7

Dej Nyab Ntiajteb

1Vajtswv hais rau Nau-es hais tias, “Koj thiab koj tsevneeg cia li mus nyob hauv lub nkoj. Tagnrho tej neeg uas nyob hauv ntiajteb tiam no, kuv pom koj tib leeg xwb thiaj li ua lub neej ncaj ncees. 2Coj tej tsiaj uas huv ib yam xya nkawm, tiamsis cov tsiaj uas tsis huv coj ib yam ib nkawg nrog koj mus nyob hauv lub nkoj. 3Dua li ntawd, coj tej noog ib yam xya nkawm mus thiab. Ua li no kom txhua yam tsiaj thiab tej noog thiaj yuav muaj sia nyob thiab huamvam rau hauv lub ntiajteb no dua ntxiv. 4Xya hnub saum no kuv yuav tso nag los plaub caug hnub plaub caug hmo rau hauv ntiajteb no, kom txhua yam muaj sia uas kuv tsim tseg lawm raug puastsuaj tas huv tibsi mus.” 5Nau-es ua txhua yam raws li Vajtswv tau samhwm rau nws lawm.
6Thaum dej nyab ntiajteb Nau-es hnubnyoog muaj rau pua xyoo. 7Nau-es thiab nws pojniam, nws cov tub thiab cov nyab puavleej mus nyob rau hauv lub nkoj kom tsis raug dej nyab. 8Txhua yam tsiaj thiab noog, tej maum tej txiv, tej poj tej lau, tsis hais cov uas huv lossis tsis huv, 9puavleej nrog Nau-es mus tibsi rau hauv nkoj, raws li Vajtswv samhwm lawm. 10Xya hnub tom qab dej nag txawm laub lug los nyab lub ntiajteb.
11Thaum Nau-es hnubnyoog muaj rau pua xyoo, txwm nkaus rau hnub kaum xya lub ob hli ntuj, hnub ntawd ntuj cia li tsaus dubnciab nag laub lug saum ntuj los rau hauv ntiajteb, thiab tej qhovdej txhawv ntawm tej hauv hav phwj yaws hauv av tuaj, 12thiab nag los rau hauv ntiajteb no tau plaub caug hnub plaub caug hmo. 13Tib hnub ntawd Nau-es thiab nws pojniam coj nkawd peb tug tub: Xees, Has, Yafej thiab peb tug nyab nrog nkawd mus nyob rau hauv lub nkoj. 14Txhua yam tsiaj, tsis hais tsiaj nyeg thiab tsiaj qus, tsiaj loj tsiaj me, nab, qav, kab, ntsaum thiab txhua yam noog puavleej nrog lawv mus rau hauv lub nkoj huv tibsi. 15Txhua yam tsiaj uas muaj sia, ib yam ib tug maum thiab ib tug txiv nrog Nau-es mus nyob hauv lub nkoj, 16raws li Vajtswv tau samhwm rau Nau-es lawm. Ces tus TSWV mam li kaw lub qhovrooj nkoj rau.
17Nag yeej los tsis tu li tau plaub caug hnub, thiab dej huam siab zuj zus ua rau lub nkoj nqa hlo ntab yees lawm. 18Dej thiaj nyab siab heev tuaj, thiab ntsawj lub nkoj ntab yees saum nplaim dej. 19Dej nyab siab zuj zus mus vov tagnrho tej hauv roob siab huv tibsi, 20thiab dej tseem nyab dhau tej hauv roob siab ntawd rau saud kaum tsib tshim lawm thiab. 21Txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub ntiajteb no tuag tas, tsis hais nas, noog, kab, ntsaum, tsiaj nyeg, tsiaj qus thiab tej neeg yeej tsis seem hlo li. 22Txhua yam uas txawj ua pa nyob hauv ntiajteb no tuag tas huv tibsi. 23Tus TSWV ua rau ib puas tsav yam uas muaj sia nyob hauv ntiajteb no, neeg, tsiaj thiab noog tuag tu noob nrho. Tsuas tshuav Nau-es thiab cov uas nrog nws mus nyob hauv lub nkoj thiaj seem thiab muaj sia nyob xwb. 24Dej yeej tsis nqig li tau ib puas tsib caug hnub.