24

1Zaum no Npala-as paub hais tias, Vajtswv xav kom nws foom koob hmoov rau cov Yixalayees, yog li ntawd nws thiaj tsis mus tsawv hmoov, ib yam li nws tau ua tas los lawm. Nws tig hlo xubntiag mus rau tim tiaj suabpuam, 2thiab pom cov Yixalayees rub tsevntaub nyob ib xeem quas ib xeem. Vajtswv tus ntsujplig tshoov Npala-as siab, 3nws thiaj cevlus hais tias:

  “Tej lus tseemceeb no yog Npe-aus
   tus tub Npala-as hais,
  yog tus txivneej uas pom qhov tseeb tej lus,
  4kuv yog tus hnov Vajtswv tej lus,
   kuv yog tus uas lub qhovmuag rua pliav pom ntsoov
  tej uas Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   ua rau kuv pom.
  5Cov Yixalayees tej tsevntaub zoo nkauj kawg li,
  6zoo ib yam li tej leej toovlaj uas
   nplooj npog luas
  lossis zoo ib yam li tej vaj zaub uas nyob raws ntug dej,
  zoo ib yam li tsob ntoo tsw qab uas tus TSWV cog tseg
  lossis zoo ib yam li tej ntoo ciab
   uas tuaj ntawm ntug dej.
  7Lawv lub tebchaws yuav muaj dej nag nplua mias
  thiab lawv yuav cog tej noob qoob rau thaj teb tx uas av noo zaw.
  Lawv tus vajntxwv muaj hwjchim heev dua
   vajntxwv Ankas,
  thiab nws yuav kav lub tebchaws nthuav mus deb
   thiab dav zuj zus.
  8Vajtswv coj lawv nram tebchaws Iziv los,
  nws pab lawv tawmtsam yeebncuab
   ib yam li tus phaw nyujqus.
  Lawv rhuav cov yeebncuab, tsoo lawv cov
  yeebncuab tej pobtxha thiab muab yeebncuab
   tej xub hneev lov tas.
  9Haivneeg no zoo ib yam li tus tsov
   ntxhuav uas muaj zog heev;
  thaum nws pw tsaug zog lawm,
   tsis muaj leejtwg tsa tau nws sawv.
  Tus uas foom koob hmoov rau cov Yixalayees tus ntawd
   yuav tau koob hmoov,
  thiab tus uas foom tsis zoo rau cov Yixalayees,
  tus ntawd yuav raug foom tsis zoo.”
10Npalaj sawv tsees nyem nrig thiab npautaws vog hais rau Npala-as hais tias, “Kuv coj koj tuaj ntawm no, yog coj tuaj foom tsis zoo rau kuv cov yeebncuab, tiamsis koj tsis foom phem rau lawv, koj cia li foom koob hmoov rau lawv peb zaug rau zaum no lawm. 11Koj cia li rov mus tsev tamsim no! Kuv yeej coglus muab nqi zog rau koj, tiamsis tus TSWV txwv tsis pub koj yuav tej nqi zog no.”
12Npala-as teb hais tias, “Kuv twb yeej hais rau cov neeg uas koj txib tuaj hu kuv lawm, 13txawm yog koj yuav muab tagnrho tej nyiaj tej kub hauv koj lub txhab nyiaj rau kuv los kuv yeej tsis muaj cuabkav ua ib yam dabtsi li, yog tej ntawd yuav ua rau kuv hla tus TSWV tej lus. Kuv tsuas muaj cuabkav hais tej lus uas tus TSWV kom kuv hais xwb.”

Npala-as Cevlus Zaum Kawg

14Npala-as hais rau Npalaj hais tias, “Nimno kuv yuav rov mus cuag kuv haivneeg, tiamsis ua ntej kuv yuav sawv kev mus, kuv qhia rau koj hais txog tej uas yav tom ntej cov Yixalayees yuav ua rau koj haivneeg.” 15Ces Npala-as thiaj cevlus hais tias:

  “Tej lus tseemceeb no yog Npe-aus tus tub Npala-as hais,
  tej lus no yog tus txivneej uas pom qhov tseeb hais,
  16Kuv yog tus hnov Vajtswv tej lus,
   thiab khaws nkaus Vajtswv tus uas muaj
  hwjchim loj kawg nkaus lub tswvyim rau nruab siab.
  Kuv yog tus uas lub qhovmuag rua pliav saib ntsoov tej
  uas Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   ua rau kuv pom.
  17Kuv pom nws, tiamsis tsis yog tamsim no,
  kuv ntsia ntsoov nws, tiamsis tsis nyob ze,
  yuav muaj ib lub hnubqub tshwm hauv Yakhauj tuaj,
  yuav muaj ib tug cwj vajntxwv tshwm hauv
   cov Yixalayees los.
  Nws Yuav tsoo cov Mau-am hauvpliaj kom ntsoog,
  thiab yuav ntaus Xej cov neeg kom swb tagnrho.
  18Nws yuav tua yeej cov Edoos thiab txeeb tau
  nws cov yeebncuab lub tebchaws los ua nws tug;
  ces cov Yixalayees yuav muaj yeej loj zuj zus.
  19Cov Yixalayees yuav sawv los tswj teb kav chaw
  thiab yuav tua cov neeg uas seem hauv tej nroog kom tuag tas.”

20Nyob hauv Npala-as zaj yogtoog, mas nws pom cov Amalej, nws thiaj cevlus hais tias:
  “Cov Amalej yog haivneeg uas muaj hwjchim loj dua
   ntais huv tibsi,
  Tiamsis thaum kawg haivneeg no yuav raug kev puastsuaj tas.”
21Nyob hauv Npala-as zaj yogtoog, nws pom cov Kenais, nws thiaj cevlus hais tias:
  “Nej tej chaw nyob ruaj khov kho,
   tso siab lug ib yam li tej zes noog uas nyob saum tej
   hauv tsua uas siab tshaj plaws,
  22Tiamsis cov Kenais, nej yuav raug kev
   puastsuaj thaum cov Axilias tuaj ntes tau nej lawm.”
  23Npala-as cevlus dua hais tias:
  “Tuag lauj, yog Vajtswv ua tej no leejtwg
   tseem yuav muaj sia nyob thiab?
  24Cov neeg uas tuaj txeeb yuav tsav
   nkoj tim Xaipas tuaj;
  lawv yuav tua yeej cov Axilias thiab cov Enpes,
  tiamsis thaum kawg, lawv yuav tuag tu noob nrho.”
25Ces Npala-as txawm tu nra thiab sawv kev rov qab mus tsev lawm, Npalaj los kuj sawv kev rov los tsev lawm thiab.