7

Dej nyaab nplajteb

1Yawmsaub has rua Nau‑a tas, “Koj tsev tuabneeg huvsw ca le nkaag taag nrho rua huv lub nkoj, tsua qhov tam tuabneeg nuav kuv pum tas koj ncaaj nceeg xwb. 2Coj tej tsaj kws huv txhua yaam nrug koj moog ib yaam xyaa nkawm ib tug maum ib tug txwv, hab coj tej tsaj kws tsw huv ib yaam ib nkawg ib tug maum ib tug txwv, 3hab coj tej noog sau nruab ntug ib yaam xyaa nkawm ib tug puj ib tug lauv sub txhad dim txujsa ua noob thoob nplajteb. 4Tshuav xyaa nub kuv yuav tso naag lug rua huv lub nplajteb nuav plaub caug nub plaub caug mo, mas kuv yuav muab txhua yaam caj sa kws kuv tau tswm lug ntxuav pov tseg huv lub nplajteb.” 5Nau‑a ua txhua yaam lawv le Yawmsaub kuas nwg ua.
6Thaus dej lug nyaab lub nplajteb Nau‑a noob nyoog muaj rau pua xyoo. 7Nau‑a hab nwg quaspuj hab nwg tej tub tej nyaab ua ke moog rua huv lub nkoj sub txhad dim dej nyaab. 8Tej tsaj kws huv hab tej tsaj kws qas hab tej naag noog hab txhua yaam tsaj kws nkaag huv aav, 9kuj nrug Nau‑a nkaag rua huv lub nkoj, ua ib nkawg ib nkawg, ib tug maum hab ib tug txwv, lawv le Vaajtswv tau has rua Nau‑a. 10Thaus dhau xyaa nub dej kuj lug nyaab lub nplajteb.
11Thaus Nau‑a noob nyoog muaj rau pua xyoo, lub ob hlis nub tim kaum xyaa, mas nub ntawd ntaag dej txhawv huv nruab tiv txwv fuam tuaj rua txhua lub hauv dej, hab rooj ntug qheb. 12Hab naag lug rua huv lub nplajteb plaub caug nub plaub caug mo.
13Tuab nub ntawd Nau‑a hab nwg cov tub, Xeeb hab Haa hab Yafe hab Nau‑a tug quaspuj hab nwg peb tug nyaab ua ke nkaag rua huv lub nkoj. 14Puab hab txhua yaam tsaj qus lawv le nwg yaam, hab tej tsaj nyeg huvsw lawv le nwg yaam hab tej tsaj huvsw kws nkaag huv aav lawv le nwg yaam hab txhua yaam noog huvsw lawv le nwg yaam, yog txhua yaam kws muaj tis huvsw nkaag moog. 15Txhua yaam kws caj sa ua paa nrug Nau‑a nkaag moog rua huv lub nkoj ua ib nkawg ib nkawg. 16Txhua yaam tsaj hov puavleej muaj tug maum hab tug txwv nkaag moog lawv le Vaajtswv has. Mas Yawmsaub txhad muab Nau‑a kaw rua huv.
17Dej nyaab nplajteb tau plaub caug nub, dej txhad fuam hlub ua rua lub nkoj ntaab rua sau lub nplajteb. 18Dej fuam hlub quas zug rua sau lub nplajteb mas lub nkoj ntaab sau nplaim dej. 19Dej fuam hlub kawg le rua sau lub nplajteb nyaab hlo txhua lub roob sab huv qaab ntuj huvsw. 20Dej nyaab dhau cov hauv roob sab rua sau kaum tswb tshwm. 21Txhua yaam kws caj sa nyob huv nplajteb, tsw has naag noog, tsaj nyeg tsaj qus, txhua yaam tsaj miv miv kws npoj quas log huv nplajteb hab txhua tug tuabneeg tuag taag huvsw. 22Txhua yaam tsaj caj sa kws ua paa nyob nruab nqhuab kuj tuag taag huvsw. 23Vaajtswv ntxuav txhua yaam kws caj sa nyob huv lub nplajteb tsw has tuabneeg hab tsaj txhu hab tej tsaj kws nkaag huv aav hab tej naag noog sau nruab ntug, puavleej raug muab ntxuav du lug huv lub nplajteb. Tsuas yog tshuav Nau‑a hab cov kws nrug nwg nyob huv lub nkoj xwb. 24Dej nyaab nplajteb tau ib puas tswb caug nub.