1

Paaj lug muaj nqes

1Cov lug nuav yog Tavi tug tub Xalaumoo kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv le paaj lug
  2ua kuas tau tswvyim hab paub kevcai ua neej,
   hab to taub tej lug txawj ntse,
  3khaws tej lug qhuab qha kws qha
   kev thoob tswb to nrog
  hab kev txav txem ncaaj hab kev ua ncaaj
   hab qhov kws ua ncaaj nruab nraab,
  4muab txujkev thoob tswb to nrog
   rua tug kws tsw paub qaabhau,
  muab kev txawj ntse hab kev paub txhwj paub txhua rua tug hluas.
  5Tug txawj ntse tau nov
   hab tsaav kev paub rua nwg,
  hab tug kws thoob tswb to nrog
   yuav tau peevxwm ua num,
  6sub txhad nkaag sab paaj lug pev lug,
   hab nkaag sab cov txawj ntse tej lug
   hab tej txhaj mim txwv.
  7Qhov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub
   yog lub hauv paug txawj ntse,
  tug ruag yeej saib tsw taug tswvyim
   hab tej lug qhuab qha.

Ntuag cov hluas

  8Kuv tub 'e, ca le noog koj txwv tej lug qhuab qha,
   hab tsw xob muab koj nam tej lug qha tso tseg,
  9tsua qhov tej lug hov yog lub mom paaj ntoos
   zoo nkauj sau koj taubhau
   hab yog tej saw nyaj ntawm koj cej daab.
  10Kuv tub 'e, yog tej tuabneeg muaj txem ntxag koj,
   tsw xob yeem moog.
  11Yog puab has tas, “Nrug peb moog,
   ca peb moog zuv kev tog tua tuabneeg,
  ca peb moog zuv kev tog tug kws tsw ua txhum
   muab ntaus ua sw.
  12Ca peb muab nwg nqog caj
   yaam le tub tuag teb,
  hab nqog kheej ib yaam le puab cov
   kws nqeg rua huv qhov tuag.
  13Peb yuav tau tej hov txhua chaw
   tswm txaj txhua yaam,
  peb yuav muab tej kws peb txeeb tau lug
   ntim puv nkaus huv peb tej tsev.
  14Koj ca le nrug peb koom,
   peb suavdawg yuav koom ib lub naas nyaj.”
  15Kuv tub 'e, tsw xob nrug puab moog,
   yuav tsum tswj koj txhais kwtaw
   ntawm puab txujkev,
  16tsua qhov puab txhais kwtaw
   dha moog ua phem,
  hab puab maaj nroog moog
   txuv luas lug ntshaav.
  17Cuab vaag rua noog pum
   yeej tsw tau qaabhau.
  18Tassws cov tuabneeg nuav nyaag zuv tog
   puab tug kheej le ntshaav,
   hab zuv kev txuv puab txujsa.
  19Txhua tug kws ua nruj ua tswv es tau nyaj txag
   yeej yuav zoo le nuav,
   tej nyaj txag hov yuav rov txuv puab txujsa.

Tswvyim nqua hu

  20Tswvyim hu nrov nrov ntawm tej kev,
   nwg tsaa suab hu ntawm tshaav puam.
  21Nwg tuaj sau tej ntsaa loog hu
   hab pav ntawm rooj loog
   kws nkaag rua huv lub nroog, has tas
  22“Mej cov kws tsw thoob tswb 'e,
   mej yuav nyam txujkev tsw thoob tswb
   moog ntev le caag?
  Hab cov kws thuaj luas yuav zoo sab thuaj
   moog ntev le caag?
   Hab cov kws ruag yuav ntxub kev txawj ntse
   ntev le caag?
  23Mej ca le tig qhov ntsej noog
   kuv tej lug qhuab ntuag.
  Saib maj, kuv yuav nchuav tej kws kuv xaav
   huv lub sab rua mej,
   kuv yuav muab kuv tej lug qha tseeb rua mej.
  24Kuv tub hu los mej tsw yeem noog,
   kuv tub cev teg los tsw muaj leejtwg quav ntsej,
  25hab mej tsw yeem txais yuav
   kuv tej lug taw qha,
   hab tsw yeem yuav kuv tej lug qhuab ntuag hlo le.
  26Vem le nuav kuv yuav luag qhov kws
   mej raug kev puam tsuaj,
  hab kuv yuav luag rua thaus kws
   mej ntshai raag zum zawg,
  27hab thaus kev ntshai raag lug raug mej
   zoo yaam nkaus le cua daaj cua dub,
  hab kev puam tsuaj lug raug mej
   yaam le khaub zeeg cua,
  hab thaus kev txom nyem kev nyuaj sab
   lug raug mej.
  28Mas puab yuav thov kuv los kuv yuav tsw teb.
   Puab yuav swv zug nrhav kuv
   tassws nrhav tsw tau.
  29Vem puab ntxub kev txawj ntse
   hab tsw xaiv yuav qhov kws fwm
   hab paub ntshai Yawmsaub,
  30hab puab tsw yuav kuv tej lug taw qha hlo le
   hab saib tsw taug kuv tej lug qhuab ntuag huvsw,
  31vem le nuav puab yuav saws
   lawv le tej kws puab ua,
  hab puab tej tswvyim ua phem rua luas
   yuav rov raug puab pov khawv nkaus.
  32Cov tuabneeg tsw thoob tswb raug tua
   vem yog puab tsw quav ntsej tej lug qha,
  hab cov tuabneeg ruag raug puam tsuaj
   vem yog ua laag ua taa.
  33Tassws tug kws noog kuv
   yuav nyob tso sab plhuav,
  hab yuav nyob kaaj sab lug
   tsw txhawj tsw ntshai ib yaam kev phem hlo le.”