9

Ua Kevcai Hla Dhau Zaum Ob

1Tus TSWV hais rau Mauxes tom tiaj suabpuam Xinais, thaum lub ib hlis xyoo ob tom qab uas cov Yixalayees khiav nram tebchaws Iziv los. Nws hais tias, 2-3“Lub hlis no hnub kaum plaub thaum hnub poob qho, cov Yixalayees cia li tuaj pib ua kevcai Hla Dhau raws li txoj kabke thiab tej kevcai uas twb teem tseg lawm.” 4Yog li ntawd, Mauxes thiaj kom cov pejxeem pib ua kevcai Hla Dhau, 5thiab lub ib hlis hnub kaum plaub thaum hnub poob qho, lawv thiaj li ua kevcai Hla Dhau nyob rau tom tiaj suabpuam Xinais. Cov pejxeem ua txhua yam raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.
6Tiamsis muaj qee leej txivneej tseem tsis tau ua kevcai ntxuav kom huv, vim lawv mus tuav tej neeg tuag, hnub ntawd lawv thiaj tsis tau los ua kevcai Hla Dhau. Lawv mus cuag Mauxes thiab Aloos 7thiab hais tias, “Peb yog neeg tsis huv lawm, rau qhov peb tau mus tuav tej neeg tuag, tiamsis vim li cas thiaj txwv tsis pub peb nrog cov Yixalayees coj khoom mus fij rau tus TSWV?”
8Mauxes teb lawv hais tias, “Nej ua siab ntev tos mus txog thaum tus TSWV qhia rau kuv tso.”
9Tus TSWV hais rau Mauxes 10kom qhia rau cov Yixalayees hais tias, “Thaum nej leejtwg lossis nej tej xeebntxwv mus tuav tej neeg tuag ua rau tus ntawd tsis huv, lossis yog ib tug twg tseem tabtom mus kev deb lawm mas nws tseem ua tau kevcai Hla Dhau rau tus TSWV, 11tiamsis koj cia nws ua kevcai Hla Dhau rau ib lub hlis tom qab uas yog lub ob hlis hnub kaum plaub thaum hnub poob qho. Lawv mam ua kevcai noj tus yaj ntawd nrog cov ncuav tsis xyaw keeb thiab tej zaub uas iab. 12Tsis txhob tseg tej zaub mov cia txog tagkis sawv ntxov thiab tsis txhob muab tus tsiaj ntawd tej pobtxha ua lov li. Nco ntsoov ua kevcai Hla Dhau raws li tej kevcai. 13Tiamsis tus uas twb ua kevcai ntxuav huv thiab nws tsis mus kev deb, txhob txwm tsis tuaj ua kevcai Hla Dhau, yuav muab tus ntawd rho tawm hauv kuv haivneeg mus, vim lub sijhawm ntawd nws tsis tau coj khoom tuaj fij rau kuv raws li uas twb npaj tseg lawm. Nws yuav tsum ris nws lub txim.
14“Yog hais tias muaj tej neeg txawv tebchaws nrog nej nyob, thiab nws xav ua kevcai Hla Dhau rau tus TSWV, nws yuav tsum ua raws li tej kabke thiab tej kevcai. Muab tib txoj kevcai no rau txhua tus, tsis hais cov txawm teb txawm chaw lossis cov neeg txawv tebchaws.”

Tauv Huab

(Khiavdim 40.34-38)

15Hnub uas lawv tsa tau lub Tsevntaub uas yog qhov chaw nrog tus TSWV sib ntsib lawm, muaj ib tauv huab los laum nkaus lub Tsevntaub sib ntsib ntawd. Hmo ntuj tauv huab ntawd cig lamlug li nplaim taws. 16Pheej ua li ntawd mus li; nruab hnub tauv huab roos rawv lub Tsevntaub sib ntsib thiab hmo ntuj tauv huab cig lamlug li nplaim taws. 17Thaum twg tauv huab ntawd tshem tawm mus nres rau qhov twg lawm, cov Yixalayees txawm tshais chaw mus rub lawv tej tsevntaub nyob rau qhov ntawd. 18Cov pejxeem txo lawv tej tsevntaub raws li tus TSWV samhwm, thiab lawv rov rub lawv tej tsevntaub raws li tus TSWV samhwm. Yog tauv huab nyob saum lub Tsevntaub sib ntsib ntev npaum li cas lawv nyob hauv lub yeej ntawd ntev npaum li ntawd xwb. 19Txawm yog tauv huab nyob ntev heev saum lub Tsevntaub sib ntsib los cov Yixalayees yeej mloog tus TSWV lus thiab lawv tsis tshais chaw mus nyob qhov twg li. 20Muaj tej zaum tauv huab tsuas nyob saum lub Tsevntaub sib ntsib ob peb hnub xwb; txawm li cas los xij, lawv tsuas nyob thiab tshais chaw raws li tus TSWV coj lawv kev xwb. 21Muaj tej zaum tauv huab nyob saum lub Tsevntaub sib ntsib ib hmos xwb, thaum sawv ntxov lawv tshais chaw thaum tauv huab ntawd tshem kiag lawm. 22Tsis hais tauv huab nyob ob hnub, ib hlis, ib xyoos lossis nyob ntev tshaj ntawd, tauv huab ntawd nyob ntev npaum li cas lawv yeej nyob ntev npaum li ntawd tsis tsiv tawm li; tiamsis thaum twg tauv huab tshem tawm lawm, lawv mam li tshais chaw thaum ntawd. 23Tus TSWV samhwm kom lawv txo lawv tej tsevntaub thiab kom lawv rub lawv tej tsevntaub. Lawv mloog tus TSWV tej tus uas nws hais rau Mauxes.