuas Lasakhe tuaj has saib tsw taug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob, hab Yawmsaub yuav rhuav tshem tej lug kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tau nov. Yog le ntawd thov koj thov Yawmsaub paab cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob nuav.’ ” 5Thaus vaajntxwv Hexekhiya cov tim xyoob tuaj cuag Yaxaya, 6Yaxaya has rua puab tas, “Ca le has rua mej tug vaajntxwv tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Tsw xob ntshai tej lug kws mej tau nov hov, yog tej lug kws Axilia tug vaajntxwv tej num tswv thuaj kuv. 7Saib maj, kuv yuav tshoov nwg lub sab ua kuas nwg nov lug fuab lug cua mas nwg yuav rov qaab moog rua nwg lub tebchaws. Hab kuv yuav ua kuas nwg tuag nav ntaaj rua huv nwg lub tebchaws.’ ”
8Lasakhe txhad rov qaab moog mas ntswb Axilia tug vaajntxwv ua rog rua lub moos Lina, tsua qhov nwg nov tas vaajntxwv tub tawm huv Lakhi moog lawm. 9Thaus Axilia tug vaajntxwv nov xuv has tas Khuj tug vaajntxwv Thihakha tub sawv kev tuaj ntaus nwg lawm, nwg txawm khaiv tuabneeg xaa xuv rov moog has rua Hexekhiya has tas, 10“Mej yuav tsum has le nuav rua Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya has tas, ‘Tsw xob ca koj tug Vaajtswv kws koj vaam khom ntawd daag has tas Yeluxalee yuav tsw raug muab rua huv Axilia tug vaajntxwv txhais teg. 11Saib maj, mej tub nov lawm tas Axilia tej vaajntxwv tub ua le caag rua ib tsoom tebchaws huvsw lawm, tub ua rua tej tebchaws puam tsuaj taag huvsw. Koj nev, koj yuav tau kev dim lov? 12Ib tsoom tebchaws tej daab paab tau puab dim lov? Tub yog tej tebchaws kws kuv tej laug muab ua puam tsuaj taag, yog lub moos Kauxaa, lub moos Halaa, lub moos Lexe hab cov tuabneeg Etee kws nyob huv lub moos Thee‑axa. 13Tug vaajntxwv huv lub moos Hama hab tug vaajntxwv huv Apa hab tug vaajntxwv huv Xefava‑i, hab tug vaajntxwv huv Hena hab tug vaajntxwv huv Iva dua twg lawm?’ ”
14Hexekhiya txais tsaab ntawv ntawm tug xaa xuv txhais teg hab nyeem. Mas Hexekhiya txhad moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev, hab muab tsaab ntawv nthuav rua ntawm Yawmsaub lub xubndag. 15Hab Hexekhiya thov ntawm Yawmsaub xubndag has tas, “Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, kws nyob lub zwm txwv sau cov Khelunpee, koj tuab leeg xwb txhad yog ib tsoom tebchaws huv qaab ntuj tug Vaajtswv, koj tau tswm lub ntuj hab lub nplajteb. 16Au Yawmsaub, thov tig qhov ntsej noog. Au Yawmsaub, thov tsaa qhov muag saib, hab thov koj noog Xenakhawli tej lug huvsw kws nwg xaa tuaj thuaj luag Vaajtswv kws muaj txujsa nyob. 17Au Yawmsaub, yeej muaj tseeb le ntawd tag, Axilia tej vaajntxwv tau ua rua txhua haiv tuabneeg hab puab lub tebchaws puam tsuaj taag, 18hab muab puab tej txoov daab nrum rua huv suavtawg, vem tej hov yeej tsw yog timtswv, tsuas yog tej kws tuabneeg txhais teg ua xwb, yog ntoo hab pob zeb. Vem le hov tej hov txhad raug muab ua puam tsuaj taag. 19Au Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv, nwgnuav kuv thov koj cawm peb dim huv nwg txhais teg, sub ib tsoom tebchaws huv nplajteb txhad paub tas koj yog Yawmsaub koj tuab leeg yog Vaajtswv.”

Yaxaya xaa xuv rua Hexekhiya

(Yxy. 37:21-38)

20Mas Amoj tug tub Yaxaya has moog rua Hexekhiya has tas, “Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Kuv tub nov koj tej lug thov has txug Xenakhawli kws yog Axilia tug vaajntxwv lawm. 21Ntawm nuav moog yog tej lug kws Yawmsaub has txug Xenakhawli.
  “ ‘Xi‑oo tug ntxhais dawb huv
   saib tsw taug koj luag koj,
  Yeluxalee tug ntxhais
   cu hau quas nyo luag lawv koj qaab.

  22“ ‘Koj thuaj hab has phem rua leejtwg?
   Koj tsaa koj lub suab tawm tsaam leejtwg
  hab koj khaav theeb zwg ncauj ntxw muag
   rua leejtwg?
  Yog ua rua cov Yixayee tug Vaajtswv
   kws dawb huv ntaag.
  23Koj muab lug rua koj cov tuabneeg xaa xuv
   thuaj luag tug Tswv,
  hab koj tau khaav tas,
   “Kuv muaj tsheb ua rog ntau heev,
  kuv nce moog sau tej roob sab,
   moog txug tej qhov kws deb kawg huv Lenpanoo.
  Kuv tub muab nwg tej ntoo cab
   kws sab kawg ntuv qaug
  hab ntuv nwg tej ntoo cab nplooj suab
   kws zoo nkauj kawg.
  Kuv nkaag moog rua huv
   qhov kws deb kawg nkaus
  hab moog txug lub haav zoov
   kws tsaus kawg nkaus.
  24Kuv khawb qhov dej
   hab haus lwm tebchaws le dej,
  kuv txhais xwb taw tsuj Iyi tej haav
   dej qhuav taag huvsw.”

  25“ ‘Koj tsw tau nov lov?
   Kuv tub npaaj ca le ntawd ntev lug lawm.
  Tej num kws kuv ua nwgnuav
   kuv tub hom ca thau u lug lawm, has tas
  koj yuav ua rua tej moos
   kws muaj ntsaa loog ruaj khov
   pob taag ua tej nam pawg.
  26Tej tuabneeg huv tej moos ntawd
   qaug zug ntshaus ntsho poob sab taag
   hab txaaj muag heev,
  puab zoo le tej zaub huv teb
   hab zoo le tej nroj mog mog,
  zoo le tej nroj kws tuaj sau ruv tsev
   kws ca le qhuav taag tsw hlub.

  27“ ‘Kuv yeej paub qhov kws koj nyob tsawg
   hab qhov kws koj tawm moog hab nkaag lug,
   hab qhov kws koj npau tawg rua kuv.
  28Vem koj tau npau tawg rua kuv
   hab kuv tub nov qhov kws koj khaav theeb,
  mas kuv yuav muab kuv tug nqai lauj
   chob koj lub qhov ntswg
  hab muab kuv txuj xauv
   saam koj lub qhov ncauj,
  mas kuv yuav caab koj tig hlo
   rov qaab taug txujkev kws koj tuaj moog.’

29“Nuav yog tej txujci kws qha rua koj paub. Xyoo nuav koj yuav noj tej qoob loos kws nwg tuaj nwg. Xyoo ob koj yuav noj tej kws tuaj ntawm lub qub chaw. Mas xyoo peb ca le tseb hab hlais hab ua vaaj txwv maab hab noj tej txwv ntawd. 30Yuta caaj ceg cov kws dim hab tseed tshuav nyob yuav nrhau caag rua huv hab txw txwv rua sau. 31Vem tas muaj ib co kws tseed tshuav nyob yuav tawm huv Yeluxalee moog, hab muaj ib co kws dim yuav tawm huv lub roob Xi‑oo moog. Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus yuav kub sab quas lug ua tej nuav.
32“Vem le nuav Yawmsaub txhad has txug Axilia tug vaajntxwv le nuav tas, Nwg yuav tsw nkaag lug rua huv lub nroog nuav hab tsw tua xub neev tuaj rua huv, hab tsw tuav daim hlau thaiv tuaj ze lub nroog hab tsw tsub aav ua chaw nce ntsaa loog. 33Nwg tuaj txujkev twg nwg yuav rov txujkev ntawd moog, nwg yuav tsw nkaag rua huv lub nroog nuav. Yawmsaub has le nuav ntaag. 34Kuv yuav tsom kwm lub nroog nuav ca kuas dim, vem saib rua kuv hab saib rua kuv tug tub qhe Tavi.”
35Mo ntawd Yawmsaub le tubkhai ntuj tawm moog tua Axilia cov tub rog huv puab lub yeej tuag 185,000 leej. Mas thaus sawv ntxuv puab sawv saib na cav cov ntawd tub tuag taag lawm. 36Tes Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli txawm ca le sawv tseeg rov qaab moog tsev, moog nyob huv Ninave. 37Thaus nwg saamswm pe hawm huv lub tsev teev daab Nilau kws yog nwg tug daab, nwg ob tug tub Alamelej hab Salexaw txawm xuas ntaaj tua nwg tuag. Tes ob tug tswv moog rua Alalab tebchaws lawm. Mas nwg tug tub Exahantoo sawv kaav nyob nwg chaw.