27

Xelaufehas Cov Ntxhais

1Malas, Nau-es, Haunkelas, Milekas thiab Tilexas, puavleej yog Hefeles tus tub Xelaufehas cov ntxhais, (Xelaufehas yog Hefeles tub, Hefeles yog Nkele-as tub, Nkele-as yog Makhiles tub, Makhiles yog Manaxes tub thiab Manaxes yog Yauxej tub.) 2Lawv mus sawv tabmeeg Mauxes, tus povthawj Ele-axas, cov thawjcoj thiab tagnrho cov pejxeem rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj thiab thov hais tias, 3“Peb txiv tuag rau tom tiaj suabpuam lawm nws tsis muaj tub li, nws tsis koom siab nrog Kaulas cov phoojywg ntxeev siab rau tus TSWV; nws tuag vim nws tej kev txhaum nkaus xwb. 4Twb yog peb txiv tsis muaj ib leeg tub, yog li ntawd peb txiv lub npe txawm yuav ploj hauv haivneeg Yixalayees mus li los? Thov muab peb txiv tej qubtxeeg qubteg ntawm nws cov kwvtij los faib rau peb thiab.”
5Mauxes coj lawv tej lus mus hais rau tus TSWV, 6ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 7“Xelaufehas cov ntxhais tej lus thov yeej yog lawm; koj cia li muab tej qubtxeeg qubteg ntawm lawv txiv cov kwvtij los rau lawv. Cia lawv yuav lawv txiv tej qubtxeeg qubteg ntawd. 8Qhia rau cov Yixalayees hais tias yog thaum ib tug txivneej twg tuag lawm, nws tsis muaj tub los tuav nws tej qubtxeeg qubteg, nws tus ntxhais yog tus los tuav nws tej qubtxeeg qubteg ntag. 9Yog nws tsis muaj ntxhais li thiab, mam li cia nws cov kwvtij tuav nws tej qubtxeeg qubteg. 10Yog nws tsis muaj kwvtij li, nws txiv cov kwvtij yog cov tuav nws tej qubtxeeg qubteg ntawd. 11Yog nws tsis muaj kwvtij lossis txivntxawm lossis txivhlob li, ces nws tej kwvtij txheeb ze yog cov tuav nws tej qubtxeeg qubteg. Cov Yixalayees yuav tsum tau ceev zaj no ua ib txoj kevcai rau lawv sawvdaws coj, raws li kuv uas yog tus TSWV tau hais rau koj lawm.”

Yausuas Hloov Mauxes

(2 Kevcai 31.1-8)

12Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li mus rau saum lub Roob Anpalees thiab tuaj saud ntsia lub tebchaws uas kuv yuav muab rau cov Yixalayees nyob. 13Tom qab uas koj saib tas, koj yuav tuag mus ib yam li koj tus tijlaug Aloos. 14Rau qhov neb ob kwvtij ntxeev siab rau kuv tej lus samhwm nram tiaj suabpuam Xees. Thaum cov pejxeem yws kuv nram Melinpas, neb tsis kam ua kuv lub hwjchim uas loj kawg nkaus tabmeeg rau lawv pom.” (Melinpas yog lub npe qhovdej txhawv uas nyob hauv lub nroog Kades nram tiaj suabpuam Xees.)
15Mauxes thov Vajtswv hais tias, 16“Tus TSWV, Vajtswv uas yog tus tuav sawvdaws txojsia thiab ib puas tsav yam huv tibsi, kuv thov koj tsa ib tug los ua tus coj cov neeg no, 17thiab coj lawv mus ntaus rog, kom koj haivneeg thiaj yuav tsis zoo li pab yaj uas tsis muaj tus tswv yug.”
18Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li mus coj Noos tus tub Yausuas uas yog tus neeg thoob tsib to nrog tuaj, thiab tsa koj txhais tes rau saum nws taubhau. 19Kom nws tuaj sawv tabmeeg tus povthawj Ele-axas thiab cov pejxeem, thiab tsa nws ua tus hloov koj chaw tabmeeg sawvdaws. 20Muab koj lub hwjchim faib rau nws kom cov Yixalayees thiaj yuav hwm nws. 21Yausuas yuav nrog tus povthawj Ele-axas, siv lub Ulees thiab lub Thumees. Ua li no, Ele-axas thiaj qhia tau rau Yausuas thiab cov Yixalayees ua kom haum tus TSWV siab.” 22Mauxes ua raws li tus TSWV hais rau nws. Nws thiaj coj Yausuas mus sawv tabmeeg tus povthawj Ele-axas thiab cov pejxeem Yixalayees. 23Mauxes tsa nws ob txhais tes rau saum Yausuas taubhau thiab tsa Yausuas ua tus hloov Mauxes chaw, raws li tus TSWV tau hais rau Mauxes lawm.