3

Mối tương quan giữa Chúa và dân Y-sơ-ra-ên

1Nhân dân Y-sơ-ra-ên, là cả đại gia đình Ta đã giải phóng ra khỏi Ai-cập! Hãy nghe lời Chúa lên án các ngươi! 2“Trong tất cả các dân tộc trên thế giới, Ta chỉ chọn các ngươi, nên Ta phải hình phạt tội lỗi các ngươi đã phạm. 3Các ngươi làm sao cùng đi với Ta một khi tội lỗi vẫn còn ngăn cách đôi bên?
4Không lẽ Ta vô cớ gầm thét như sư tử sao? Thật ra, Ta muốn cảnh cáo các ngươi về ngày đoán phạt. Sư tử con gầm gừ cũng có lý do kia mà! 5Bẫy không bao giờ sập nếu không có ai đưa chân vào. Các ngươi bị hình phạt có lý do chính đáng! 6Kèn báo động đã thổi vang! Hãy lắng nghe! Các ngươi không sợ sao? Chính Ta đang giáng tai họa xuống cho thành phố này.
7Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Ta sắp hình phạt, Ta dùng các tiên tri cảnh cáo các ngươi trước đã. Và chính lúc này, Ta đang dùng tiên tri Ta cảnh cáo các ngươi.
8Sư tử đã gầm thét, ai mà không sợ? Chân Thần Hằng Hữu đã phán ai mà dám khước từ nhiệm vụ tiên tri? 9Hãy triệu tập các nhà lãnh đạo A-sy-ri và Ai-cập mà bảo họ: "Mời các ông ngồi quanh các núi Sa-ma-ri để xem dân Y-sơ-ra-ên biểu diễn tội ác. 10Chúa phán: "Dân Ta không còn biết làm điều phải! Nhà cửa nguy nga đẹp đẽ của chúng đầy dẫy những tang vật cướp bóc trộm cắp." 11Vì thế Chúa phán "Quân thù sẽ vây bọc đất nước, hạ các đồn lũy, cướp phá các nhà cửa lâu đài, đẹp đẽ nguy nga."
12Chúa phán: "Một người chăn cố gắng cứu con chiên khỏi nanh vuốt sư tử, nhưng không còn kịp nữa, chỉ rứt ra khỏi hàm răng sư tử được hai chân và một phần lỗ tai. Dân Y-sơ-ra-ên ở tại kinh đô Sa-ma-ri cũng thế, cả sự nghiệp chỉ cứu được nửa cái ghế và một chiếc gối tả tơi.
13“Hãy lắng nghe và công bố sứ điệp này khắp Y-sơ-ra-ên" - Chúa là Chân Thần vạn quân phán- 14“Cùng trong ngày Ta hình phạt Y-sơ-ra-ên, Ta cũng sẽ tiêu diệt các bàn thờ thần tượng ở Bê-tên. Các sừng bàn thờ sẽ bị chặt rơi xuống đất. 15Ta sẽ phá tan các nhà cửa nguy nga, đẹp đẽ của bọn nhà giàu - cả lâu đài mùa đông lẫn biệt thự nghỉ mát mùa hè. Ta cũng sẽ tiêu hủy các cung điện bằng ngà của chúng!"