1

Lub tebchaws kws muaj txem luj

1Nuav yog Yaxaya kws yog Amoj tug tub ua yug quas toog pum txug Yuta hab Yeluxalee rua ncua swjhawm kws Uxiya hab Yauthaa hab Aha hab Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws.

  2Lub ntuj 'e, ca le noog, lub nplajteb 'e ca le tig ntsej noog,
   tsua qhov Yawmsaub tau has lug tas,
  “Kuv tau tu mivnyuas hab pub kuas hlub,
   tassws puab tau faav xeeb rua kuv lawm.
  3Nyuj kuj paub nyuj tug tswv,
   hab neeg luav kuj paub tug tswv lub daab zaub,
  tassws cov Yixayee tsw paub,
   kuv haiv tuabneeg tsw nkaag sab.”

  4Lub tebchaws kws muaj txem 'e,
   mej yog haiv tuabneeg rws lub txem luj,
  yog cov tuabneeg phem le noob,
   yog cov tub ki kws ua kev phem kev qas.
  Puab tub tso Yawmsaub tseg,
   puab saib tsw taug tug kws Dawb Huv huv cov Yixayee,
   puab tig nraus qaum rua nwg lawm.
  5Ua caag mej tseed xaav raug nplawm ntxwv hab?
   Ua caag mej tseed faav xeeb moog le?
  Mej lub taubhau mob thoob taag,
   mej lub sab kuj qaug zug taag.
  6Txwj ntawm xwb taw moog thoob plawg sau taubhau,
   tsw muaj ib qho zoo hlo le tsuas yog ntsoog ntsuab taag
  hab ua kav txhaab kua paug hab ntshaav txa quas txev,
   tsw tau muab tsu kua paug tawm
   hab tsw qhwv le lossws muab roj pleev kuas nqeg.
  7Mej lub tebchaws raug muab
   tso tseg nyob do cuas,
  mej tej moos kuj raug suavtawg kub,
   lwm haiv tuabneeg muab mej lub tebchaws
   ua puam tsuaj taab meeg mej,
  txhad le nyob do cuas yaam le
   raug lwm haiv tuabneeg muab ua pam taag.
  8Xi‑oo tug ntxhais kuj raug muab tso tseg
   ib yaam lub tsev pheeb suav huv lub vaaj txwv maab,
  hab yaam le lub tsev pheeb suav huv daim teb dib,
   zoo le lub moos kws raug muab vej ca.
  9Yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg
   tsw tseg peb ib txha ca,
  tes peb kuj yuav zoo ib yaam le lub moos Xauntoo
   hab zoo le lub moos Kaumaula.

  10Mej cov kws kaav lub moos Xauntoo,
   ca le noog Yawmsaub tej lug.
  Mej cov tuabneeg huv lub moos Kaumaula,
   ca le tig ntsej noog peb tug Vaajtswv tej lug qha.
  11Yawmsaub has tas, “Tej hov txhua chaw
   kws mej xyeem ntau kawg hov
   muaj nuj nqes daabtsw rua kuv?
  Kuv dhuav tej txwv yaaj
   kws muab ua kevcai hlawv xyeem,
  hab tej npluag roj ntawm tej tsaj
   kws fwb rog rog lawm.
  Kuv tsw zoo sab rua tej txwv nyuj
   le ntshaav hab tej mivnyuas yaaj
   hab tej txwv tshws le ntshaav.
  12Thaus mej tuaj rua ntawm kuv xubndag
   leejtwg kuas mej tsuj moog tsuj lug
   huv kuv lub tuam tsev le nuav?
  13Tsw xob coj tej kws tsw muaj qaabhau
   tuaj xyeem dua le lawm,
   tej moov tshuaj tsw qaab yog yaam kws kuv ntxub kawg.
  Nub hli xab hab nub Xanpatau
   hab qhov kws mej hu kuas tuaj txoos ua ke,
  mas kuv thev tsw taug tej kev txhum
   kws mej tuaj txoos ua ke caiv su hov.
  14Kuv lub sab ntxub tej kevcai nub hli xab
   hab mej tej kevcai kws teem ca,
   tej hov ua lub nraa nyaav rua kuv rws dhuav heev lawm.
  15Thaus mej tsaa teg thov,
   kuv yuav fee plhu ntawm mej,
  txawm yog mej yuav thov ntau ntau,
   kuv yuav tsw noog.
   Mej txhais teg lu ntshaav taag.
  16Ca le ntxuav mej lub cev,
   ca le tu mej lub cev kuas huv,
  ca le rhu mej tej kev phem tawm moog
   dhau kuv lub qhov muag,
   ca le tseg tsw xob ua phem,
  17ca le kawm paub ua zoo, ca le txav txem ncaaj,
   ca le tso tug kws raug quab yuam dim,
  ca le tuav cov mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv txujcai,
   hab paab tug puj ntsuag has plaub.”

  18Yawmsaub has tas, “Ca le tuaj,
   peb sws caam txug tej nuav.
  Txawm yog mej lub txem lab ploog
   los yuav dawb le daus xwb daus npu,
  txawm yog lab ploog le ntshaav,
   los yuav dawb le plaub yaaj.
  19Yog mej kaam hab noog lug,
   mej yuav tau noj tej yaam zoo huv lub tebchaws.
  20Tassws yog mej tsw kaam hab faav xeeb,
   mej yuav raug nav ntaaj puam tsuaj taag,
  tsua qhov Yawmsaub lub qhov ncauj
   tub has ca lawm.”

  21Lub nroog kws txeev xwb rua Vaajtswv
   ntxeev ua puj muag cev lawm lauj!
  Nwg txeev tu plaub ncaaj xwb xwb le.
   Txujkev ncaaj nceeg txeev nyob huv nwg,
   tassws nwgnuav tsuas muaj cov kws tua tuabneeg nyob xwb.
  22Koj tej nyaj ntxeev ua quav nyaj taag lawm,
   koj tej cawv txwv maab xyaw dej lawm.
  23Koj cov thawj ua cov kws faav xeeb
   hab nrug tub saab ua phoojywg lawm.
  Txhua tug nyam nyaj xab
   hab nrhav quas nrhw tej kws luas pub.
  Puab tsw tuav tej mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv txujcai,
   hab puab tsw txais tej puj ntsuag tshaaj plaub has.
  24Vem le nuav, tug Tswv,
   kws yog Yawmsaub muaj fwjchim luj kawg,
  yog Yixayee tug Vaajtswv kws luj dua ndais,
   txhad has tas, “Saib maj,
  kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg
   rua sau kuv cov yeeb ncuab,
   hab pauj taub rua kuv cov tshawj chim.
  25Kuv yuav tig kuv txhais teg tawm tsaam koj,
   hab kuv yuav muab koj nchuav
  huv lub yeej vub kuas cov quav nyaj tawm moog,
   hab rhu tej kws txuam huv mej tawm moog.
  26Kuv yuav pub koj muaj cov kws tu plaub zoo le yaav thau u,
   hab pub tug kws ua chaw sablaaj zoo yaam le qub rua mej.
  Dhau ntawd moog luas yuav hu koj tas lub nroog ncaaj nceeg,
   hab lub nroog kws xwb rua Vaajtswv.”

  27Vaajtswv txav txem ncaaj txhad le txhwv Xi‑oo,
   hab nwg txujkev ncaaj nceeg
   txhwv cov tuabneeg huv Xi‑oo kws ntxeev dua sab.
  28Tassws cov kws faav xeeb hab cov kws muaj txem
   yuav raug puam tsuaj huvsw,
  hab cov kws tso Yawmsaub tseg
   yuav raug muab ntxuav pov tseg.
  29“Mej yuav txaaj muag rua tsob ntoo xeeb kws mej nyam hov,
   hab mej plhu yuav lab rua lub vaaj kws mej xaiv ca.
  30Mej yuav zoo yaam le tsob ntoo qheb
   kws nplooj qhuav taag,
   hab zoo le lub vaaj kws tsw muaj dej.
  31Tug kws muaj zug yuav zoo le qhov nyuas ntoo zws tawg,
   hab nwg tej num zoo le lub nyuas txaim tawg,
  ob yaam nuav puavleej yuav kub nyab taag huvsw,
   tsw muaj leejtwg tua tau le.”