7

Tơlơi Pơkơđiăng Kơ Tơlơi Đah Kơmơi Klĕ Pyu Pơhưč

  1Ơ dăm, djă̱ pioh bĕ khul boh hiăp kâo
   laih anŭn pơkom pioh hĭ bĕ khul tơlơi pơđar kâo amăng jua pơmĭn ih.
  2Djă̱ pioh bĕ khul tơlơi kâo pơđar tui anŭn ih či hơdip yơh;
   pơgang bĕ khul tơlơi kâo pơtô pơhrăm kar hăng răk wai alăk mơta ih pô.
  3Kiăng pơhơdơr kơ ih, akă bĕ hơdôm tơlơi anŭn kar hăng čut rơbưn ƀơi čơđe̱ng tơngan ih;
   laih anŭn djă̱ pioh bĕ kar hăng čih amăng pran jua ih.
  4Pơhiăp bĕ hăng boh hiăp rơgơi tui anai, “Ih jing amai adơi kâo,”
   jing yap bĕ tơlơi thâo hluh jing adơi ai ih pô;
  5gơñu či răng pơgang brơi kơ ih mơ̆ng pô đah kơmơi pyu pơde,
   jing mơ̆ng tơlơi pơhiăp pơhưč plư đah bơnai tă tăn.

  6Tơdang kâo dŏ jĕ ƀơi amăng phă̱ sang kâo
   kâo lăng trŭn nao mơ̆ng driah rưng pơgăn.
  7Kâo kơsem lăng amăng ƀing mơnuih ƀu thâo phe pho,
   laih anŭn amăng ƀing hlak ai đah rơkơi anŭn
   kâo thâo kơnăl sa čô hlak ai kơƀah hĭ tơlơi kơsem răng.
  8Ñu rơbat trŭn nao jĕ ƀơi akiăng jơlan anŭn,
   laih anŭn ñu nao kơtuai jơlan anăp nao pơ sang sa čô đah kơmơi pyu pơde,
  9anŭn jing ƀơi hơhuñ, tơdang hrơi jĕ abih laih,
   jing tơdang kơnăm mơmŏt hlak truh rai.

  10Blĭp blăp hơmâo sa čô đah kơmơi rai bưp pô hlak ai anŭn;
   đah kơmơi anŭn čut hơô hrup hăng sa čô rĭh răm laih anŭn pran jua ñu bă hăng mơneč.
  11Ñu jing mơnuih pơka̱ng hăng khăng akŏ,
   tơkai ñu ƀu thâo dŏ dơnơ̆ng amăng sang ôh.
  12Ñu rơbat ƀơi khul jơlan hăng nao rai amăng anih sĭ mơnia,
   laih anŭn ƀơi rĭm anih suĕk plei yơh ñu lăng sŭ.

  13Đah kơmơi anŭn pơkơ̆ng glaĭ hlak ai anŭn hăng čum gơ̆
   laih anŭn hăng ƀô̆ tha mơta kơpa̱l yơh ñu laĭ hăng gơ̆ tui anai:
  14“Hrơi anai yơh kâo pơgiŏng hĭ khul tơlơi kâo ƀuăn rơ̆ng,
   laih anŭn hơmâo lu gơnam ƀơ̆ng pơ sang mơ̆ng khul gơnam pơyơr pơgop lir kâo pơyơr.
  15Tui anŭn yơh, kâo tơbiă rai kiăng bưp ih!
   Kâo hơduah sem ih laih anŭn ră anai kâo hơduah ƀuh ih laih!
  16Kâo ăt hơmâo go̱m hĭ laih sưng kâo mơ̆n
   hăng khul bơnăl ƀlĭ ia hiam mơ̆ng čar Êjip.
  17Kâo hơmâo pik mia laih sưng kâo hăng gơnam ƀâo hiam
   jing sinamon laih anŭn jrao phĭ̱ mưr hăng alôê mơ̆n.
  18Nao bĕ, brơi kơ ƀing ta pơkhăp bĕ tơl truh mơguah!
   Brơi kơ ƀing ta pơmơak bĕ ta pô hăng tơlơi khăp!
  19Rơkơi kâo ƀu dŏ pơ sang ôh;
   ñu nao sĭ mơnia laih pơ anih ataih.
  20Ñu mă ba kơdŭng bă hăng prăk amăng tơngan ñu
   laih anŭn ñu ƀu či wơ̆t glaĭ ôh tơl truh blan pơrơmi.”

  21Hăng khul tơlơi pơhiăp pơtrŭt anŭn yơh, ñu plư hĭ hlak ai anŭn,
   sĭt tơƀông ñu pơhưč hĭ gơ̆ hăng tơlơi pơhiăp rơun tơdu.
  22Mông anŭn mơtam hlak ai anŭn đuaĭ tui ñu
   kar hăng sa drơi rơmô prŏng nao pơ anih arăng pơdjai,
   laih anŭn kar hăng sa drơi rơsa djơ̆ čơđo̱ng laih hăng dŏ tơguan
  23tơl sa ƀĕ ƀrŏm klâŏ hluh hĭ hơtai boh ñu.
   Laih anŭn kar hăng sa drơi čim pŏr nao amăng hơñuăl,
   hlak ai anŭn ƀu thâo krăn ôh ñu či pơrơngiă hĭ tơlơi hơdip ñu pô.

  24Hơnŭn yơh ră anai, Ơ ƀing ană dăm kâo hơi, hơmư̆ kâo bĕ,
   laih anŭn pơđi̱ng tơngia bĕ kơ hơdôm tơlơi kâo pơhiăp.
  25Anăm brơi pran jua ih đuaĭ tui jơlan ƀing đah kơmơi hrup hăng anŭn ôh
   ƀôdah jrôk jơlan hăng nao ƀơi khul tơlo̱ng gơñu ôh.
  26Hơmâo lu laih mơnuih ƀing gơñu hơmâo pơtơhneč hăng pơruă hĭ laih;
   sĭt ƀing mơnuih ƀing gơñu pơdjai hĭ jing lu ƀu thâo yap ôh.
  27Anih pĭt gơñu jing sa jơlan prŏng nao pơ anih ƀing djai,
   jing tơlo̱ng dui ba trŭn nao pơ khul anih dŏ ƀing djai laih yơh.