7

Nước lụt

1Chúa Hằng Hữu bảo Nô-ê: "Con và cả gia quyến hãy vào tàu, vì trong đời này, Ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt Ta. 2Con cũng đem theo các thú vật tinh sạch mỗi loài bảy cặp, đực và cái, các thú vật không tinh sạch mỗi loài một cặp đực và cái, 3các loài chim trời, mỗi loài bảy cặp, trống và mái, để giữ dòng giống trên mặt đất. 4Bảy ngày nữa Ta sẽ cho mưa trút xuống mặt đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã sáng tạo."
5Nô-ê làm theo mọi điều Chúa Hằng Hữu chỉ dạy. 6Nô-ê được 600 tuổi khi nước lụt dâng lên. 7Ông vào tàu tránh nước lụt cùng vợ, con trai và con dâu. 8,9Các thú vật tinh sạch và không tinh sạch, các loài chim và bò sát, từng cặp từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều theo Nô-ê vào tàu, như lời Thượng Đế chỉ dạy.
10Bảy ngày sau, nước lụt dâng lên phủ mặt đất. 11Vào năm Nô-ê 600 tuổi, ngày 17 tháng 2 mưa từ trời trút xuống như thác lũ, các mạch nước dưới đất đều vỡ tung. 12Mưa liên tiếp bốn mươi ngày bốn mươi đêm.
13Ngày ấy Nô-ê vào tàu với vợ, ba con trai - Sem, Cham, Gia-phết - và ba con dâu. 14Ngoài ra, các loài thú rừng, loài gia súc, loài bò sát và loài chim trời, 15,16đều theo Nô-ê vào tàu, từng cặp từng cặp, đực và cái, trống và mái như lời Thượng Đế đã phán dạy Nô-ê. Rồi Chúa Hằng Hữu đóng cửa tàu.
17Suốt bốn mươi ngày, nước lụt ầm ầm lan tràn bao phủ khắp nơi và nâng chiếc tàu khỏi mặt đất. 18Nước dâng lên cao, chiếc tàu nổi trên mặt nước. 19Nước tiếp tục dâng cao hơn nữa, mọi đỉnh núi chót vót dưới trời đều bị ngập, 20nước vượt lên các ngọn núi hơn 7 mét 21tất cả các loài động vật đều chết, nào loài chim trời, loài gia súc, loài thú rừng, loài bò sát và loài người, 22tức là mọi loài có hơi thở, sống trên đất khô đều chết hết. 23Mọi sinh vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, loài chim trời. Tất cả đều bị quét
sạch khỏi mặt đất, chỉ có gia quyến Nô-ê và mọi loài ở với ông trong tàu được sống sót.
24Nước ngập mặt đất suốt 150 ngày.