9

Lub chaw pe hawm Vajtswv

1Txawm yog tej lus cog tseg thawj zaug ntawd kuj muaj kevcai pe hawm thiab muaj lub chaw pe hawm hauv lub ntiajteb. 2Lub tsev ntaub muab tsa lawm. Hauv chav ib muaj lub teeb, lub rooj thiab cov ncuav xyeem txawb rau ntawm Vajtswv xubntiag. Chav no hu ua Chav Dawb Huv. 3Sab hauv daim ntaub thaiv muaj ib chav uas hu ua Chav Dawb Huv Kawg Nkaus. 4Hauv chav ntawd muaj lub thaj kub uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab muaj lub phij xab sib cog lus uas luam kub thoob plaws txhua fab huvsi, sab hauv muaj ib lub me hub kub ntim mana, thiab muaj Aloo tus pas nrig uas tawg cos paj thiab ob daim txiag zeb uas sau tej lus cog tseg. 5Muaj ob tug Khelunpee uas muaj Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab nthuav tis rau saum lub hau phij xab uas roos kev txhaum. Tej no peb hais tsis tau txhua rau ntawm no.
6Thaum npaj tej no txhij lawm, cov pov thawj pheej nkag mus ua lawv tes haujlwm raws li tej kevcai tsis tu ncua rau hauv chav ib. 7Tiamsis chav uas ob tsuas yog tus tuam pov thawj hlob tib leeg nkag tau ib xyoo ib zaug xwb, thiab yuav tsum coj tej ntshav mus xyeem daws nws lub txim thiab daws cov pejxeem lub txim uas tsis yog txhob txwm ua. 8Qhov no Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv thiaj qhia meej tias tsis tau qheb kev mus rau hauv chav uas Dawb Huv Kawg Nkaus rau thaum chav ib tseem muaj nyob. 9Chav ntawd piv txog tiam no ntag, txhais hais tias qhov uas muab qhov txhia chaw xyeem thiab tua tsiaj xyeem ua tsis tau kom tus uas pe hawm Vajtswv lub siab zoo hlo. 10Tej ntawd tsuas yog hais txog tej zaub mov thiab dej haus thiab tej kevcai ntxuav xwb, yog tej kevcai uas hais txog lub cev nqaij tawv mus txog lub sijhawm uas muab hloov dua tshiab.
11Tiamsis thaum Khetos los ua tus tuam pov thawj hlob uas tu txhua yam zoo uas twb los txog lawm, nws kuj nkag mus rau hauv lub tsev ntaub uas loj dua thiab zoo kawg nkaus uas tsis yog neeg txhais tes ua thiab tsis yog tsim rau hauv lub ntiajteb no. 12Nws nkag tib zaug rau hauv chav uas Dawb Huv Kawg Nkaus mas txaus lawm, thiab nws tsis coj ntshav tshis ntshav thav nyuj mus tiamsis coj nws cov ntshav mus ntag, thiaj txhiv tau neeg mus ib txhis. 13Yog tias ntshav tshis ntshav txiv nyuj thiab tshauv xyuas nyuj uas muab nchos rau saum tus uas qias tsis huv ntxuav tau nws lub cev nqaij tawv kom dawb huv, 14mas heev dua ntawd Khetos cov ntshav uas nws muab nws tus kheej uas tsis muaj ib qho chaw thuam xyeem rau Vajtswv ntawm Vaj Ntsuj Plig uas nyob mus ib txhis, kuj yimhuab ntxuav tau peb lub siab kom dawb huv ntawm tej haujlwm uas coj mus txog kev tuag kom peb thiaj mus ua koom tu Vajtswv uas muaj txojsia nyob.
15Vim li no Khetos yog tus uas nyob nruab nrab hauv tej lus cog tseg tshiab, kom txhua tus uas Vajtswv hu los thiaj tau txais qub txeeg qub teg uas nyob mus ib txhis raws li cog lus tseg, vim qhov uas ib tug tuag txhiv lawv dim hauv tej kev fav xeeb uas lawv ua rau thaum nyob hauv tej lus cog tseg qub qab kev tswjhwm. 16Hais txog tej ntawv uas sau faib qub txeeg qub teg ua ntej cia, kuj yuav tsum paub tseeb tias tus uas sau ntawv cia ntawd twb tuag lawm tiag. 17Yuav yog tus sau ntawv faib tuag lawm thiaj siv tau tsab ntawv ntawd. Yog tus sau tseem muaj txojsia nyob tsab ntawv faib ntawd kuj siv tsis tau.
18Yog li ntawd tej lus cog tseg zaum ib yeej yuav tsum muaj ntshav los thiaj siv tau. 19Vim thaum Mauxe piav tej kevcai txhua nqe rau cov pejxeem sawvdaws nws kuj muab ntshav menyuam nyuj thiab ntshav tshis thiab dej thiab plaub yaj liab thiab zaub txig theem los nchos rau thooj ntawv thiab cov pejxeem sawvdaws, 20thiab hais tias, “Cov ntshav no yog lub hom thawj uas nias rau tej lus cog tseg uas Vajtswv kom nej ua.” 21Thiab nws muab cov ntshav nchos rau lub tsev ntaub thiab txhua yam twj uas siv ua num rau Vajtswv ib yam nkaus. 22Qhov tseeb raws li txoj kevcai txhua yam yuav luag raug ntshav ntxuav kom dawb huv, yog tsis muaj ntshav los kuj tsis muaj kev zam txim li.

Yexus ris neeg lub txim

23Vim li no tej uas yog yam uas nyob saum ntuj tus yam ntxwv yuav tsum raug muab ntxuav kom dawb huv raws li tej kevcai ntawd, tiamsis tej uas yeej yog saum ntuj li mas yuav tsum muab tej uas tsim txiaj dua ntawd xyeem ntxuav. 24Rau qhov Khetos tsis tau nkag mus rau lub chaw dawb huv uas neeg txhais tes ua, uas zoo li tus qauv uas muaj tseeb, tiamsis nws cia li nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej ntag thiaj li mus nyob ntawm Vajtswv lub xubntiag pab peb. 25Thiab tsis yog nws rov muab nws tus kheej xyeem tag xyeem thiab ib yam li tus tuam pov thawj hlob uas niaj xyoo nkag mus rau hauv chav Dawb Huv Kawg Nkaus thiab coj ntshav uas tsis yog nws li mus. 26Yog ua li ntawd Yexus yuav tsum raug kev tsim txom ntau zaus txij thaum tsim ntuj tsim teb los. Tiamsis qhov tseeb nimno nws tsuas los tshwm tib zaug rau tiam kawg no xwb thiaj rhuav tshem lub txim tag huvsi yog qhov uas nws muab nws tus kheej xyeem. 27Ib yam li uas teem cia rau neeg tuag tib zaug xwb thiab tom qab kuj raug txiav txim li cas, 28Khetos kuj zoo ib yam li ntawd. Nws tsuas raug muab xyeem tib zaug xwb thiaj ris tau neeg coob coob lub txim. Nws yuav los tshwm zaum ob tsis yog los rhuav tshem lub txim tiamsis coj txojkev dim los rau cov uas tos rawv nws.