9

Yiang Sursĩ Sapáh Máh Ramứh Tâng Paloŏng

1Puai máh ŏ́c Yiang Sursĩ par‑ữq tễ nhũang, la bữn phễp rit cóq cũai táq puai khân yoc ễ sang Yiang Sursĩ. Cớp bữn tê Dống Sang Aroâiq cũai I-sarel táq. 2Dống sang ki bữn bar ntốq. Ntốq dĩ ria ki bữn chớp tớu, cớp bữn cachơng noau chóq bễng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Ntốq ki la Ntốq Tễng Rit. 3Ma coah clĩ aroâiq ploah bar, bữn Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt. 4Clống ki bữn crơng radỡng noau táq toâq yễng dŏq chŏ́ng crơng phuom, cớp bữn muoi lám hĩp noau dŏq la Hĩp Parnai Parkhán. Hĩp ki noau blom toâq yễng, ma tâng clống hĩp ki noau chóq muoi cudốm táq toâq yễng bữn crơng sana noau dŏq ‘mana’. Cớp noau chóq ralỡng khong Arôn ca báiq cỡt cỗiq. Cớp noau chóq máh khlễc tamáu ca Yiang Sursĩ khoiq chĩc máh ŏ́c án parkhán cớp alới. 5Ỡt pỡng hĩp, bữn bar lám chê-rup táq tếc ỡt ntốq ki. Alới ỡt pỡng hĩp cớp paliang khlap acrúq dŏq cantứp hĩp. Cantứp ki noau dŏq Ntốq Yiang Sursĩ Táh Lôih. Ma sanua hếq tỡ loâp atỡng nheq tễ máh ramứh ki.
6Moâm thrũan nheq máh ramứh ki, tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ pỡq luloah níc tâng ntốq muoi tâng Dống Sang Aroâiq. 7Ma tâng ntốq bar, ống manoaq cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ sâng têq mut. Án mut muoi cumo muoi trỗ, cớp cóq án dững aham charán chiau sang dŏq sễq yỗn Yiang Sursĩ táh lôih án cớp táh lôih máh cũai proai hỡ. 8Toâq noau táq ngkíq, Raviei Yiang Sursĩ apáh yỗn noau dáng la noau tỡ têq mut yũah tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt bo noâng bữn dống sang ki. 9Dống sang ki la tếc yỗn cũai tâng dỡi ki. Tâng dỡi ki noau dốq kiac charán cớp sang crơng canŏ́h hỡ. Ma máh rit noau táq ki tỡ têq chuai ntrớu yỗn mứt pahỡm alới tỡ bữn bữn lôih. 10Máh rit ki atỡng tễ sana cha, dỡq nguaiq, cớp rit mpơi yỗn bráh. Nheq máh ranáq ki atỡng ống tễ tỗ cũai sâng, cớp Yiang Sursĩ patâp dỡ máh ŏ́c ki toau toâq phễp rit tamái.

Yê-su Chiau Sang Tỗ Án Bữm

11Ma bo Crĩt toâq, án cỡt cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, cớp án dững máh ramứh o ca Yiang Sursĩ khoiq yỗn hái. Án táq ranáq tâng dống sang toâr hỡn cớp o hỡn tễ dống sang tâng dỡi nâi. Dống sang án la tỡ cỡn dống sang cũai táq. 12Crĩt tễng rit sang Yiang Sursĩ, la án mut loâng pỡ Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt. Án tỡ bữn dững aham mbễq cớp ntroŏq, ma án dững aham án bữm. Chơ án táq yỗn têq cũai racláh tễ lôih alới toâq sốt dỡi lơi cumo. 13Noau dốq trutrếh aham mbễq cớp aham ntroŏq tangcáh tâng tỗ cũai táq lôih, tỡ la noau ĩt bŏ́h tễ ntroŏq sang‑ỗng ca noau bốh, chơ yữi tâng tỗ cũai ki. Táq ngkíq noau táq yỗn cũai ki cỡt bráh loah puai rit. 14Ma khân aham ki têq yỗn cũai cỡt bráh loah yáng moat Yiang Sursĩ, hỡn tễ ki ễn aham Crĩt têq táq yỗn mứt pahỡm anhia cỡt bráh loah. Nhơ tễ Raviei Yiang Sursĩ, án ca tỡ bữn lôih ntrớu tháng sang tỗ án bữm yỗn Yiang Sursĩ. Ngkíq yuaq mứt pahỡm anhia cỡt bráh o loah dŏq anhia têq táq ranáq Yiang Sursĩ.
15Crĩt la samoât cũai partoâq parnai. Án dững parnai tamái ca Yiang Sursĩ par‑ữq yỗn cũai. Chơ alới ca Yiang Sursĩ rưoh têq bữn máh mun án pruam chuai alới sốt dỡi lơi cumo. Alới têq bữn mun ki, la cỗ bữn manoaq cuchĩt tang alới dŏq Yiang Sursĩ têq táh máh lôih alới khoiq táq bo noâng puai tễ par‑ữq tiaq. 16Khân bữn cũai táq choâiq tampễq mun án vớt án cuchĩt, tỡ têq táq ntrớu yũah choâiq ki bo cũai ki noâng tamoong. 17Khân noau dáng lứq samoât cũai ki khoiq cuchĩt, ki têq noau tampễq máh mun án. 18Machớng ki tê, máh ŏ́c Yiang Sursĩ par‑ữq tễ nhũang cóq bữn tê aham, dŏq têq máh ŏ́c par‑ữq ki cỡt rapĩeiq. 19Moâm Môi-se atỡng dũ ŏ́c Yiang Sursĩ patâp cũai I-sarel, chơ án ĩt aham ntroŏq cớp aham mbễq carchốc cớp dỡq. Án boq muoi thữ bát noau dŏq hi‑sớp, chơ án alốq tâng aham cớp trutrếh aham ki tâng choâiq cớp tâng máh cũai ki. Cớp án atỡng neq: 20“Aham nâi cỡt tếc yỗn cỡt rapĩeiq máh ŏ́c Yiang Sursĩ parkhán cớp anhia.”
21Machớng ki tê, án trutrếh aham tâng Dống Sang Aroâiq cớp tâng nheq máh crơng tadỡng tâng dống sang ki. 22Lứq samoât, puai phễp rit ki mán dũ ramứh cóq táq bráh nhơ aham, cớp khân tỡ bữn satốh aham, lứq tỡ têq táh lôih. 23Ngkíq máh crơng noau táq dŏq sapáh máh ramứh tâng paloŏng, cóq noau táq bráh puai rit ki. Ma máh ramứh tâng paloŏng cóq bữn crơng sang o hỡn tễ crơng ki. 24Ngkíq Crĩt tỡ bữn mut tâng dống sang cũai táq, yuaq dống sang ki noau táq tũoiq sâng ariang dống Yiang Sursĩ lứq ỡt. Ma Crĩt mut tâng paloŏng, cớp án ỡt ngki sanua, dŏq partoâq parnai chuai hái yáng moat Yiang Sursĩ. 25Án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ puai phễp rit cũai I-sarel, án dốq mut cu cumo tâng Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, cớp án dững amut dếh aham charán hỡ. Ma Crĩt tỡ bữn amut crơng chiau sang sa‑ữi trỗ. 26Khân táq ngkíq, Crĩt cóq chĩuq cuchĩt sa‑ữi trỗ chơ, noap tễ tangái Yiang Sursĩ tễng paloŏng cutễq. Ma sanua án toâq muoi trỗ la dũ chơ, bo cheq ễ nheq dỡi nâi. Án pupứt nheq máh lôih cũai, yuaq án chiau sang tỗ án bữm. 27Dũ náq cũai Yiang Sursĩ anoat muoi trỗ sâng cóq cuchĩt. Cớp vớt ki Yiang Sursĩ rablớh loah alới. 28Machớng ki tê Crĩt cuchĩt sang tỗ án, la muoi trỗ sâng. Nỡ‑ra án toâq loah muoi trỗ ễn. Ma trỗ ntun ki án tỡ bữn tang noâng lôih cũai, ma án ễ chuai amoong alới ca ngcuang án.