36

Klei Bhiăn Djŏ kơ Klei Bi Kuôl Phung Mniê Mâo Klei Dưn Ngăn

1Phung khua phung sang ama găp djuê phung anak êkei Galaat anak êkei Y-Makir, čô Y-Manasê, mơ̆ng sang ama phung anak êkei Yôsep nao giăm leh anăn blŭ ti anăp Y-Môis leh anăn ti anăp phung khua gai gĭt, phung khua kơ sang ama phung ƀuôn sang Israel. 2 Diñu lač, “Yêhôwa mtă leh kơ khua kâo brei čar anei jing ngăn dưn kơ phung ƀuôn sang Israel hŏng klei mđăo. Leh anăn Yêhôwa mtă leh kơ khua kâo brei ngăn dưn Y-Sêlôpêhat ayŏng hmei kơ phung anak mniê ñu. 3Ƀiădah tơdah diñu dôk ung hŏng sa čô êkei hlăm găp djuê mkăn hlăm phung ƀuôn sang Israel, ngăn dưn diñu arăng srăng mă mơ̆ng ngăn dưn phung ama hmei, leh anăn lŏ thiăm kơ ngăn dưn găp djuê ung phung mniê anăn. Snăn arăng srăng mă dŏ anăn mơ̆ng kdrêč ngăn dưn hmei. 4Leh anăn tơdah truh thŭn Jubili kơ phung ƀuôn sang Israel, hlăk anăn ngăn dưn diñu srăng lŏ thiăm kơ ngăn dưn găp djuê ung phung mniê anăn, leh anăn ngăn dưn diñu arăng srăng mă mơ̆ng ngăn dưn găp djuê phung ama hmei.”
5Y-Môis mtă leh kơ phung ƀuôn sang Israel tui si klei Yêhôwa blŭ, lač, “Găp djuê phung anak êkei Yôsep mâo klei găl. 6Anei jing klei Yêhôwa mtă djŏ kơ phung anak mniê Y-Sêlôpêhat, ‘Brei diñu dôk ung hlei pô diñu čiăng; knŏng diñu dưi dôk ung hlăm găp djuê ama diñu. 7Ngăn dưn phung ƀuôn sang Israel arăng amâo dưi jao mơ̆ng sa găp djuê kơ sa găp djuê mkăn ôh; kyuadah grăp čô phung ƀuôn sang Israel srăng dôk hlăm anôk ngăn dưn găp djuê ama ñu. 8Grăp čô anak mniê pô mâo sa ngăn dưn hlăm sa găp djuê phung ƀuôn sang Israel srăng jing mô̆ kơ sa čô mơ̆ng sa boh gŏ hlăm găp djuê ama ñu, čiăng kơ grăp čô phung ƀuôn sang Israel dưi mâo ngăn dưn ama ñu. 9Snăn ngăn dưn arăng amâo dưi jao ôh mơ̆ng sa găp djuê kơ sa găp djuê mkăn; kyuadah grăp găp djuê phung ƀuôn sang Israel srăng dôk hlăm anôk ngăn dưn diñu pô.’ ”
10Phung anak mniê Y-Sêlôpêhat ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis; 11kyuadah H'Mahla, H'Tirsa, H'Hôgla, H'Milka, leh anăn H'Nôa, phung anak mniê Y-Sêlôpêhat, dôk ung leh hŏng phung anak êkei ayŏng adei ama diñu. 12Diñu dôk ung hŏng phung găp djuê phung anak čô Y-Manasê anak êkei Y-Yôsep, leh anăn ngăn dưn diñu ăt dôk hlăm găp djuê ama diñu.
13Anăn jing klei mtă leh anăn klei bhiăn Yêhôwa brei kơ phung ƀuôn sang Israel hŏng Y-Môis hlăm lăn dap čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô.