1

1Kuv yog tug saib cov ntseeg, kuv sau tuaj rua Kai‑a kws kuv hlub, yog tug kws kuv hlub huv txujkev tseeb. 2Tug kws kuv hlub, kuv thov Vaajtswv paab koj noj qaab nyob zoo hab muaj txhua yaam zoo, ib yaam le koj tug ntsuj plig nyob zoo. 3Kuv zoo sab xyiv faab kawg tsua qhov kws muaj qee leej kwvtij tuaj txug hab ua timkhawv tas koj tseed nyob huv txujkev tseeb, ib yaam le koj tub xyum lawv le txujkev tseeb. 4Tsw muaj ib yaam daabtsw ua rua kuv zoo sab npaum le qhov kws kuv nov tas kuv cov mivnyuas xyum lawv le txujkev tseeb.
5Tug kws kuv hlub, thaus koj paab cuam kwvtij hab tseed paab tej qhua kws txawv ntsej muag, koj ua ncaaj. 6Puab tub ua timkhawv taab meeg pawg ntseeg txug koj txujkev hlub. Yog koj paab xaa puab moog lawv le hum Vaajtswv lub sab, kuj yog koj ua zoo. 7Vem yog saib rua Yexu lub npe puab txhad tawm moog, tsw tau txais ib yaam daabtsw ntawm cov kws tsw tau ntseeg hlo le. 8Yog le nuav tswm nyog peb txais cov tuabneeg nuav sub peb txhad koom ua teg num kws muaj tseeb.
9Kuv tub sau qee yaam tuaj rua pawg ntseeg, tassws Nti‑autefe kws nyam ua puab tug thawj tsw kaam leeg yuav peb. 10Vem le nuav yog kuv tuaj txug, kuv yuav thws nwg lub qai kws nwg has tej lug phem xyaav peb. Tsw taag le ntawd xwb, nwg tseed tsw kaam txais cov kwvtij ntawd hab txwv cov kws xaav txais puab hab ntab puab tawm huv pawg ntseeg.
11Tug kws kuv hlub, tsw xob yoog lawv le qhov phem tassws ca le yoog lawv le qhov zoo. Tug kws ua zoo yog lug ntawm Vaajtswv lug. Tug kws ua phem yeej tsw tau txeev pum Vaajtswv le. 12Suavdawg ua timkhawv zoo txug Ntemethia, hab txujkev tseeb kuj ua timkhawv txug nwg. Peb kuj ua timkhawv hab, hab mej yeej paub tas kuv tej lug timkhawv muaj tseeb.
13Muaj ntau yaam kws kuv xaav sau tuaj rua koj tassws kuv tsw xaav swv cwjmem hab kua mem sau. 14Kuv vaam tas kuv yuav pum koj sai sai nuav hab ib yuav tau sws thaam ntawm ncauj.
15Thov txujkev sab tug nrug nraim koj. Cov kwvtij has lug ncu txug tuaj rua koj. Thov koj has lug ncu txug rua cov kwvtij txhua tug hab.