7

Êa Lip

1Khua Yang lač kơ Y-Nôê, “Mŭt bĕ hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng jih gŏ sang ih, kyuadah kâo ƀuh ih kpă ênô ti anăp kâo đơ phung mnuih ênuk anei. 2Brei ih bi mŭt mbĭt hŏng ih knô kjuh ana kjuh jih jang mta djuê hlô mnơ̆ng doh; ƀiădah đơ mta djuê hlô mnơ̆ng amâo doh, brei ih bi mŭt sa hlâo grăp mta, sa knô sa ana. 3Mơ̆ng jih jang mta čĭm hlăm adiê msĕ mơh, knô kjuh ana kjuh, čiăng pioh djuê digơ̆ ti lăn ala. 4Kyuadah ăt dôk kjuh hruê kâo srăng brei adiê hjan ti lăn ala êjai pă pluh hruê leh anăn pă pluh mlam; leh anăn kâo srăng bi rai hĕ mơ̆ng rŏng lăn ala jih jang mnơ̆ng hdĭp kâo mjing leh.” 5Y-Nôê ngă jih tui si klei Khua Yang mtă leh kơ ñu.
6Hlăk mâo êa lip ti lăn ala Y-Nôê mâo năm êtuh thŭn leh. 7 Y-Nôê mŭt hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng phung anak êkei ñu, mô̆ ñu, leh anăn phung mtâo mniê ñu, čiăng tlaih mơ̆ng êa lip. 8Hlô mnơ̆ng doh, hlô mnơ̆ng amâo doh ôh, čĭm, leh anăn jih jang mnơ̆ng êbat ban rui ti lăn 9mŭt mdua mdua knô ana hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng Y-Nôê, tui si Aê Diê mtă leh kơ Y-Nôê. 10Kjuh hruê êdei êa dơ̆ng lip yơh ti lăn ala.
11 Tơdah Y-Nôê mâo năm êtuh thŭn, ti mlan dua, hruê pluh kjuh, jih jang akŏ êa ƀăng êlam bluh leh anăn ƀăng bhă điêt ti adiê pŏk leh jih. 12Adiê hjan ti lăn ala pă pluh hruê pă pluh mlam. 13Hruê anăn Y-Nôê mŭt hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng phung anak êkei ñu Y-Sem, Y-Čam, leh anăn Y-Japhet, mô̆ Y-Nôê, leh anăn tlâo čô mtâo mniê ñu, 14leh anăn jih jang hlô dliê tui si mta djuê diñu, jih jang hlô mnơ̆ng rông tui si mta djuê diñu, jih jang mnơ̆ng êbat ban rui ti lăn tui si mta djuê diñu, leh anăn jih jang čĭm čap tui si mta djuê diñu. 15Diñu mŭt hlăm kŭmpăn mbĭt hŏng Y-Nôê mdua mdua, jih jang mnơ̆ng mâo êwa klei hdĭp. 16Diñu mŭt knô ana tui si Aê Diê mtă leh kơ Y-Nôê. Leh anăn Yêhôwa kđăl ƀăng bhă.
17Êa dôk lip lăn ala êjai pă pluh hruê; êa đĭ nanao leh anăn mđung kŭmpăn, leh anăn kŭmpăn đung ti dlông lăn ala. 18Êa đĭ hĭn nanao ti dlông lăn ala; leh anăn kŭmpăn đung ti êlah êa. 19Êa đĭ hĭn nanao ti dlông lăn ala tơl jih jang čư̆ dlông ti gŭ adiê hgăm sơăi. 20Êa lŏ đĭ pluh êma heh dlông hĭn kơ čư̆. 21Jih jang mnơ̆ng thâo kpư̆ hiu ti rŏng lăn ala djiê mơngăt, čĭm, hlô mnơ̆ng rông, hlô dliê, jih jang mnơ̆ng êbat ban rui ti rŏng lăn ala, wăt jih jang mnuih. 22Jih jang mnơ̆ng ti lăn thu mâo êwa klei hdĭp hlăm ƀăng adŭng djiê sơăi. 23Yêhôwa bi rai jih jang mnơ̆ng hdĭp ti rŏng lăn ala, mnuih, hlô mnơ̆ng, mnơ̆ng êbat ban, leh anăn čĭm čap hlăm adiê; diñu rai luč jih ti lăn ala. Ăt dôk knŏng Y-Nôê leh anăn phung dôk mbĭt hŏng ñu hlăm kŭmpăn. 24Êa ăt dôk msĕ snăn ti lăn ala êjai sa êtuh êma pluh hruê.