30

Kevcai Coglus

1Mauxes qhia tej lus no rau cov thawjcoj ntawm txhua xeem Yixalayees hais tias: 2Thaum muaj ib tug neeg twg coglus muab ib yam dabtsi rau tus TSWV lossis coglus rau tej yam dabtsi lawm, nws tsis txhob thim nws tej lus cog tseg ntawd, tiamsis nws yuav tsum tau ua txhua yam raws li nws tau coglus lawm.
3Ib tug ntxhais twg thaum nws tseem ua hluas nkauj nrog nws niam nws txiv nyob, yog nws tau coglus yuav muab ib yam dabtsi rau tus TSWV lossis coglus yuav ua ib yam dabtsi lawm, 4yog nws txiv hnov tej lus cog tseg ntawd, nws txiv tsis txwv nws tej lus cog tseg ntawd, ces nws yuav tau ua txhua yam kom tiav raws li nws tau coglus tseg. 5Tiamsis yog thaum nws txiv hnov tej lus cog tseg ntawd, nws txiv txwv tsis pub ua li ntawd, ces nws muab tej lus cog tseg ntawd tso tseg thiab tsis tas yuav ua. Tus TSWV thiaj yuav zam nws lub txim, rau qhov nws txiv tsis pub nws ua.
6Yog muaj ib tug ntxhais twg uas tsis tau yuav txiv coglus tseg, vim nws tsis ua tib zoo xav lossis tsis ceevfaj lossis nws coglus yuav ua ib yam dabtsi, ces nws mam yuav txiv, 7yog nws tus txiv tsis txwv thaum hnov nws cov lus cog tseg ntawd, mas tus pojniam yuav tau ua txhua yam raws li nws tau coglus tseg lawm. 8Tiamsis thaum tus txiv hnov tej lus cog tseg ntawd, yog tus txiv txwv tsis pub nws ua raws li nws coglus tseg, ces tus pojniam tsis txhob ua raws li tej lus uas nws tau coglus tseg ntawd. Tus TSWV thiaj yuav zam nws lub txim.
9Ib tug pojntsuam lossis ib tug pojnrauj twg, tau coglus tseg li cas lawm nws yuav tau ua kom tiav raws li tej lus uas nws cog tseg ntawd.
10Yog tus pojniam uas nws twb yuav txiv lawm, tau coglus tseg yuav ua ib yam dabtsi, 11yog hais tias nws tus txiv tsis txwv thaum tus txiv hnov nws tej lus cog tseg ntawd, nws yuav tau ua kom tiav txhua yam raws li nws tau coglus tseg lawm. 12Tiamsis yog nws tus txiv txwv tsis pub nws ua tej ntawd, nws tsis tas yuav ua li nws tau coglus lawm. Ces tus TSWV thiaj yuav zam nws lub txim, rau qhov nws tus txiv txwv tsis pub nws ua. 13Nws tus txiv muaj cai muab tej lus uas nws tau cog tseg ntawd xuam povtseg. 14Tiamsis yog tus txiv hnov tus pojniam tej lus cog tseg, ib hnub dhau ib hnub tsis hais dabtsi li, ces tus pojniam yuav tau ua txhua yam li nws tau coglus tseg. Vim nws tus txiv yeej tsis txwv hnub uas nws hnov los lawm. 15Tiamsis, yog hais tias tom qab ntawd tus txiv mam rhuav nws tus pojniam tej lus cog tseg, nws yuav tau ris nws tus pojniam lub txim, vim nws tus pojniam tsis tau ua kom cov lus cog tseg ntawd tiav.
16Tej no yog tej kevcai uas tus TSWV muab cob rau Mauxes hais txog tej lus cog tseg ntawm tej ntxhais uas tseem nrog nws niam nws txiv nyob lossis tus ntxhais uas twb yuav txiv lawm.