11

Tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav Yixayee

(2Xmy. 5:1-3)

1Ib tsoom Yixayee suavdawg tuaj txoos ua ke tuaj cuag Tavi huv lub moos Heploo hab has tas, “Peb nrug koj koom nqaj koom txhaa. 2Thau u txawm yog Xa‑u ua vaajntxwv kaav los koj kuj yog tug kws coj cov Yixayee tawm moog hab coj rov qaab lug, hab Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv has rua koj tas, ‘Koj yuav ua tug yug yaaj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee hab koj yuav ua kuv haiv tuabneeg Yixayee tug thawj.’ ” 3Yog le hov Yixayee cov kev txwj quas laug suavdawg txhad tuaj cuag vaajntxwv rua huv lub moos Heploo, hab Tavi nrug puab sws cog lug huv lub moos Heploo rua ntawm Yawmsaub xubndag, tes puab txawm laub roj tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav cov Yixayee lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Xamuyee has.

Tavi txeeb lub moos Xi‑oo

(2Xmy. 5:6-10)

4Tavi hab ib tsoom Yixayee huvsw moog rua Yeluxalee kws yog lub moos Yenpu. Cov Yenpu kws yog cov qub tuabneeg huv tebchaws hov nyob hov ntawd. 5Cov tuabneeg huv Yenpu has rua Tavi tas, “Koj yuav txeem tsw tau lug rua huv lub moos nuav.” Txawm le ntawd los Tavi txeeb tau lub chaw ruaj khov Xi‑oo, kws yog Tavi lub nroog. 6Tavi has tas, “Leejtwg xub ntaus cov tuabneeg Yenpu ua ntej tug ntawd yuav tau ua tug hlub hab ua tug thawj kaav cov tub rog.” Tes Xeluya tug tub Yau‑a txhad xub moog ntaus ua ntej mas nwg txhad tau ua tug hlub. 7Tavi nyob hlo huv lub chaw ruaj khov hov, mas txhad hu ua Tavi lub nroog. 8Hab Tavi tswm lub nroog puag ncig txwj ntawm lub loog Milau. Hab Yau‑a kuj khu lwm qhov kws tseed tshuav huv lub nroog hov. 9Tavi muaj fwjchim zuj zug vem yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus nrug nraim nwg.

Tavi cov tuam leem

(2Xmy. 23:8-39)

10Nuav yog Tavi cov tuam leem kws ua hlub, yog cov kws nrug ib tsoom Yixayee huvsw paab kuas nwg kaav tau tebchaws, hab tsaa tau nwg ua vaajntxwv lawv le Yawmsaub tej lug kws has txug Yixayee. 11Txwj nuav moog yog has txug Tavi cov tuam leem. Yasaunpe‑aa kws yog cum Hamauni yog tug thawj huv paab peb tug tuam leem. Nwg xuas muv moog ua ib zag rog rua peb puas leej mas muab puab tua taag huvsw.
12Peb tug tuam leem hov tug ob yog Ntauntau tug tub Ele‑axa kws yog cum Ahau‑a. 13Nwg nrug Tavi nyob ntawm lub moos Pantami rua thaus cov Filixatee sau zog tuaj ua rog hov ntawd. Muaj ib thaaj teb qeb mas cov Yixayee tswv cov Filixatee. 14Tassws nwg sawv khov kho huv plawv thaaj teb hov zuv rawv thaaj teb hov hab tua cov Filixatee. Mas Yawmsaub tau paab puab kov yeej hlo.
15Muaj peb leeg huv paab peb caug tug thawj tub rog nqeg moog cuag Tavi ntawm daim txhwb zeb huv lub qhov tsua Antulaa rua thaus Filixatee cov tub rog ua yeej huv lub haav Lefa‑i. 16Thaus hov Tavi nyob huv lub chaw ruaj khov hab cov Filixatee ib paab tub rog kuj nyob zuv rawv huv lub moos Npelehee. 17Mas Tavi txawm has seev yeeg tas, “Kheev muaj ib tug moog nqaa tau cov dej huv lub qhov dej kws nyob ntawm ib saab rooj loog Npelehee lug rua kuv haus.” 18Mas peb tug tuam leem hov txhad txeem plawg huv cov Filixatee lub yeej moog ntaus tau dej huv lub qhov dej ntawm Npelehee ib saab rooj loog coj lug pub rua Tavi. Tassws Tavi tsw kaam haus cov dej hov, nwg muab laub xyeem rua Yawmsaub, 19hab has tas, “Kuv twv kuv tug Vaajtswv tas kuv yeej tsw xaav kuas puab ua le hov. Kuv yuav haus cov tuabneeg nuav cov ntshaav lov? Tsua qhov puab sev nyog txujsa moog coj cov dej nuav lug.” Ua le nuav nwg txhad tsw kaam haus. Tej nuav yog tej kws peb tug tuam leem hov ua.
20Yau‑a tug kwv Anpisai ua peb caug leej hov tug thawj. Nwg xuas muv ua rog rua peb puas leej mas muab puab tua taag huvsw mas txhad tau koob meej ib yaam le peb leeg hov. 21Nwg yog tug muaj koob meej ntau dua peb caug leej hov.n Nwg ua tug thawj kaav peb caug leej tassws tsw suav nwg rua huv peb leeg hov.
22Yehauyanta tug tub Npenaya yog ib tug sab luj sab tuab huv lub moos Khaxe‑ee, nwg ua tej qhov num luj. Nwg tau tua Mau‑a cov tub rog ob tug kws muaj zug kawg le. Hab nwg tau nqeg rua huv lub qhov mas tua tau ib tug tsuv ntxhuav rua nub kws lug daus xwb daus npu. 23Hab nwg tau tua ib tug tuabneeg Iyi kws lub cev luj hab sab tswb tshwm. Tug Iyi hov tuav rawv raab muv luj le raab nqog, kuas Npenaya coj tug paas nreg moog rua ntawm tug Iyi xwb, tes txeeb tau tug Iyi raab muv ntawm nwg teg lug hab muab nwg raab muv rov nkaug tug Iyi tuag. 24Yehauyanta tug tub Npenaya tau ua tej num nuav hab tau koob meej ib yaam nkaus le peb tug tuam leem hov. 25Nwg muaj koob meej huv peb caug leej hov tassws tsw suav nwg tsua huv peb tug tuam leem hov. Tavi kuj tsaa nwg ua tug thawj kaav paab tub rog kws zuv vaajntxwv.
26Cov tuamleem huv paab tub rog yog le nuav, yog Yau‑a tug kwv Axahee, Ntauntau tug tub Eehanaa kws nyob huv Npelehee, 27Samau huv lub moos Halau, Helexi huv lub moos Pelau, 28Ikhe tug tub Ila huv moos Thekhau‑a, Anpiyexaw huv moos Anathau, 29Xinpekhai kws yog Husa cum, Ilai huv cum Ahau‑a, 30Mahalai huv moos Nethaufa, Npa‑anas tug tub Heles huv moos Nethaufa, 31Linpai tug tub Ithai huv moos Kinpe‑a huv Npeeyamee tebchaws, Npenaya huv moos Pilathoo, 32Hulai kws nyob ntawm tug dej Ka‑a, Anpi‑ee huv cum Anpa, 33Amave huv moos Npahuli, Eliyanpa huv moos Sa‑aanpoo, 34Hasee huv cum Kixau, Saki tug tub Yaunathaa huv moos Hala, 35Xakha tug tub Ahiyaa huv moos Hala, Aw tug tub Elifaa, 36Hefaw huv moos Mekhela, Ahiya huv moos Pelau, 37Helau huv moos Khamee, Exanpai tug tub Na‑alai, 38Nathaa tug kwv Yau‑ee, Haki tug tub Miha, 39Xeleb kws yog tuabneeg Aamoo, Nahalai huv moos Npe‑awlau kws kwv Xeluya tug tub Yau‑a tej cuab yeej ua rog, 40Ila kws yog Ithala cum, Kale huv cum Ithala, 41Uliya kws yog tuabneeg Hithai, Alai tug tub Xanpa, 42Sixa tug tub Antina kws yog xeem Lunpee, yog ib tug thawj huv xeem Lunpee hab muaj peb caug leej nrug nwg, 43Ma‑akha tug tub Hanaa, Yausafa huv cum Mine, 44Uxi‑a huv moos Athalau, Hauthaa ob tug tub Sama hab Ye‑i‑ee huv moos Alau‑aw, 45Sili tug tub Yentiya‑ee, hab nwg tug kwv Yauha huv moos Thixai, 46Eli‑ee huv cum Mahavai, hab Eena‑aa ob tug tub Yelinpai hab Yausaviya, hab Ima kws yog tuabneeg Mau‑a, 47Eli‑ee hab Aunpe, hab Ya‑axi‑ee huv cum Mexaunpai.