8

Yesu Zoux Mbuo Nyei Domh Sai Mienh

1Yie mbuo gorngv naaiv diuh jauv gauh longc jienv jiex nyei se, mbuo maaih naaiv nyungc domh sai mienh zueiz jienv tin-dorngh, Gauh Hlo Jiex Wuov Dauh nyei weic mbiaauc maengx bung. 2Ninh yiem wuov norm singx dinc gu'nyuoz, se yiem zaangc Ziouv nyei zien wuov norm ndopv-liuh, zoux domh sai mienh nyei gong. Naaiv norm ndopv-liuh maiv zeiz baamh mienh corng, se Ziouv corng daaih.
3Dauh dauh domh sai mienh se paaiv daaih weic dorh zingh nyeic caux ziec nyei ga'naaiv mingh fungx bun Tin-Hungh. Hnangv naaic, naaiv dauh domh sai mienh yaac oix zuqc maaih ga'naaiv fungx bun Tin-Hungh. 4Se gorngv ninh yiem baamh gen nor, ninh zungv maiv zoux sai mienh weic zuqc maaih sai mienh ei jienv leiz-latc fongc horc zingh nyeic mi'aqv. 5Naaiv deix sai mienh zoux nyei gong se kungx zoux yiem tin-dorngh maaih nyei nyungc zeiv caux mou zeiv hnangv. Mose yaac fih hnangv nyei. Ninh oix zoux zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh wuov zanc, Tin-Hungh hatc ninh,
  “Oix zuqc faix fim zoux nyungc-nyungc
   ei nzengc zinh ndaangc yiem mbong
    mbuox meih nyei nyungc zeiv.”
6Mv baac ih zanc Yesu zoux sai mienh nyei gong gauh hlang ninh mbuo nyei, hnangv ninh zoux mbu'ndongx mienh tengx Tin-Hungh caux ninh nyei mienh liepc jiez nyei ngaengc waac se gauh hlang, weic zuqc naaiv deix laengz ngaengc waac nyei gorn-ndoqv se gauh longx.
7Se gorngv laengz da'yietv nzunc nyei ngaengc waac dunh yunh nor, maiv zuqc aengx liepc da'nyeic nzunc ngaengc waac. 8Mv baac Tin-Hungh nqemh ninh nyei mienh zoux dorngc. Wuov zanc ninh gorngv,
  “Ziouv gorngv, ‘Hnoi-nyieqc oix taux,
   yie oix caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun
   caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun
   liepc jiez siang-ngaengc waac.
  9Yie oix liepc jiez nyei ngaengc waac
   se maiv hnangv yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix mbuo liepc nyei,
  dongh yie nanv jienv buoz
   ken ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc nor.
  Ninh mbuo maiv ei jienv yie
   caux ninh mbuo liepc jiez nyei ngaengc waac,
  yie ziouc maiv gunv ninh mbuo aqv.’
   Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  10Ziouv gorngv, ‘Wuov deix hnoi-nyieqc jiex liuz,
   yie oix caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun liepc jiez nyei ngaengc waac se hnangv naaiv.
  Yie oix zorqv yie nyei leiz-latc
   fapv jienv ninh mbuo nyei mba'nziu-gorn,
    yaac fiev jienv ninh mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz.
  Yie ziouc zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh,
   ninh mbuo yaac zoux yie nyei baeqc fingx.
  11Ninh mbuo haaix dauh
   maiv zuqc njaaux ninh nyei laangz zaangc mienh
    fai njaaux ninh nyei gorx-youz,
“Meih oix zuqc hiuv duqv Ziouv.”
  Weic zuqc yiem zoux faix jiex wuov deix
   taux zoux hlo jiex wuov deix,
  ninh mbuo yietc zungv oix hiuv duqv yie.
  12Yie oix guangc ninh mbuo zoux nyei waaic sic,
   yaac maiv jangx taux ninh mbuo zoux nyei zuiz.’+”
13Tin-Hungh gorngv taux siang-ngaengc waac ziouc bun daauh nzunc nyei ngaengc waac jiex mi'aqv. Haaix nyungc jiex ziangh hoc yaac loz, maiv lauh ziouc zutc nzengc aqv.