1

Xeem Yuta hab xeem Xime‑oo nteg tau Antauni Npexe

1Thaus kws Yausua tuag lawd cov Yixayee nug Yawmsaub tas, “Peb cov leejtwg yuav xub nce moog ua rog rua cov Khana‑aa?” 2Yawmsaub has tas, “Xeem Yuta yuav ua ntej. Saib maj, kuv tub muab lub tebchaws rua huv puab txhais teg lawm.” 3Mas xeem Yuta txhad has rua xeem Xime‑oo kws ua tij tas, “Ca le nrug peb moog rua huv lub tebchaws kws muab tu rua peb lawm, peb txhad ua tau rog rua cov Khana‑aa, hab peb yuav nrug mej moog ua rog rua huv lub tebchaws kws muab tu rua mej lawd.” Xeem Xime‑oo kuj nrug puab moog. 4Xeem Yuta txhad le moog, mas Yawmsaub muab cov Khana‑aa hab cov Pelixai rua huv puab txhais teg mas puab tua yeej ib vaam leej ntawm Npexe. 5Puab ntswb Antauni Npexe ntawm Npexe mas ua rog rua nwg. Puab tua yeej cov Khana‑aa hab cov Pelixai. 6Antauni Npexe tswv lawm kuas puab lawv nteg tau nwg, mas muab nwg ob tug taub teg hab ob tug taub taw txav pov tseg. 7Antauni Npexe has tas, “Muaj xyaa caum tug vaajntxwv kws taub teg taub taw tu taag txeev khaws nyuas qub mov qub zaub huv kuv qaab rooj. Kuv ua le caag rua luas lawm Vaajtswv kuj ua ib yaam le hov pauj kuv.” Puab coj nwg lug rua huv Yeluxalee mas nwg tuag rua huv lawm.

Xeem Yuta kov yeej lub moos Yeluxalee hab lub moos Heploo

8Cov Yuta moog ua rog rua lub moos Yeluxalee hab txeeb tau hab xuas ntaaj tua lub moos hab muab hlawv huvsw. 9Dhau hov cov Yuta kuj nqeg moog ua rog rua cov Khana‑aa kws nyob peg toj sab huv Neke hab tej pov roob Sefela. 10Cov Yuta kuj moog ntaus cov Khana‑aa kws nyob huv lub moos Heploo (lub moos Heploo hov yaav tom ntej hu ua Khiliya Anpa). Puab tua tau Sesai hab Ahimaa hab Thaamai.

Auni‑ee kov yeej lub moos Ntenpi

(Ys. 15:13-19)

11Puab tawm hov ntawd moog ua rog rua cov kws nyob huv lub moos Ntenpi. Ntenpi yaav tom ntej hu ua Khiliya Xefaw. 12Khalej has tas, “Leejtwg ntaus tau lub moos Khiliya Xefaw hab txeeb tau mas kuv yuav muab kuv tug ntxhais Axav rua nwg ua quaspuj.” 13Mas Auni‑ee kws yog Khalej tug kwv Khena tug tub txeeb tau lub moos hov mas Khalej muab nwg tug ntxhais Axav rua nwg ua quaspuj. 14Thaus sws yuav lawd Axav txawm taij nwg tug quasyawg thov leej txwv pub ib daim teb. Thaus Axav nqeg sau nwg tug neeg luav lug mas Khalej nug tas, “Koj xaav yuav daabtsw?” 15Axav teb tas, “Thov koj pub ib yaam koob moov rua kuv. Koj pub kuv muaj teb huv tebchaws Neke, mas thov pub tej lub hauv dej txhawv hab.” Khalej txawm muab lub hauv dej saab peg hab lub saab nraag rua nwg.

Tej tebchaws kws xeem Yuta hab xeem Npeeyamee txeeb tau

16Mauxe yawm txwv caaj ceg kws yog tuabneeg Khenai nrug cov Yuta ua ke tawm ntawm lub moos toov laaj nce moog rua tebchaws moj saab qhua Yuta kws nyob huv Neke ze lub moos Alaj, mas puab txhad moog nrug cov qub tuabneeg huv tebchaws hov nyob ua ke. 17Xeem Yuta kuj nrug xeem Xime‑oo kws yog nwg tij moog tua yeej cov Khana‑aa kws nyob huv lub moos Xefa hab muab lub moos hov ua puam tsuaj huvsw, puab txhad hu lub moos hov tas Hauma. 18Xeem Yuta txeeb tau lub moos Kaxa hab lub moos Akheloo hab lub moos Ekhoo hab cov moos hov le kaav xyuam huvsw. 19Yawmsaub nrug nraim xeem Yuta, puab txhad txeeb tau tej tebchaws toj sab, tassws puab lawv tsw tau cov tuabneeg nruab tag, tsua qhov cov nruab tag muaj tsheb neeg hlau ua rog. 20Lub moos Heploo puab muab rua Khalej lawv le Mauxe has ca lawd. Khalej txhad lawv Anaj peb tug tub tswv moog. 21Tassws xeem Npeeyamee tsw lawv cov Yenpu kws nyob huv Yeluxalee tswv moog. Ua le nuav mas cov Yenpu txhad le nrug cov Npeeyamee nyob ua ke huv Yeluxalee lug txug naj nub nwgnuav.

Yauxej caaj ceg kov yeej Npe‑ee

22Yauxej caaj ceg moog ua rog rua lub moos Npe‑ee mas Yawmsaub nrug nraim puab. 23Yauxej caaj ceg tso tuabneeg moog tshuaj Npe‑ee (yaav tom ntej lub moos nuav hu ua Lu). 24Mas cov tuabneeg tshuaj xuv pum ib tug txwvneej tawm huv lub moos tuaj, puab txawm has rua nwg tas, “Thov qha txujkev kws nkaag rua huv lub moos nuav rua peb, mas peb yuav ua zoo rua koj.” 25Nwg kuj qha kev nkaag huv lub moos rua puab, mas puab xuas ntaaj tua lub moos hov huvsw, tassws puab tso tug txwvneej hov hab nwg cuab tuabneeg suavdawg dim. 26Tug txwvneej hov txhad moog nyob rua huv cov Hithai lub tebchaws hab ua ib lub moos, tis npe hu ua Lu, mas lub npe hov nyob txug naj nub nwgnuav.

Tej tebchaws kws xeem Manaxe hab xeem Efa‑i txeeb tau

27Xeem Manaxe tsw lawv cov tuabneeg huv tej moos nuav hab tej zej zog ib ncig ntawd tswv, yog lub moos Npesaa, Tha‑ana, Ntau, Ile‑aa hab Mekintau. Cov Khana‑aa tseed kwv tawv nyob huv lub tebchaws hov. 28Mas thaus cov Yixayee muaj zug tuaj puab kuj yuam cov Khana‑aa ua num rua puab, tassws tsw muab lawv kuas tswv taag nrho. 29Hab xeem Efa‑i kuj tsw lawv cov Khana‑aa kws nyob huv lub moos Kexaw tawm tswv. Cov Khana‑aa tseed nrug puab nyob ua ke huv lub moos Kexaw.

Tej tebchaws kws lwm xeem txeeb tau

30Xeem Xenpuloo tsw lawv cov tuabneeg huv lub moos Khibloo hab huv Nahaloo tswv. Cov Khana‑aa tseed nrug puab nyob ua ke hab raug quab yuam ua num.
31Xeem Asaw tsw lawv cov tuabneeg huv lub moos Akhau hab Xaintoo hab Alab hab Axij hab Henpa hab Afi hab Lehau tswv. 32Cov Asaw nrug cov qub tuabneeg Khana‑aa nyob ua ke huv lub tebchaws hov tsua qhov puab tsw muab lawv tswv moog.
33Xeem Nathali tsw lawv cov tuabneeg huv Npeseme hab huv Npe‑anav tswv. Puab ca le nrug cov qub tuabneeg Khana‑aa nyob ua ke huv lub tebchaws hov. Tassws cov tuabneeg huv ob lub moos hov kuj raug quab yuam ua num rua puab.
34Cov Amaulai tiv thaiv xeem Ntaaj rua peg toj sab tsw kheev puab nqeg lug nraag nruab tag. 35Cov Amaulai kwv tawv nyob huv lub moos Hahele hab huv Aiyaloo hab huv Sa‑aanpi, tassws Yauxej caaj ceg txhais teg tsuj yuam puab, txhad quab yuam puab ua num. 36Cov Amaulai nrwm teb yog txwj ntawm txujkev kws hlaa lub dawm roob Akhanpi hab txwj ntawm lub moos Xelaj lug rua saab peg moog le.