24

1Hlak anai tơdang Balaam ƀuh Yahweh mơak kiăng bơni hiam kơ ƀing Israel, ñu ƀu nao ngă pơjâo hrup hăng hlâo dơ̆ng tah, samơ̆ ñu anăp nao ƀô̆ ñu pơ tơdron ha̱r. 2Tơdang Balaam lăng nao hăng ƀuh ƀing Israel dŏ jưh tui hăng tơpul kơnung djuai gơñu, Yang Bơngăt Ơi Adai rai ƀơi ñu, 3laih anŭn Balaam pơhiăp tơbiă boh hiăp ñu:
  “Boh hiăp Balaam jing ană đah rơkơi Beôr,
   jing boh hiăp pô hơmâo mơta dưi ƀuh rơđah rơđo̱ng tơlơi či truh pơanăp,
  4jing boh hiăp
   pô hơmư̆ khul boh hiăp Ơi Adai,
   jing pô ƀuh tơlơi pơƀuh mơ̆ng Pô Dưi Kơtang,
   jing pô bon kơkuh pơpŭ, laih anŭn mơta ñu blang:

  5“Hiam biă mă yơh hơdôm sang khăn gih, Ơ ƀing Yakôb,
   khul anih jưh gih, Ơ ƀing Israel!

  6“Ƀing gơñu pơlar tơbiă hrup hăng hơdôm phŭn đung kri pla tŏ tơroai,
   hrup hăng hơdôm đang jĕ ia krong,
  hrup hăng hơdôm kơyâo alôê Yahweh pla laih,
   hrup hăng hơdôm kơyâo hơngo̱ ia dŏ jĕ khul ia.
  7Ƀing gơñu či hơmâo ia hơjan lu kar hăng ia rô tơbiă mơ̆ng khul kơthŭng pioh;
   pơjĕh ƀing gơñu pla či hơmâo ia bă blai.

  “Pơtao ƀing gơñu či prŏng kơtang hloh kơ pơtao Agag;
   čar pơtao ñu arăng či pơyom đĭ yơh.

  8“Ơi Adai hơmâo ba tơbiă laih ƀing gơñu mơ̆ng čar Êjip;
   ƀing gơñu hơmâo tơlơi kơtang pơblah kar hăng sa drơi rơmô glai.
  Ƀing gơñu lun ƀơ̆ng hĭ lu lŏn čar
   hăng pơjŏh hĭ tơlang lu lŏn čar jing hĭ lu črăn;
   ƀing gơñu klâŏ hluh hĭ ƀing lŏn čar anŭn hăng ƀrŏm hraŏ gơñu.
  9Ñu pun hăng đĭ hrup hăng sa drơi rơmung dŭl tơno,
   laih anŭn hrup hăng rơmung dŭl ania, hlơi pô khĭn pơsŭh ñu lĕ?

  “Mơyŭn hiam yơh kơ hlơi pô bơni hiam kơ ih
   laih anŭn hơtŏm păh yơh kơ hlơi pô hơtŏm păh kơ ih!”
10Giŏng anŭn, Balak hil biă mă kơ Balaam. Ñu păh dua gah tơngan ñu hăng laĭ kơ gơ̆, “Kâo iâu rai ih kiăng kơ hơtŏm păh ƀing rŏh ayăt kâo, samơ̆ kơđai glaĭ ih hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing gơñu klâo wơ̆t anai. 11Ră anai đuaĭ bĕ hăng đuaĭ glaĭ pơ sang ih mơtam bĕ! Kâo laĭ laih kâo kiăng brơi gơnam bơni kơ ih lu, samơ̆ Yahweh hơmâo pơgăn hĭ laih ih mă tŭ tơlơi bơni anai.”
12Balaam laĭ glaĭ kơ Balak, “Kâo laĭ hlâo laih kơ ƀing rai laĭ pơthâo kơ ih tui anai, 13‘Wơ̆t tơdah Balak brơi kơ kâo sang pơtao ñu bă hăng amrăk mah, kâo ƀu dưi ngă hơget tơlơi ƀơi tơlơi pơmĭn kâo pô ôh, jing tơlơi hiam ƀôdah sat, kiăng kơ phara hĭ hăng tơlơi pơđar Yahweh, laih anŭn kâo khŏm pơhiăp hơget tơlơi Yahweh laĭ yơh.’ 14Ră anai kâo či glaĭ pơ ană plei kâo, samơ̆ hlâo kơ kâo glaĭ, brơi kâo pơkơđiăng kơ ih hơget tơlơi ƀing mơnuih anai či ngă kơ ƀing ană plei ih pơanăp anai.”

Boh Hiăp Balaam Tal Pă̱ Mơ̆ng Ơi Adai

15Giŏng anŭn, ñu pơhiăp tơbiă boh hiăp ñu mơ̆ng Ơi Adai:
  “Boh hiăp Balaam ană đah rơkơi Beôr,
   jing boh hiăp pô hơmâo mơta ƀuh rơđah rơđo̱ng tơlơi či truh pơanăp,
  16jing boh hiăp pô hơmư̆ laih hơdôm boh hiăp Ơi Adai,
   pô hơmâo tơlơi thâo hluh mơ̆ng Pô Glông Hloh,
  pô ƀuh tơlơi pơƀuh mơ̆ng Pô Dưi Kơtang,
   pô bon kơkuh, samơ̆ mơta ñu blang tui anai:

  17“Kâo ƀuh ñu, samơ̆ ƀu djơ̆ ră anai ôh;
   kâo lăng ñu, samơ̆ ƀu dŏ jĕ ôh.
  Sa čô pơtao djă̱ gai hơnuăt pơtao či rai mơ̆ng ƀing Israel,
   kar hăng sa sar pơtŭ či tơbiă rai mơ̆ng ƀing Yakôb yơh;
  ñu či pơrơka hĭ khul athơi akŏ Môab,
   khul oč akŏ abih bang ƀing kơnung djuai Set.
  18Ñu či blah juă hĭ Edôm;
   Ñu či blah juă hĭ ƀing tơhan Seir jing rŏh ayăt ƀing Israel,
   samơ̆ ƀing Israel či prŏng kơtang yơh.
  19Sa čô khua git gai či tơbiă rai mơ̆ng ƀing Yakôb,
   laih anŭn či pơrai hĭ ƀing dŏ so̱t amăng plei ƀing rŏh ayăt gơñu.”

Boh Hiăp Balaam Hơnăl Tuč

20Giŏng anŭn, Balaam ƀuh ƀing Amalek laih anŭn pơhiăp tơbiă boh hiăp ñu tui anai:
  “Hlâo adih, ƀing Amalek jing kơnung djuai blung hlâo amăng lu lŏn čar,
   samơ̆ hơnăl tuč ñu či răm rai hĭ.”
21Giŏng anŭn, ñu ƀuh ƀing Ken laih anŭn pơhiăp tơbiă boh hiăp ñu tui anai:
  “Anih dŏ ih jing kơjăp rơnŭk rơnua,
   anih anơ̆m ih kar hăng hruh amăng boh pơtâo;
  22samơ̆ ƀing gih, Ơ ƀing Ken, ƀing Assur či pơrai hĭ ƀing gih yơh
   tơdang Assur mă ƀing gih ngă mơnă.”
23Giŏng anŭn, ñu pơhiăp boh hiăp ñu tui anai:
  “Sĭt yơh hlơi dưi dŏ so̱t tơdang Ơi Adai ngă tơlơi anai lĕ?
   24Khul sŏng prŏng či rai mơ̆ng plao ia Khittim;
  ƀing gơñu či blah juă ƀing Assur hăng Eber,
   samơ̆ ƀing gơñu ăt či răm rai mơ̆n.”
25Giŏng anŭn, Balaam tơgŭ hăng wơ̆t glaĭ pơ sang ñu pô laih anŭn Balak ăt glaĭ ƀơi jơlan ñu pô mơ̆n.