36

Nzipc Ndau Nyei Sieqv Dorng Jaa Nyei Leiz

1Gi^le^aatc se Maa^ki^le nyei dorn, Maa^ki^le se Maa^natv^se nyei dorn, Maa^natv^se se Yosepv nyei dorn. Gi^le^aatc nyei bungh buonc bieiv zeiv daaih lorz Mose caux zuangx bieiv zeiv, dongh fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv. 2Ninh mbuo gorngv, “Ziouv paaiv meih, yie mbuo nyei ziouv, dingc maengc mangc bun nqoi ndau I^saa^laa^en Mienh nzipc wuov zanc, ninh heuc meih zorqv yie mbuo nyei gorx-youz, Se^lo^fe^hatc, nyei buonc bun ninh nyei zuangx sieqv nzipc. 3Se gorngv naaiv deix sieqv caux ganh fingx I^saa^laa^en Mienh dorng jaa, ninh mbuo nzipc nyei buonc ziouc yiem yie mbuo nyei ong-taaix nzipc nyei buonc zorqv cuotv mi'aqv, tim bieqc ninh mbuo nyei nqox wuov bung. Yie mbuo nyei ong-taaix nzipc nyei buonc ziouc zoqc njiec aqv. 4Taux I^saa^laa^en Mienh Houc nyei Hnyangx wuov hnyangx, sieqv nzipc nyei buonc ziouc tim bieqc ninh dorng jaa wuov fingx mi'aqv. Hnangv naaic ninh mbuo duqv nyei buonc ziouc yiem yie mbuo nyei ong-taaix nzipc nyei buonc zorqv cuotv mingh.”
5Mose ziouc ziux Ziouv nyei waac mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Yosepv nyei bungh buonc gorngv duqv horpc aqv. 6Ziouv hnangv naaiv nor paaiv Se^lo^fe^hatc nyei zuangx sieqv. Ninh mbuo sueih binc caux haaix dauh dorng jaa yaac duqv, mv baac kungx oix zuqc longc die wuov fingx mienh hnangv. 7Hnangv naaic, I^saa^laa^en Mienh nzipc nyei buonc maiv zuqc yiem yietc fingx suiv mingh yiem ganh fingx, weic zuqc I^saa^laa^en Mienh dauh dauh oix zuqc gorqv-mienh goux jienv gorqv-mienh yiem ong-taaix duqv nzipc nyei buonc ndau. 8Maiv gunv haaix fingx I^saa^laa^en Mienh, haaix dauh sieqv duqv nzipc ndau, oix zuqc longc die wuov fingx mienh dorng jaa weic bun mouz dauh I^saa^laa^en Mienh duqv siouc yiem ong-taaix nzipc nyei buonc. 9Hnangv naaiv, meih mbuo nzipc nyei maiv maaih yiem naaiv fingx suiv bieqc ganh fingx, weic zuqc fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh oix zuqc goux ninh mbuo nzipc nyei buonc.”
10Ziouv hnangv haaix nor mbuox Mose, Se^lo^fe^hatc nyei sieqv ziouc hnangv wuov nor zoux. 11Se^lo^fe^hatc nyei sieqv, Maa^haa^laa, Ti^laa^saa, Hokv^laa, Minkaa caux Noyaa, yietc zungv caux ninh mbuo nyei baeqv-muoz doic dorng jaa. 12Ninh mbuo longc Yosepv nyei dorn, Maa^natv^se nyei fun-faqv wuov fingx nyei mienh. Hnangv naaic ninh mbuo duqv nzipc nyei buonc corc yiem ninh mbuo nyei die wuov fingx gu'nyuoz.
13Naaiv se Ziouv yiem Mo^apc ndau-baengh, Jor^ndaen Ndaaih hlen, Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc longc Mose hatc nyei lingc caux leiz-latc.