5

Teem txim rau cov Yixayee

  1“Cov pov thawj 'e, cia li mloog tej no.
   Cov Yixayee 'e, cia li tig ntsej mloog.
   Vajntxwv caj ces 'e, cia li mloog.
  Nej yuav raug teem txim,
   vim nej ua rooj ntxiab caws
   rau ntawm lub moos Mixapa,
  thiab ua rooj hlua cuab
   ntawm lub moos Thanpau.
  2Lawv khawb qhov taub tob tob
   rau ntawm lub moos Sithi,
  tiamsis kuv yuav nplawm qhuab qhia
   lawv cov ntawd sawvdaws.

  3“Kuv paub Efa‑i,
   thiab Yixayee nraim tsis dhau kuv,
  Efa‑i 'e koj mus deev hluas nraug
   Yixayee kuj qias puas tsuas.
  4Tej uas lawv ua tsis kheev lawv rov los
   cuag lawv tus Vajtswv,
  vim lub siab uas nyiam deev luag
   nyob hauv lawv, thiab lawv tsis paub Yawmsaub.
  5Yixayee txojkev khav theeb
   kuj rov ua timkhawv kom lawv lawm,
  Yixayee thiab Efa‑i yuav dawm ntog
   vim ob tug tej kev txhaum,
   Yuda kuj yuav dawm ntog nrog ob tug ua ke.
  6Lawv yuav coj yaj coj tshis coj nyuj
   mus nrhiav Yawmsaub,
  los kuj nrhiav tsis ntsib,
   nws twb ncaim lawv lawm.
  7Lawv tau fav xeeb rau Yawmsaub,
   rau qhov lawv yug menyuam tsaub xwb.
  Tej kevcai hnub hli xiab yuav muab lawv
   thiab lawv tej teb rhuav tshem tag.

  8“Cia li tshuab raj kub yaj
   rau hauv lub moos Kinpe‑a,
   cia li tshuab raj xyu rau hauv lub moos Lama,
  cia li qw suab ceeb toom
   rau ntawm lub moos Npe‑avee.
   Npeeyamee 'e, cia li coj lawv mus.
  9Hnub uas teem txim,
   Efa‑i yuav raug nyob do cuas.
  Kuv tshaj tawm txog tej uas muaj tseeb
   rau hauv Yixayee tej xeem.
  10Yuda cov thawj ntxeev ua zoo li
   cov uas txav luag ciam teb,
  kuv yuav nchuav kuv txojkev npau taws
   rau saum lawv ib yam li nchuav dej.
  11Efa‑i raug quab yuam
   thiab raug muab tsuj txiav txim,
  vim yog nws npaj siab mus
   raws kua tej uas qhuav qhawv xwb.
  12Vim li no kuv zoo yam nkaus li
   tus kab noj Efa‑i,
  thiab zoo yam li qhov lwj kas
   rau Yuda caj ces.
  13Thaum Efa‑i pom nws qhov mob
   thiab Yuda pom nws lub qhov txhab,
  Efa‑i kuj mus nrhiav cov Axilia
   thiab txib neeg mus thov lawv tus vajntxwv loj.
  Tiamsis nws kho tsis tau nej
   thiab kho tsis tau nej lub qhov txhab zoo.
  14Kuv yuav zoo yam li
   tus tsov ntxhuav rau Efa‑i,
  kuv yuav zoo yam li tus thav tsov ntxhuav
   rau Yuda caj ces.
  Kuv, yog kuv ntag,
   yuav muab dua tag li khiav mus,
  kuv yuav muab cab mus
   thiab tsis muaj leejtwg yuav cawm tau.
  15Kuv yuav rov mus rau kuv lub chaw,
   mus txog thaum lawv lees paub lawv tej kev txhaum
   thiab nrhiav kuv lub xubntiag.
  Thaum lawv raug kev txom nyem
   nyuaj siab lawv yuav los nrhiav kuv.”