4

Cov Levis uas Yog Cuab Kauhas Lub Luag Haujlwm

1Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 2“Neb yuav tsum sau cov Levis uas yog cuab Kauhas tej npe raws li tej tsevneeg, 3cia li sau npe tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus rau tsib caug xyoo, kom lawv tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 4Ntawm no yog cuab Kauhas tes haujlwm uas nyob hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib: lawv yog cov tu txhua yam khoom uas dawbhuv.
5“Thaum twg txog sijhawm nej rhuav lub yeej mas yuav tsum cia Aloos thiab nws cov tub mus rau hauv lub Tsevntaub sib ntsib, mus txo daim ntaub thaiv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, thiab muab daim ntaub ntawd npog lub Phijxab tso. 6Lawv yuav tsum muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev los npog thoob plaws lub Phijxab, thiab muab ib daim ntaub xiav npog tshooj rau saud, thiab muab ob tug nqaj kwv ntxig rau.
7“Lawv yuav tsum muab ib daim ntaub xiav nthuav npog lub rooj uas rau ncuav fij rau tus TSWV thiab muab tej twj taig tso rau saud, cov tais phiab rau hmoov tshuaj tsw qab, cov tais phiab rau khoom fij, thiab lub hub ntim cawv txiv hmab ua khoom fij. Cov ncuav yuav tsum tso rau saum lub rooj tas mus li. 8Kom lawv muab ib daim ntaub liab nthuav npog cov ncuav, thiab muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev nthuav npog tshooj rau saum daim ntaub, thiab muab ob tug nqaj kwv ntxig rau.
9“Kom lawv muab ib daim ntaub xiav nthuav khwb tus ncej txawb teeb thiab cov teeb, cov txiab txiav teebxeeb thiab cov roj uas sam teeb. 10Thiab kom lawv muab tej khoom siv rau lub teeb, qhwv ua ib pob thiab muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev qhwv tuaj sab nraud thiab muab tso rau saum ob tug nqaj.
11“Lawv yuav tsum muab ib daim ntaub xiav nthuav npog lub thaj kub, muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev npog tshooj rau saud thiab, ces muab ob tug nqaj kwv ntxig rau. 12Lawv yuav tsum muab tagnrho cov cuabyeej siv hauv Chav Dawbhuv qhwv ua ib pob tso rau saum daim ntaub xiav, muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev qhwv tuaj sab nraud, thiab muab tso rau saum ob tug nqaj uas kwv lub thaj kub ntawd. 13Lawv yuav tsum muab cov tshauv uas ntub roj saum lub thaj hliv tawm thiab muab ib daim ntaub pajyeeb nthuav vov lub thaj. 14Ces lawv muab tej cuabyeej siv coj mus tso huv tibsi rau saum lub thaj: cov laujkaub rau ncaig taws, cov nqe lauj, cov duav thiab cov tais tooj. Ces lawv yuav tsum muab ib daim tawv tsiaj uas zoo heev los npog lub thaj thiab muab ob tug nqaj kwv ntxig rau. 15Thaum lub sijhawm uas lawv rhuav lub yeej yuav tshais chaw, lawv yuav tsum cia cuab Kauhas los ua cov kwv tej khoom dawbhuv uas Aloos thiab nws cov tub twb muab qhwv tau tas lawm. Cov Kauhas yuav tsum tsis txhob tuav tej khoom dawbhuv ntawd hlo li, yog lawv tuav, lawv yuav raug tua tuag.”
 Tej uas hais tas no yog cuab Kauhas, lub luag haujlwm uas yog thaum muab tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tshais chaw coj tawm mus.
16Ele-axas uas yog Aloos tus tub lub luag haujlwm yog ua tus saib lub Tsevntaub sib ntsib thiab tej roj sam teeb, tej hmoov tshuaj tsw qab, tej hmoov nplej uas coj tuaj fij, tej roj txhawb meejthawj thiab txhua yam khoom dawbhuv hauv lub Tsevntaub sib ntsib uas twb muab fij rau tus TSWV lawm.
17Tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 18“Tsis txhob cia cuab Kauhas raug tua tuag tas hauv xeem Levis mus. 19Qhov uas lawv yuav tsis raug tua tuag, thaum lawv mus ze tej khoom dawbhuv tshaj plaws, mas ua li no: kom Aloos thiab Aloos cov tub mus qhia saib tus twg yog tus kwv yam twg, ces nws tsuas kwv yam ntawd xwb. 20Yog cov Kauhas nkag mus hauv lub Tsevntaub sib ntsib thiab saib cov povthawj tu tej khoom dawbhuv uas coj tshais chaw tawm mus ntawd, mas lawv yuav raug tua tuag.”

Cov Levis uas Yog Cuab Nkesoos Lub Luag Haujlwm

21Tus TSWV hais rau Mauxes 22kom cia li sau cov Levis uas yog cuab Nkesoos tej npe raws li lawv tej tsevneeg, 23thiab sau txhua tus txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo tej npe, kom lawv tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 24Lawv lub luag haujlwm yog yuav tsum kwv tej khoom li nram qab no: 25lub Tsevntaub sib ntsib, daim ntaub vov sab hauv nruab nrog, daim ntaub vov sab nraud, daim tseem tawv tsiaj uas vov tuaj saum, daim ntaub thaiv qhovrooj, 26cov ntaub xov lub tshavpuam uas ncig lub Tsevntaub sib ntsib thiab lub thaj, daim ntaub roojvag ntawm lub tshavpuam, cov hlua thiab txhua yam khoom uas siv rau lub Tsevntaub sib ntsib. Lawv yuav tsum ua txhua yam haujlwm no kom tiav. 27Mauxes thiab Aloos nkawd yuav tsum saib cov Nkesoos ua tej haujlwm no thiab kwv txhua yam uas Aloos thiab nws cov tub muab cob rau lawv lawm. 28Qhov no yog tes haujlwm uas cov Nkesoos yuav tsum tau ua hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, lawv kwv txhua yam raws li tus povthawj Ithamas uas yog Aloos tus tub qhia rau lawv lawm.

Cov Levis uas Yog Cuab Melalis Lub Luag Haujlwm

29Tus TSWV hais kom Mauxes sau cov Levis uas yog cuab Melalis tej npe raws li lawv tej tsevneeg, 30thiab sau txhua tus txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo tej npe, kom lawv tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 31Thiab ntawm no yog lub luag haujlwm uas lawv ua ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib: lawv kwv tej nqaj, tej ncej, tej tiag taw uas xov lub Tsevntaub sib ntsib, 32tej ncej lajkab, tej nqaj, tej ntsia thiab tej hlua pav lajkab uas xov lub tshavpuam ncig lub Tsevntaub sib ntsib, thiab txhua yam khoom siv rau tej ntawd. Yog faib yam twg rau tus twg kwv, nws yuav tau kwv yam ntawd xwb. 33Qhov no yog tes haujlwm uas cov Melalis yuav tsum tau ua rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib; lawv yuav kwv tej khoom ntawd tawm mus raws li tus povthawj Ithamas uas yog Aloos tus tub qhia kom lawv kwv.

Sau Tagnrho Cov Levis Npe

34Mauxes, Aloos thiab cov thawjcoj ntawm cov pejxeem suav cuab Kauhas raws li lawv cov yawgkoob tej tsevneeg npe. 35Suav tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo uas lawv tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, 36thiab suav tagnrho lawv tej tsevneeg, muaj ob txhiab xya pua tsib caug leej. 37Tagnrho cov uas sau tau npe ntawd, puavleej yog cuab Kauhas xwb, lawv yog cov ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, Mauxes thiab Aloos sau lawv npe raws li tus TSWV tau samhwm tseg lawm.
38Suav cuab Nkesoos raws li lawv cov yawgkoob tej tsevneeg npe, 39tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo uas tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib 40muaj ob txhiab rau pua peb caug leej. 41Tagnrho cov uas suav tau npe ntawd puavleej yog cuab Nkesoos xwb, lawv yog cov ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, Mauxes thiab Aloos sau lawv npe raws li tus TSWV tau samhwm tseg lawm.
42Suav cuab Melalis raws li lawv cov yawgkoob tej tsevneeg npe, 43tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo uas tuaj ua haujlwm ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib 44muaj peb txhiab ob puas leej. 45Tagnrho cov uas suav tau npe ntawd puavleej yog cuab Melalis uas yog Mauxes thiab Aloos sau lawv tej npe raws li tus TSWV tau samhwm tseg lawm.
46Yog li ntawd, Mauxes, Aloos thiab cov Yixalayees tej thawjcoj thiaj sau tagnrho cov Levis txhua cuab thiab txhua yim neeg npe. 47Txhua tus txivneej uas hnubnyoog peb caug xyoo mus txog tsib caug xyoo, thiaj tau tuaj ua haujlwm thiab ua cov kwv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 48Cov uas suav tau npe lawm muaj yim txhiab tsib puas yim caum leej. 49Txhua tus txivneej puavleej tuaj sau npe raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm; faib haujlwm rau txhua tus, yog leejtwg ua yam twg lossis kwv yam twg, nws tsuas ua yam ntawd lossis kwv yam ntawd xwb.