5

Teem txem rua cov Yixayee

  1“Cov pov thawj 'e, ca le noog tej nuav.
   Cov Yixayee 'e, ca le tig ntsej noog.
   Vaajntxwv caaj ceg 'e, ca le noog.
  Mej yuav raug teem txem,
   vem mej ua rooj ntxab caws
   rua ntawm lub moos Mixapa,
  hab ua rooj hlua cuab
   ntawm lub moos Thanpau.
  2Puab khawb qhov taub tub tub rua ntawm lub moos Sithi,
   tassws kuv yuav nplawm qhuab qha puab cov hov suavdawg.

  3“Kuv paub Efa‑i,
   hab Yixayee nraim tsw dhau kuv,
  Efa‑i 'e koj moog deev hluas nraug Yixayee
   kuj qas puag tsuas.
  4Tej kws puab ua tsw kheev puab rov lug
   cuag puab tug Vaajtswv,
  vem lub sab kws nyam deev luas nyob huv puab,
   hab puab tsw paub Yawmsaub.
  5Yixayee txujkev khaav theeb
   kuj rov ua timkhawv kom puab lawm,
  Yixayee hab Efa‑i yuav dawm qaug
   vem ob tug tej kev txhum,
   Yuta kuj yuav dawm qaug nrug ob tug ua ke.
  6Puab yuav coj yaaj coj tshws coj nyuj
   moog nrhav Yawmsaub, los kuj nrhav tsw ntswb,
   nwg tub ncaim puab lawm.
  7Puab tau faav xeeb rua Yawmsaub,
   tsua qhov puab yug mivnyuas tsaub xwb.
  Tej kevcai nub hli xab yuav muab puab
   hab puab tej teb rhuav tshem taag.

  8“Ca le tshuab raaj kub yaaj rua huv lub moos Kinpe‑a,
   ca le tshuab raaj xyu rua huv lub moos Lama,
  ca le qw suab ceeb toom rua ntawm lub moos Npe‑avee.
   Npeeyamee 'e, ca le coj puab moog.
  9Nub kws teem txem,
   Efa‑i yuav raug nyob do cuas.
  Kuv tshaaj tawm txug tej kws muaj tseeb
   rua huv Yixayee cov quas xeem.
  10Yuta cov thawj ntxeev ua zoo le
   cov kws txaav luas nrwm teb,
  kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg rua sau puab
   ib yaam le nchuav dej.
  11Efa‑i raug quab yuam
   hab raug muab tsuj txav txem,
  vem yog nwg npaaj sab moog lawv kua
   tej kws qhuav qhawv xwb.
  12Vem le nuav kuv zoo yaam nkaus le tug kaab noj Efa‑i,
   hab zoo yaam le qhov lwj kaas rua Yuta caaj ceg.
  13Thaus Efa‑i pum nwg qhov mob
   hab Yuta pum nwg lub qhov txhaab,
  Efa‑i kuj moog nrhav cov Axilia
   hab khaiv tuabneeg moog thov puab tug vaajntxwv luj.
  Tassws nwg khu tsw tau mej
   hab khu tsw tau mej lub qhov txhaab zoo.
  14Kuv yuav zoo yaam le tug tsuv ntxhuav rua Efa‑i,
  kuv yuav zoo yaam le tug thaav tsuv ntxhuav rua Yuta caaj ceg.
  Kuv, yog kuv ntaag, yuav muab dua taag le tswv moog,
   kuv yuav muab hai moog
   hab tsw muaj leejtwg yuav cawm tau.
  15Kuv yuav rov moog rua kuv lub chaw,
   moog txug thaus puab leeg paub puab tej kev txhum
   hab nrhav kuv lub xubndag.
  Thaus puab raug kev txom nyem nyuaj sab
   puab yuav lug nrhav kuv.”