21

  1Hungh diex nyei hnyouv se hnangv diuh ndoqv yiem Ziouv nyei buoz,
   sueih Ziouv nyei eix bun ninh huin mingh haaix bung.
  2Mienh zoux nyei sic ziux ganh nyei m'zing mangc ninh zoux duqv horpc,
   mv baac Ziouv zaah mienh nyei hnyouv.
  3Ziouv a'hneiv mienh zoux duqv horpc, baengh fim nyei,
   gauh camv dorh ga'naaiv fongc horc ziec.
  4Orqv mienh m'zing-jaax hlang, hnyouv yaac maux,
   naaiv se benx zuiz aqv.
  5Mienh jienh mienh nyei za'eix ndongc haaix zungv bun ninh mbuo duqv kuh yiem,
   mv baac zoux sic beqv nyei mienh kungx zuqc jomc hnangv.
  6Nzuih gorngv-baeqc nduov duqv daaih nyei zinh zoih,
   se hnangv buonc mingh nyei mouc yaac zoux koux hlopv ganh daic.
  7Orqv mienh zoux doqc nyei sic oix guaatv ninh mbuo ganh mingh,
   laaix ninh mbuo maiv kangv zoux baengh fim nyei jauv.
  8Dorngc zuiz nyei mienh nyei jauv se ngau njuotv,
   mv baac cing-nzengc mienh zoux nyei sic se horpc nyei.
  9Yiem biauv-ngorh gu'nguaaic nyei gorqv
   corc gauh longx caux zanc-zanc nzaeng jaax nyei m'sieqv dorn juangc biauv yiem.
  10Orqv mienh nyei hnyouv kungx oix orqv sic hnangv,
   ziux ninh nyei m'zing mangc duqv jiex mueic, maiv korv-lienh juangc laangz mienh.
  11Huotv mienh nyei mienh zuqc dingc zuiz,
   maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh duqv cong-mengh.
  Cong-mengh mienh duqv mienh njaaux,
   ninh jaa duqv wuonh zaang.
  12Gong-Fim nyei Tin-Hungh samx mangc orqv mienh nyei biauv,
   orqv mienh zuqc zoi njiec bun ninh zuqc mietc.
  13Haaix dauh zotv jienv m'normh maiv muangx mienh jomc mienh heuc jienv tov nyei qiex,
   ninh ganh heuc jienv tov nyei ziangh hoc yaac maiv maaih haaix dauh dau.
  14Bingx jienv fungx zingh nyeic haih donv jienv qiex jiez nyei jauv,
   beic ndiev nzuiz nyaanh hmuangx haih tengx ciouv nyei ga'qiex fiu.
  15Haaix zanc zoux baengh fim nyei jauv, kuv mienh maaih orn-lorqc,
   mv baac orqv mienh zuqc mietc.
  16Haaix dauh leih nqoi bieqc hnyouv nyei jauv,
   ziouc caux daic mingh nyei mienh gapv zunv yiem.
  17Haaix dauh kungx hnamv njien-youh nyei jauv, zungv oix zuqc jomc.
   Haaix dauh oix haic a'ngunc diuv caux ga'lanv youh maiv haih butv zoih.
  18Orqv mienh zuqc kouv div kuv mienh,
   maiv ziepc zuoqv nyei mienh yaac zuqc kouv div hnyouv zingx nyei mienh.
  19Yiem deic-bung-huaang zungv gauh longx
   caux nzaeng jaax la'ngopv nyei m'sieqv dorn yiem.
  20Cong-mengh mienh nyei biauv maaih jaaix nyei ga'naaiv caux ga'lanv youh,
   mv baac mienh hngongx mienh naqv nzengc ninh maaih nyei yietc zungv.
  21Zimh lorz zoux horpc zoux longx nyei jauv nyei mienh
   duqv maengc ziangh yaac duqv mienh taaih.
  22Cong-mengh mienh nyorng faaux mienh henv mienh nyei zingh laatc,
   yaac baaic waaic mienh kaux wuonv nyei dorngx.
  23Haaix dauh goux ganh nyei nzuih caux mbietc,
   beu duqv ganh maiv zuqc sic.
  24Zoux maux, ceng-hlo nyei mienh duqv mbuox heuc, “Ga'naaiv-huotv.”
   Ninh kungx zoux maux, ceng-hlo hnangv.
  25Mienh lueic mienh nyei hnyouv oix nyei se hnangv daix ninh ganh,
   weic zuqc ninh nyei buoz maiv kangv zoux gong.
  26Ninh ziangh hnoi mauv oix duqv ga'naaiv,
   mv baac kuv mienh bun yaac maiv korv-fiqv.
  27Orqv mienh ziec nyei ga'naaiv se gamh nziev nyei,
   ninh longc orqv nyei za'eix dorh daaih zungv gauh fatv kouv.
  28Zoux jaav zorng-zengx nyei mienh oix zuqc mietc,
   mv baac muangx zien zorng-zengx nyei waac wuov dauh, ninh nyei waac yietc liuz yiem.
  29Orqv mienh zoux hmien hoz, maiv hiuv duqv nyaiv,
   mv baac hnyouv zingx nyei mienh longx-longx nyei hnamv taux ganh nyei jauv.
  30Maiv maaih haaix nyungc cong-mengh fai wuonh zaang fai caangh laangh nyei waac
   haih hingh jiex Ziouv.
  31Maaz liuc leiz ziangx weic mborqv jaax nyei hnoi,
   mv baac se Ziouv bun duqv hingh.