14

Cov Pejxeem Yws Mauxes

1Hmo ntawd cov pejxeem sawvdaws tsa suab hlo quaj nrov heev ib hmos kaj ntug plaws. 2Tagnrho cov Yixalayees tuaj yws Mauxes thiab Aloos hais tias, “Zoo dua cia peb tuag nram tebchaws Iziv lossis tuag ntawm tiaj mojsab qhua no! 3Vim li cas tus TSWV thiaj coj peb mus rau hauv lub tebchaws ntawd? Peb yuav mus raug luag tua rau hauv tshavrog, thiab luag yuav ntes peb tej pojniam menyuam mus. Kuj zoo dua cia peb rov qab mus nram tebchaws Iziv!” 4Vim li no lawv thiaj sib tham hais tias, “Peb cia li xaiv ib tug ua thawj, coj peb rov qab mus nyob nram tebchaws Iziv!”
5Ces Mauxes thiab Aloos cia li txhos caug ntua khoov ti nkaus rau hauv av tabmeeg cov pejxeem sawvdaws. 6Noos tus tub Yausuas thiab Yefunes tus tub Kalej yog ob tug uas nrog lawv mus soj lub tebchaws. Nkawd nyuaj siab heev, nkawd thiaj dua rhe nkawd ob lub tsho, 7thiab hais rau cov pejxeem hais tias, “Lub tebchaws uas peb mus soj los yog ib lub uas zoo kawg nkaus li. 8Yog tus TSWV txaus siab rau peb, nws yeej yuav coj peb mus nyob hauv lub tebchaws ntawd thiab nws yuav muab lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob pub rau peb. 9Tsis txhob ntxeev siab rau tus TSWV, thiab tsis txhob ntshai cov neeg uas nyob tid. Peb yuav tua yeej lawv yoojyim kawg li. Tus TSWV tuaj peb tog thiab ua rau tej vajtswv uas tsomkwm lawv swb lawm; mas tsis txhob ntshai hlo li.” 10Cov pejxeem tuav hauv yuav muab pobzeb ntaus kom nkawd tuag, tiamsis tamsim ntawd tus TSWV lub tshwjchim txawm ci ntsa iab tshwm plaws saum tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib rau cov Yixalayees pom.

Mauxes Thov Vajtswv rau Cov Pejxeem

11Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Cov neeg no tseem yuav tso kuv tseg ntev npaum li cas thiab? Kuv twb ua tej txujci tseemceeb ntau yam rau lawv pom lawm. Lawv tseem yuav tsis cia siab rau kuv mus txog thaum twg? 12Kuv yuav tso kab mob phem los rau lawv kom lawv puastsuaj tas, tiamsis kuv yuav tsa koj thiab koj cov xeebntxwv ua haivneeg uas huamvam coob thiab muaj zog tshaj lawv.”
13Tiamsis Mauxes hais rau tus TSWV hais tias, “Tus TSWV, twb yog koj lub hwjchim coj cov neeg no tawm nram tebchaws Iziv los ntag. Thaum cov neeg Iziv hnov tej uas koj ua rau koj haivneeg, 14lawv yuav piav tej ntawd rau cov neeg uas nyob ibncig cheebtsam no mloog. Tej neeg yeej hnov ntsoov hais tias, koj uas yog tus TSWV nrog nraim peb nyob, thaum koj tauv huab nres ncaj saum peb, peb pom koj tim ntsej tim muag, thiab koj yog tus coj peb kev, nruab hnub koj nyob hauv tauv huab, hmo ntuj koj nyob hauv tus nplaim hluavtaws. 15Nimno yog koj tua tagnrho koj haivneeg povtseg, tej tebchaws uas hnov koj lub koob meej yuav thuam hais tias, 16koj muab koj haivneeg tua tuag tas rau ntawm tiaj mojsab qhua no twb yog vim koj tsis muaj peevxwm coj tau lawv mus txog hauv lub tebchaws uas koj coglus tseg yuav muab rau lawv nyob. 17Yog li ntawd, tus TSWV, nimno thov koj qhia koj lub hwjchim rau peb thiab ua raws li thaum koj tau coglus tseg hais tias, 18‘Kuv yog tus TSWV, tus uas tsis chim sai, kuv muaj lub siab hlub loj kawg nkaus thiab zam txim rau tus uas ua txhaum thiab ntxeev siab rau kuv. Tiamsis kuv yuav rau txim rau lawv tej xeebntxwv mus txog peb plaub tiam neeg, vim lawv niam lawv txiv tej kev txhaum.’ 19Nimno tus TSWV, raws li koj txojkev hlub loj kawg nkaus uas tsis hloov li, kuv thov koj zam txim rau cov neeg no ib yam li koj ibtxwm zam txim rau lawv txij thaum koj coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los txog niaj hnub no.”
20Tus TSWV teb hais tias, “Kuv yuav zam txim rau lawv raws li koj tej lus thov. 21Kuv yog tus uas muaj sia nyob, thiab kuv lub hwjchim tseem tswj lub ntiajteb no, yog li ntawd, kuv coglus rau koj hais tias, 22kuv tsis pub cov neeg no ib tug twg mus nyob hauv lub tebchaws ntawd li. Lawv puavleej pom kuv lub tshwjchim uas ci ntsa iab thiab tej txujci uas kuv ua nram tebchaws Iziv thiab tom tiaj mojsab qhua lawm, tiamsis lawv sim kuv siab txog kaum zaus saib kuv puas ua siab ntev, thiab lawv tseem tsis kam mloog kuv lus qees. 23Lawv yuav tsis tau mus pom lub tebchaws uas kuv tau coglus rau lawv cov yawgkoob lawm. Cov neeg uas ntxeev siab rau kuv tsis muaj ib tug yuav tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd li. 24Tiamsis vim kuv tus tub txib Kalej tsis xav li lwm tus thiab nws muab siab npuab kuv heev, kuv yuav coj nws mus nyob hauv lub tebchaws uas nws mus soj ntawd, thiab nws cov xeebntxwv yuav tau lub tebchaws ntawd ua lawv tug, 25yog tej hav uas tamsim no cov Amalej thiab cov Kana-as nyob ntag. Tagkis cia li tig rov qab thiab sawv kev mus rau tom tiaj mojsab qhua, taug txojkev uas mus rau tom Hiavtxwv Akanpas.”

Tus TSWV rau Txim rau Cov Pejxeem

26Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 27“Cov neeg siab phem no, lawv tseem yuav yws kuv mus txog thaum twg thiab? Kuv dhuav cov neeg no tej lus yws heev lawm! 28Nimno neb cia li muab cov lus no teb rau lawv hais tias, ‘Kuv coglus hais tias, kuv yog tus uas muaj sia nyob, kuv yuav ua rau nej ib yam li nej tau yws ntawd. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no. 29Nej yuav tuag pawglug rau hauv lub tiaj mojsab qhua no. Vim nej tau yws kuv heev, mas cov uas hnubnyoog nees nkaum xyoo rov saud yuav tsis muaj ib tug tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd li. 30Txawm yog kuv twb coglus tseg lawm hais tias, kuv yuav coj nej mus nyob hauv lub tebchaws ntawd los kuv yuav tsis pub nej ib tug twg mus nyob li, kuv tsuas pub Kalej thiab Yausuas nkawd mus nyob xwb. 31Nej pheej hais tias nyob tsam luag ntes nej tej menyuam, tiamsis kuv yuav coj lawv mus rau hauv lub tebchaws uas nej tsis kam mus, thiab lub tebchaws ntawd yuav yog lawv tej vajtse nyob. 32Nej yuav tuag tas rau hauv lub tiaj mojsab qhua no. 33Nej tej menyuam yuav ncig mus ncig los tiv kev txomnyem plaub caug xyoo rau ntawm tiaj mojsab no, mus txog hnub uas nej tuag tas, vim nej tsis muab siab npuab kuv. 34Nej yuav tau ris nej lub txim tiv kev txomnyem plaub caug xyoo, ib xyoos twg yog ib hnub ntawm plaub caug hnub uas nej mus soj lub tebchaws. Nej thiaj yuav paub hais tias txojkev txomnyem uas kuv cia nej raug zoo li cas tiag. 35Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, kuv yuav ua li no rau nej cov uas yog neeg siab phem uas pheej sib sau tsheej pab tuaj tawmtsam kuv. Ntawm no lauj, yog lub tiaj suabpuam uas nej yuav tuag tas rau hauv. Kuv yog tus TSWV uas hais tej lus no.’ ”
36Twb yog cov neeg uas Mauxes tau tso mus soj lub tebchaws ntawd, coj tej lus dag los piav qhia rau cov Yixalayees, lawv thiaj yws tus TSWV. 37Cov neeg no tau ris lub txim uas lawv dag ntawd, tus TSWV thiaj tso tej kab mob uas phem heev los rau lawv, lawv thiaj tuag tas lawm. 38Kaum ob tug txivneej uas mus soj lub tebchaws ntawd, tsuas tshuav Yausuas thiab Kalej thiaj tsis tuag xwb, dua li cov puavleej tuag tas huv tibsi lawm.

Thawj Zaug uas Mus Sim Txeeb Lub Tebchaws

(2 Kevcai 1.41-46)

39Thaum Mauxes qhia tej lus uas tus TSWV hais no rau cov Yixalayees tas lawm, lawv nyuaj siab thiab tu siab kawg li. 40Tagkis sawv ntxov cov Yixalayees txawm pib mus txeeb saum tej ncov roob, mas lawv hais tias, “Nimno peb txaus siab yuav mus nyob qhov chaw uas tus TSWV qhia peb. Peb lees tej kev txhaum uas peb tau ua.”
41Tiamsis Mauxes hais tias, “Vim li cas nej thiaj tsis mloog tus TSWV lus? Nej yuav mus tua tsis yeej ib zaug li! 42Nej tsis txhob mus. Tus TSWV twb tsis nrog nej nyob lawm, nej cov yeebncuab yuav tua yeej nej. 43Thaum nej mus ntsib cov Amalej thiab cov Kana-as, nej yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog; vim nej tau tig rov qab tsis kam nrog tus TSWV, nws thiaj tsis nrog nej nyob lawm.”
44Txawm yog Mauxes thiab cov neeg uas kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, tsis tawm hauv yeej mus los lawv cia li nce mus rau pem tej roob li lawm. 45Cov Amalej thiab cov Kana-as uas nyob ped thiaj tua yeej lawv, thiab raws lawv deb heev mus txog ntua nram lub nroog Haulamas.