37

  1“Naaiv deix sic bun yie nyei mba'nziu dongz mbokc mbokc nyei,
   ndanc zuqc yie nyei wuonh ndaix, daamv mapv nzengc.
  2Muangx maah! Muangx Tin-Hungh nyei qiex mbui hnangv mba'ong nor,
   muangx yiem ninh nyei nzuih cuotv njunh njunh nyei qiex.
  3Ninh bungx mba'lingc cuotv buangv lungh ndiev,
   ninh nyei mba'lingc mingh jomc lungh gorn.
  4Nqa'haav maaih ninh nyei qiex njunh jienv daaih,
   ninh maaih haangh daauh nyei qiex hnangv mba'ong nor mbui,
   ninh nyei qiex mbui wuov zanc, ninh maiv dangv jienv mba'lingc.
  5Tin-Hungh nyei qiex mbui cuotv haiz mbuoqc horngh haic.
   Ninh zoux hlo haic nyei sic, yie mbuo zungv maiv haih bieqc hnyouv.
  6Weic zuqc ninh mbuox sorng, ‘Duih njiec ndau-beih maah!’
   Yaac mbuox mbiungc caux mbiungc-nziaaux, ‘Oix zuqc henv aqv.’
  7Ninh bun dauh dauh mienh nyei buoz dingh njiec,
   weic bun zeix daaih nyei maanc mienh hiuv duqv ninh nyei gong.
  8Hieh zoih bieqc ninh mbuo nyei zunh,
   yaac yiem ninh mbuo nyei kuotv gu'nyuoz.
  9Nziaaux-jieqv yiem naamh bung cuotv daaih,
   juangv nyei qiex yiem baqv bung nyei nziaaux cuotv.
  10Tin-Hungh nyei qiex bun wuom gitv sorng,
   wuom-taan yaac gitv ngaengc nzengc.
  11Ninh bun mbuonx-hoz maaih wuom buangv nzengc,
   bun mba'lingc yiem mbuonx faatv cuotv.
  12Ziux Tin-Hungh paaiv, ninh mbuo guinh mingh guinh daaih,
   youh gormx lungh ndiev zoux ziangx
   ei jienv ninh hatc nyei yietc zungv.
  13Ninh bun naaiv deix jauv cuotv daaih weic dingc zuiz
   fai weic yungz ndau-beih,
   fai weic zuqc ninh ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.

E^li^hu Mbuox Yopv Samx Mangc Weih Gormx Nyei Ga'naaiv Ziouc Zieqv Duqv Tin-Hungh Ndongc Haaix Hlo

  14“Yopv aah! Dingh jienv longx-longx nyei muangx
   taux Tin-Hungh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  15Meih hiuv nyei fai? Tin-Hungh hnangv haaix nor hatc naaiv deix ga'naaiv,
   bun mba'lingc yiem mbuonx gu'nyuoz ziux cuotv?
  16Meih hiuv duqv mbuonx hnangv haaix nor mbiouh jienv ndaamv-lungh nyei fai?
   Se maaih dunh yunh nyei wuonh zaang wuov dauh zoux nyei mbuoqc horngh sic.
  17Naamh bung nyei nziaaux bun ndau jorm zongc-zongc nyei,
   meih yuoqv, lui-houx hnangv douz nor jorm.
  18Meih haih hnangv Tin-Hungh corng lungh,
   yaac bun lungh ngaengc hnangv nzaatv daaih nyei dongh siqv gingx fai?
  19“Tov njaaux yie mbuo, yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor caux Tin-Hungh gorngv.
   Yie mbuo hnyouv hngongx, hnamv maiv cuotv waac gorngv.
  20Oix zuqc mbuox ninh, yie oix caux ninh gorngv waac fai?
   Maaih haaix laanh mienh ganh oix tov zuqc mietc?
  21Ih zanc nziaaux buonc mbuonx mingh, lungh ziouc nzang,
   njang aengv jienv,
   baamh mienh ziouc maiv haih mangc lungh nyei njang.
  22Yiem baqv bung maaih njang-laangc cuotv hnangv jiem nor,
   Tin-Hungh daaih yaac maaih gamh nziex nyei haangh daauh.

E^li^hu Mbuox Yopv Jangx Jienv Tin-Hungh Maiv Muangx Dongh Hnamv Daaih Ganh Maaih Cong-Mengh Wuov Deix

  23“Yie mbuo maiv haih mingh nitv fatv Nernh Jiex Wuov Dauh.
   Ninh maaih domh qaqv, maaih baengh fim,
   ninh zoux duqv horpc haic, yaac maiv zeix mienh.
  24Weic naaiv mienh taaih ninh.
   Da'faanh ceng ganh maaih cong-mengh nyei mienh ninh maiv taaih aqv.”