7

Dej nyab ntiajteb

1Yawmsaub hais rau Nau‑a tias, “Koj tsev neeg huvsi cia li nkag tag nrho rau hauv lub nkoj, rau qhov tiam neeg no kuv pom tias koj ncaj ncees xwb. 2Coj tej tsiaj uas huv txhua yam nrog koj mus ib yam xya nkawm ib tug maum ib tug txiv, thiab coj tej tsiaj uas tsis huv ib yam ib nkawg ib tug maum ib tug txiv, 3thiab coj tej noog saum nruab ntug ib yam xya nkawm ib tug poj ib tug lau kom thiaj dim txojsia ua noob thoob ntiajteb. 4Tshuav xya hnub kuv yuav tso nag los rau hauv lub ntiajteb no plaub caug hnub plaub caug hmo, mas kuv yuav muab txhua yam ciaj sia uas kuv tau tsim los ntxuav pov tseg hauv lub ntiajteb.” 5Nau‑a ua txhua yam raws li Yawmsaub kom nws ua.
6Thaum dej los nyab lub ntiajteb Nau‑a hnub nyoog muaj rau pua xyoo. 7Nau‑a thiab nws pojniam thiab nws tej tub tej nyab ua ke mus rau hauv lub nkoj xwv thiaj dim dej nyab. 8Tej tsiaj uas huv thiab tej tsiaj uas qias thiab tej nas noog thiab txhua yam tsiaj uas nkag hauv av, 9kuj nrog Nau‑a nkag rau hauv lub nkoj, ua ib nkawg ib nkawg, ib tug maum thiab ib tug txiv, raws li Vajtswv tau hais rau Nau‑a. 10Thaum dhau xya hnub dej kuj los nyab lub ntiajteb.
11Thaum Nau‑a hnub nyoog muaj rau pua xyoo, lub ob hlis hnub tim kaum xya, mas hnub ntawd ntag dej txhawv hauv nruab tiv txwv huam tuaj rau txhua lub hauv dej, thiab rooj ntug qheb. 12Thiab nag los rau hauv lub ntiajteb plaub caug hnub plaub caug hmo. 13Tib hnub ntawd Nau‑a thiab nws cov tub, Xeeb thiab Has thiab Yafe thiab Nau‑a tus pojniam thiab nws peb tug nyab ua ke nkag rau hauv lub nkoj. 14Lawv thiab txhua yam tsiaj qus raws li nws yam, thiab tej tsiaj nyeg huvsi raws li nws yam thiab tej tsiaj huvsi uas nkag hauv av raws li nws yam thiab txhua yam noog huvsi raws li nws yam, yog txhua yam uas muaj tis huvsi nkag mus. 15Txhua yam uas ciaj sia ua pa nrog Nau‑a nkag mus rau hauv lub nkoj ua ib nkawg ib nkawg. 16Txhua yam tsiaj ntawd puavleej muaj tus maum thiab tus txiv nkag mus raws li Vajtswv hais. Mas Yawmsaub thiaj muab Nau‑a kaw rau hauv.
17Dej nyab ntiajteb tau plaub caug hnub, dej thiaj huam hlob ua rau lub nkoj ntab rau saum lub ntiajteb. 18Dej huam hlob zuj zus rau saum lub ntiajteb mas lub nkoj ntab saum nplaim dej. 19Dej huam hlob kawg li rau saum lub ntiajteb nyab kiag txhua lub roob siab hauv qab ntuj huvsi. 20Dej nyab dhau cov hauv roob siab rau saud kaum tsib tshim. 21Txhua yam uas ciaj sia nyob hauv ntiajteb, tsis hais nas noog, tsiaj nyeg tsiaj qus, txhua yam tsiaj me me ua npoj ntws hauv ntiajteb thiab txhua tus neeg tuag tag huvsi. 22Txhua yam tsiaj ciaj sia uas ua pa nyob nruab nqhuab kuj tuag tag huvsi. 23Vajtswv ntxuav txhua yam uas ciaj sia nyob hauv lub ntiajteb tsis hais neeg thiab tsiaj txhu thiab tej tsiaj uas nkag hauv av thiab tej nas noog saum nruab ntug, puavleej raug muab ntxuav du lug hauv lub ntiajteb. Tsuas yog tshuav Nau‑a thiab cov uas nrog nws nyob hauv lub nkoj xwb. 24Dej nyab ntiajteb tau ib puas tsib caug hnub.