36

Cov ntxhais qub txeeg qub teg

(X.Txh. 27:1-11)

1Cov thawj hauv tej tsev neeg hauv Kile‑a cum tuaj cuag Mauxe. Kile‑a txiv yog Makhi, Makhi txiv yog Manaxe uas yog Yauxej caj ces. Lawv hais rau Mauxe thiab cov uas ua hlob, yog cov uas ua thawj hauv txhua xeem Yixayee hais tias, 2“Yawmsaub tau kom koj uas yog peb tus tswv muab lub tebchaws rho ntawv faib ua qub txeeg qub teg rau cov Yixayee. Thiab Yawmsaub kom koj uas yog peb tus tswv muab Xelaufeha uas yog peb kwvtij li qub txeeg qub teg pub rau nws tej ntxhais. 3Tiamsis yog tej ntxhais ntawd yuav cov Yixayee lwm xeem tej tub mas lawv tej qub txeeg qub teg ntawd yuav raug muab rho tawm hauv peb tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg mus tsav ntxiv rau lwm xeem li qub txeeg qub teg uas tej ntxhais mus yuav ntawd, mas thiaj yuav coj qub txeeg qub teg uas peb rho ntawv tau tawm hauv peb mus. 4Mas txog xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab rau cov Yixayee, ces cov ntxhais ntawd tej qub txeeg qub teg yuav raug muab tsav rau hauv lwm xeem uas cov ntxhais mus yuav. Ces cov ntxhais ntawd li qub txeeg qub teg yuav raug muab rho tawm hauv peb xeem li qub txeeg qub teg mus lawm.”
5Mauxe thiaj hais rau cov Yixayee raws li Yawmsaub kom nws hais tias, “Yauxej cov tub xeem hais raug lawm. 6No yog tej uas Yawmsaub hais txog Xelaufeha tej ntxhais. Cia lawv yuav tus uas lawv txaus siab tiamsis yuav tsum yuav cov uas yog lawv txiv xeem. 7Mas cov Yixayee qub txeeg qub teg thiaj yuav tsis raug muab rho hauv ib xeem mus rau lwm xeem vim cov Yixayee txhua tus yuav tsum tuav rawv tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg rau hauv nws xeem. 8Thiab tej ntxhais txhua tus hauv cov xeem Yixayee uas tau qub txeeg qub teg ua nws tug mas yuav tsum yuav txiv rau hauv nws txiv xeem xwb, xwv cov Yixayee txhua tus thiaj tuav tau nws tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg cia ua nws tug. 9Ua li no thiaj tsis raug muab qub txeeg qub teg rho hauv ib xeem mus rau lwm xeem, rau qhov cov Yixayee txhua xeem nyias yuav tuav nyias qub txeeg qub teg cia.”
10Xelaufeha cov ntxhais ua raws li Yawmsaub hais rau Mauxe. 11Mas Malas, Thilaxa, Haula, Meekha thiab Nau‑a uas yog Xelaufeha cov ntxhais lawv yuav lawv txiv tej kwvtij li tub ua txiv xwb. 12Lawv yuav txiv hauv lawv xeem Manaxe uas yog Yauxej tus tub, mas lawv qub txeeg qub teg thiaj nyob hauv lawv txiv xeem mus li.
13Tej no yog tej lus nkaw thiab tej kab ke uas Yawmsaub hais kom Mauxe hais rau cov Yixayee ntawm lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee uas ncaj lub moos Yelikhau.