9

Yiem Baamh Gen Caux Yiem Tin-Dorngh Nyei Leiz-Baaix

1Da'yietv nzunc laengz nyei ngaengc waac maaih zoux leiz-baaix nyei yietc nyeic yaac maaih mienh zoux daaih nyei singx dinc. 2Ninh mbuo corng norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh. Ga'nyiec wuov qongx heuc Cing-Nzengc nyei Dorngx. Naaiv qongx gu'nyuoz maaih norm dang-jaax yaac maaih norm dieh an njuov gengx Tin-Hungh. 3Da'nyeic kang mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz maengx wuov qongx heuc ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ 4Wuov qongx maaih buov hung nyei jiem-dieh caux buang jienv jiem wuov norm ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ Faang gu'nyuoz maaih norm jiem-ongx dapv jienv ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ caux ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ nyei wuov diuh cuotv cunx nyei biaav-mbiaac aengx caux fiev jienv Tin-Hungh nyei ziepc diuh lingc wuov deix i kuaaiv la'bieiv. 5Faang gu'nguaaic maaih njang-laangc nyei ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ Ninh mbuo nyei ndaatv yang gomv jienv Tin-Hungh ceix en nyei weic. Mv baac ih zanc maiv maaih ziangh hoc gorngv muonc naaiv deix sic.
6Naaiv deix ga'naaiv hnangv naaiv nor mbenc nzoih, sai mienh ziouc zanc-zanc bieqc ndopv-liuh ga'nyiec wuov qongx zoux ninh mbuo sai mienh nyei gong. 7Mv baac gu'nyuoz wuov qongx kungx domh sai mienh ganh bieqc hnangv, yietc hnyangx bieqc yietc nzunc. Bieqc wuov zanc ninh ndongc haaix zungv oix zuqc dorh jienv saeng-kuv nziaamv longc fiqv ganh nyei zuiz caux baeqc fingx caqv-bouc zoux dorngc nyei zuiz. 8Hnangv naaic, Singx Lingh ziouc bun cing da'faanh ga'nyiec nyei ndopv-liuh corc yiem nor, bieqc gu'nyuoz Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx nyei jauv corc maiv gaengh koi. 9Naaiv yietc zungv zoux jangx-hoc beiv ih jaax nyei sic, weic zuqc mienh fongc horc nyei zingh nyeic caux ziec nyei ga'naaiv maiv haih bun fongc horc nyei mienh nyei hnyouv dunh yunh. 10Naaiv deix leiz se nyanc hopv nyei leiz caux ziex nyungc nzaaux uix nyei leiz hnangv. Naaiv deix leiz kungx tengx sin ga'nyiec maengx, bun mienh longc jienv ndaangc taux ziangh hoc Tin-Hungh goiv yietc zungv benx siang nzengc.
11Mv baac ih zanc Giduc zungv taux daaih, zoux ih zanc daaih taux nyei kuv sic nyei domh sai mienh. Ninh bieqc wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh se gauh hlo, gauh dunh yunh. Se maiv zeiz baamh mienh zoux nyei ndopv-liuh, yaac maiv zeiz caux Tin-Hungh zeix daaih naaiv norm baamh gen maaih buonc. 12Giduc bieqc Ndopv-Liuh wuov zanc, ninh bieqc taux Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx, bieqc nduqc nzunc se dorngx yietc liuz. Ninh maiv dorh yungh nziaamv caux ngongh gouv nziaamv bieqc. Ninh longc ninh ganh nyei nziaamv ziouc zuoqc mbuo weic yietc liuz.
13Sai mienh oix zuqc longc yungh nziaamv caux ngongh gouv nziaamv fuqv yaac longc ngongh zeic buov qui nyei saaiv hiaamx maaih uix nyei mienh, saax ninh mbuo cing-nzengc daaih, maiv maaih uix. 14Wuov nyungc, Giduc nyei nziaamv gauh henv ndongc haaix camv! Giduc kaux yietc liuz ziangh nyei Singx Lingh zorqv ninh ganh weic zoux maiv maaih dorngx nqemh nyei ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh. Ninh nzaaux nzengc mbuo nyei hnyouv, bun mbuo maiv zoux maiv lamh longc nyei sic, bun mbuo fu-sux ziangh jienv nyei Tin-Hungh.
15Weic naaiv Giduc zoux siang-ngaengc waac nyei mbu'ndongx mienh, weic bun Tin-Hungh heuc daaih nyei mienh duqv siouc ninh laengz bun yietc liuz nyei fuqv. Weic zuqc Giduc daic, ziouc bungx nqoi mienh leih ndutv yiem daauh nzunc laengz nyei ngaengc waac ga'ndiev baamz nyei zuiz.
16Se gorngv maaih paaiv jaa-dingh nyei daan nor, oix zuqc bun cing liepc daan wuov dauh guei seix mi'aqv. 17Se gorngv liepc daan wuov dauh corc ziangh jienv nor, paaiv jaa-dingh nyei daan maiv gaengh haih longc. Taux ninh guei seix mingh cingx daaih haih longc. 18Weic naaiv, daauh nzunc laengz nyei ngaengc waac oix zuqc longc nziaamv liepc cingx daaih haih longc. 19Loz-hnoi Mose zunh leiz-latc nyei diuh diuh leiz bun zuangx mienh muangx liuz, nqa'haav ninh longc ngongh dorn nyei nziaamv, yungh nyei nziaamv caux wuom, ⟨husopc miev,⟩ ba'gi yungh biei siqv, fuqv wuov njunc sou yaac fuqv zuangx mienh. 20Mose gorngv,
  “Naaiv deix nziaamv se weic liepc jiez ngaengc waac,
   dongh Tin-Hungh heuc meih mbuo ei jienv zoux wuov deix waac.”
21Mose yaac fih hnangv nyei longc nziaamv fuqv wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei dinc caux longc zaangc Ziouv nyei yietc zungv jaa-dorngx. 22Ziux leiz-latc nor, aav lamh deix nyungc-nyungc oix zuqc longc nziaamv cingx daaih haih saax duqv cing-nzengc. Maiv maaih nziaamv liouc cuotv nor, Tin-Hungh yaac maiv haih guangc mienh nyei zuiz.

Yesu Siev Maengc Daic Weic Fiqv Mienh Nyei Zuiz

23Naaiv deix ga'naaiv kungx zoux yiem tin-dorngh wuov deix nyei nyungc zeiv hnangv, yaac oix zuqc hnangv naaiv nor saax cing-nzengc daaih. Mv baac yiem tin-dorngh zien nyei ga'naaiv oix zuqc maaih ziec nyei ga'naaiv gauh longx cingx haih saax duqv cing-nzengc. 24Giduc maiv zeiz bieqc baamh mienh zoux nyei singx dinc. Naaiv se zoux zien wuov norm nyei nyungc zeiv hnangv. Giduc bieqc nyei se tin-dorngh, ih zanc weic mbuo yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien. 25Domh sai mienh mouz hnyangx maiv zeiz dorh ninh ganh nyei nziaamv, ninh dorh saeng-kuv nziaamv bieqc Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx. Mv baac Giduc maiv zuqc zanc-zanc longc ganh ziec bun Tin-Hungh. 26Se gorngv hnangv naaiv nor zoux, yiem zeix lungh zeix ndau taux ih zanc, Giduc oix zuqc siouc kouv ziex! ziex nzunc aqv. Mv baac ih zanc gitv-gitv lungh ndiev aav lamh taux setv mueiz nyei hnoi-nyieqc, Giduc daaih yietc nzunc dorngx yietc liuz, weic longc ninh ganh zoux ziec nyei ga'naaiv mietc nzengc zuiz.
27Dauh dauh mienh zungv maaih nzunc daic, nqa'haav zuqc Tin-Hungh siemv zuiz. 28Fih hnangv nyei, Giduc zuqc ziec yietc nzunc hnangv weic teix mienh maanh nyei zuiz. Ninh aengx oix daaih da'nyeic nzunc, maiv zeiz weic tengx mienh teix zuiz. Ninh daaih weic njoux ging hnyouv zuov ninh wuov deix mienh.