7

Dak Lip

1Yêhôva lah ma Y-Nôê: "Lăp hom tâm Kumpăn ndrel ma lĕ rnak vâl may, yorlah gâp saơ may sŏng srăng ta năp gâp đơ phung bunuyh rnôk aơ. 2ăn may nglăp ndrel ma may pơh me, pơh nkuăng, gay ma prăp ntil khân păng ta neh ntu. 4Yorlah hôm kanŏng pơh nar gâp mra ăn trôk mih ta neh ntu dôl tâm puăn jât năng puăn jât nar; jêh ri gâp ŭch ƀư rai lơi lĕ rngôch mpô mpa gâp njêng jêh ta kalơ neh ntu aơ. 5Y-Nôe ƀư lĕ tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh ma păng.
6Rnôk dak lip neh ntu Y-Nôê geh prau rhiăng năm jêh. 7Y-Nôê lăp tâm Kumpăn ndrel ma phung kon bu klâu păng, ur păng, jêh ri lĕ ƀăn păng, gay ma klaih bơh dak lip. 8Mpô mpa kloh, mpô mpa mâu kloh, sĭm jêh ri lĕ rngôch mpa vơr ma ndŭl vơr ta neh 9lăp bar bar tâm Kumpăn, me nkuăng ndrel ma Y-Nôê, tĭng nâm Brah Ndu ntăm jêh ma Y-Nôê. 10Tăch pe nar dak ntơm lip yơh ta neh ntu.
11Tơ lah Y-Nôê geh prau rhiăng năm, ta khay bar, nar jât ma pơh lĕ rngôch tu dak, ntu jru luh jêh ri mpông bloh jê̆ ta kalơ trôk pơk jêh. 12Trôk mih ta neh ntu puăn jât năng puăn jât nar. 13Nar nây Y-Nôê lăp tâm trôm Kumpăn ndrel ma ndrel phung kon bu klâu păng Y-Sem, Y-Cham jêh ri Y-Japhat ur Y-Nôê jêh ri pe nuyh ƀăn păng, 14jêh ri lĕ rngôch mpa bri tĭng nâm ntil mpôl păng, lĕ rngôch mpô mpa rong tĭng nâm ntil mpôl khân păng, lĕ rngôch mpô mpa vơr ta neh tĭng nâm ntil mpôl păng, jêh ri lĕ rngôch sĭm tĭng nâm ntil mpôl khân păng. 15Khân păng lăp tâm trôm Kumpăn ndrel ma Y-Nôê bar bar, lĕ rngôch mpa geh n'hâm nau rêh. 16Khân păng lăp me nkuăng, tĭng nâm Brah Ndu ntăm jêh ma Y-Nôê. Jêh ri Yêhôva chăng mpông.
17Dak lip neh ntu tâm puăn jât năng, puăn jât nar; dak hao ƀaƀơ jêh ri nthông Kumpăn, jêh ri Kumpăn gŭ ta kalơ neh ntu. 18Dak hao lơ prêh ta kalơ neh ntu; jêh ri Kumpăn đông ta kalơ mpiăt dak. 19Dak lơ hô hao đŏng kŏ tât lĕ yôk prêh tâm dâng trôk ndâp dadê. 20Dak hao jât ma prăm hăt prêh lơn ta kalơ kô yôk. 21Lĕ rngôch mpô mpa blau mpât vơr sak nsong ta kalơ neh ntu khĭt, sĭm, ndrôk, mpa bri lĕ rngôch mpa vơr ta kalơ neh ntu, nđâp ma lĕ rngôch bunuyh. 22Lĕ rngôch mpa ta kalơ neh sơh geh n'hâm nau rêh suh tă bơh trôm muh khĭt dadê. 23Yêhôva ƀư rai lĕ rngôch mpô mpa rêh ta kalơ neh ntu, bunuyh, mpô mpa, mpa vơr jêh ri lĕ sĭm och tâm trôk, khân păng rai lĕ jêh bơh neh ntu Hôm kanŏng Y-Nôê jêh ri phung gŭ ndrel ma păng tâm Kumpăn. 24Dak hôm pô nây ta neh ntu tâm du rhiăng prăm jât nar.