11

Tus TSWV Tso Hluavtaws Los

1Nimno cov pejxeem yws lawv tej kev txomnyem rau tus TSWV. Thaum tus TSWV hnov lawv tej lus yws, nws chim rau lawv heev nws thiaj tso hluavtaws los hlawv lawv, thiab lawv tej tsev kub hnyiab tas ib tog yeej. 2Cov pejxeem thiaj quaj mus thov Mauxes pab; Mauxes thiaj thov tus TSWV ces hluavtaws txawm tuag tas lawm. 3Yog li ntawd, thiaj muab qhov chaw ntawd tis npe hu uas Tanpelas, rau qhov tus TSWV tso hluavtaws los kub lawv.

Mauxes Xaiv Xya Caum Leej Thawjcoj

4Muaj cov neeg txawv tebchaws nrog cov Yixalayees taug kev los. Lawv tshaib thiab nqhis nqaij heev, cov Yixalayees txawm yws hais tias, “Kheev lam yog peb muaj nqaij noj xwb lauj! 5Thaum peb nyob nram tebchaws Iziv peb xav muab tagnrho tej ntses hauv dej los ua zaub noj los yeej tau, peb yeej tsis tau them nyiaj li. Peb puas nco qab hais tias, tej dib ntsuab, dib liab, tej dos raj, dos ntug hauvpaus thiab tej qij peb puavleej muaj huv tibsi? 6Tiamsis nimno peb tsis muaj zog hlo li lawm, rau qhov peb tsis muaj ib lub mov noj, tsuas yog niaj hnub noj cov manas no xwb!”
 (
7Manas zoo li cov noob zaub txhwb uas daj lis. 8-9Hmo ntuj thaum ntsu lwg raws tej ntug yeej, manas txawm poob saum ntuj los khov rau ntawm cov lwg ntawd, thiab thaum kaj ntug sawvdaws mus khaws coj los zom lossis tuav ua hmoov, lawv muab cub kom siav mam li muab puab ua ncuav. Cov manas ntawd qab ib yam li tej hmoov nplej pleev roj txiv ntoo uas luag cub ua mov noj ntag.)
10Mauxes pom cov pejxeem tawm tuaj sawv ua tej pab tej pawg yws zom zaws ntawm lawv tej qhovrooj tsevntaub. Nws nyuaj siab kawg li, rau qhov tus TSWV chim heev rau lawv, 11thiab nws hais rau tus TSWV hais tias, “Vim li cas koj thiaj ua nruj ua tsiv rau kuv? Vim li cas koj tsis txaus siab rau kuv? Vim li cas koj thiaj tsa kuv ua tus saib cov neeg no? 12Kuv tsis yog tus uas tsim lawv lossis tso lawv los yug ua neeg los sav! Vim li cas koj thiaj kom kuv tu lawv thiab muab lawv puag rau hauv xubntiag ib yam li lawv tseem yog menyuam mos, thiab kom kuv coj lawv mus kom txog lub tebchaws uas koj tau coglus tseg rau lawv cov yawgkoob lawm? 13Kuv yuav mus nrhiav nqaij qhov twg thiaj yuav txaus cov neeg no noj? Lawv pheej kom kuv muab nqaij rau lawv noj. 14Cov neeg no ua lub nra hnyav heev rau kuv, kuv nres tsis taus lawv lawm. 15Yog koj pheej yuav sim kuv li no, thov koj cia li muab kuv tua povtseg tamsim no, kom kuv thiaj tsis tau tiv koj tej kev nruj tsiv no ntxiv lawm.”
16Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Hu cov Yixalayees xya caum leej txivneej tuaj cuag kuv, lawv yog cov uas koj yeej paub hais tias yuav ua taus thawjcoj coj cov pejxeem thiab ib txwm tswjhwm lawv. Kom lawv tuaj rau ntawd kuv lub Tsevntaub sib ntsib, thiab hais kom lawv nrog koj sawv rau ntawd. 17Kuv yuav los nrog koj tham, thiab kuv yuav muab tus ntsujplig uas kuv muab rau koj faib rau lawv. Ces lawv thiaj pab tau koj ua haujlwm rau cov neeg no, thiab tsis txhob cia koj ib leeg ua xwb. 18Koj cia li qhia rau cov pejxeem hais tias, ‘Ua kevcai ntxuav kom nej huv npaj rau tagkis; nej thiaj yuav tau nqaij noj. Tus TSWV hnov nej tej suab yws hais tias xav tau nqaij noj thiab thaum nej nyob nram tebchaws Iziv, nej yeej tau zoo dua li los nyob ntawm no. Nimno tus TSWV yuav muab nqaij rau nej, thiab nej yuav tau nqaij noj. 19Nej yuav muaj nqaij noj tsis yog muaj noj ib ob hnub lossis tsib rau hnub lossis kaum hnub lossis nees nkaum hnub xwb, 20tiamsis nej yuav muaj noj tsheej hli, mus txog thaum uas nqaij tawm hauv nej qhov ntswg los, thiab mus txog thaum uas nej dhuav tej nqaij ntawd. Tej no yuav tshwmsim tuaj, rau qhov nej tso tus TSWV uas nrog nej nyob tseg thiab tau quaj rau nws hais tias. Vim li cas peb thiaj tawm nram tebchaws Iziv los?’ ”
21Mauxes hais rau tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas kuv coj los no muaj rau pua txhiab leej, koj hais tias yuav muab nqaij rau lawv noj kom txaus tsheej hli no los? 22Muab nyuj thiab muab yaj qhovtwg los tua thiaj txaus lawv noj? Muab tagnrho cov ntses hauv hiavtxwv los tua xyov puas txaus lawv noj?”
23Tus TSWV teb hais tias, “Puas muaj ciam rau kuv lub hwjchim? Zaum no koj yuav pom hais tias tej lus uas kuv hais no saib muaj tseeb lossis tsis tseeb.”
24Mauxes thiaj tawm mus qhia rau cov Yixalayees raws li tus TSWV hais. Nws hu tau xya caum leej txivneej tuaj thiab coj lawv mus sawv ncig lub Tsevntaub sib ntsib. 25Tus TSWV los rau hauv tauv huab thiab hais lus hauv tauv huab tuaj rau Mauxes. Nws thiaj muab tus ntsujplig uas nws pub rau Mauxes, faib rau xya caum tus thawjcoj ntawd. Thaum tus ntsujplig ntawd lub hwjchim nkag rau lawv lawm, lawv txawm qw ib yam li tus cev Vajtswv lus, tiamsis tsis ntev pestsawg.
26Xya caum leej thawjcoj ntawd, muaj ob tug uas npe hu ua Edas thiab Medas, nkawd nyob hauv yeej xwb, tsis tau mus rau tom lub Tsevntaub sib ntsib. Nkawd nyob hauv yeej xwb los tus ntsujplig lub hwjchim los rau nkawd, thiab nkawd txawm pib qw ib yam li cov cev Vajtswv lus. 27Muaj ib tug tub hluas thiaj mus piav tej uas Edas thiab Medas ua ntawd rau Mauxes mloog.
28Noos tus tub Yausuas uas ibtxwm ua tus pab Mauxes thaum tseem yog tub hluas los, thiaj hais rau Mauxes hais tias, “Tus tswv, koj cia li mus cheem kom nkawd tsum!”
29Mauxes teb hais tias, “Koj pab kuv mob siab thiab los? Kuv yeej xav kom tus TSWV pub nws tus ntsujplig rau nws haivneeg txhua tus huv tibsi, kom lawv hais tau li cov cev Vajtswv lus hais ntag!” 30Ces Mauxes thiab cov Yixalayees xya caum leej thawjcoj txawm rov mus rau hauv tsev lawm.

Tus TSWV Tso Noog Ncuab Ya Los

31Tamsim ntawd tus TSWV txawm tso cua ntsawj noog ncuab ya ua npoj ntws nram hiavtxwv siab li ob tshim saum npoo av los. Cov ncuab ntawd ya los tsaws ua npoj ntws rau ntawm ntug yeej, thiab nyob ua poj ntws ib ibncig lub yeej mus tsheej hnub ke. 32Cov pejxeem sawvdaws tawm mus ntes ncuab, hnub ntawd ib hnub, hmo ntawd ib hmos, thiab hnub tom qab ib hnub; tsis muaj ib tug uas ntes tau tsawg tshaj tsib caug tawb. Ces lawv nqa los tseev thiab coj mus ziab raws ntug yeej cia ua nqaij qhuav. 33Thaum lawv tseem muaj nqaij noj ua npuav ua npo, tus TSWV chim rau cov pejxeem heev, nws thiaj tso kab mob kis rau lawv. 34Lawv thiaj tis npe rau qhov chaw ntawd hu ua Kinpalaus Hatavas (lossis “Cov neeg tshaib nqhis tej Ntxa”), rau qhov lawv faus cov neeg nqhis nqaij tuag rau thaj chaw ntawd.
35Cov pejxeem sawvdaws thiaj khiav ntawm Kinpalus Hata-avas mus rau ntawm Haxelaus thiab lawv mus tsuam yeej nyob rau ntawd.