1

Anpisa tu Tavi

1Thaus vaajntxwv Tavi noob nyoog nchaav hab laug heev lawd, txawm yog puab muab choj lug vuv nwg, los kuj tsw suv nwg le. 2Yog le nuav nwg cov tub teg tub taw txhad has rua Tavi tas, “Vaajntxwv, ca le nrhav ib tug hluas nkauj dawb huv lug rua koj kws yog peb tug tswv. Ca nwg ua koom rua koj hab tu koj. Ca nwg pw huv koj lub xubndag, sub txhad le suv vaajntxwv kws yog peb tug tswv.” 3Puab txawm moog nrhav ib tug hluas nkauj kws zoo nkauj heev thoob plawg Yixayee tebchaws, mas nrhav tau Anpisa kws yog tuabneeg Sunee hab coj nwg lug cuag vaajntxwv. 4Tug hluas nkauj hov zoo nkauj heev, nwg tu vaajntxwv hab ua koom rua vaajntxwv, tassws vaajntxwv tsw tau deev nwg.

Antauniya xaav ua vaajntxwv

5Antauniya kws yog Hakis le tub txeeb ua luj has tas, “Kuv yuav ua vaajntxwv.” Nwg npaaj tau tsheb ua rog hab tub rog caij neeg hab muaj tub teg tub taw tswb caug leej dha ua nwg ntej. 6Nwg txwv yeej tsw tau taav nwg ib lus has tas, “Ua caag koj ua le u le nuav?” Nwg yog ib tug zoo nraug heev hab yog Axaloo tug kwv ntaag. 7Antauniya sablaaj rua Yau‑a kws yog Xeluya tug tub hab rua Anpiyatha kws ua pov thawj. Ob tug kuj koom nrug Antauniya hab paab nwg. 8Tassws tug pov thawj Xantau hab Npenaya kws yog Yehauyanta tug tub hab Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug hab Sime‑i hab Le‑i hab Tavi cov tub rog sab luj sab tuab tsw koom nrug Antauniya.
9Antauniya muab yaaj muab nyuj hab tej tsaj rog rog tua xyeem rua ntawm lub pob zeb Xauhele kws nyob ze lub qhov dej Eelaukee. Mas nwg hu nwg cov kwvtij suavdawg, kws yog vaajntxwv cov tub hab cov tuabneeg Yuta kws ua vaajntxwv cov tub teg tub taw huvsw tuaj. 10Tassws nwg tsw hu Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug hab Npenaya hab cov tub rog sab luj sab tuab hab nwg tug kwv Xalaumoo tuaj.
11Tes Nathaa txawm has rua Npasenpa kws yog Xalaumoo nam tas, “Koj tsw paub tsw tau nov lov? Hakis tug tub Antauniya tub sawv ua vaajntxwv kaav lawm hab Tavi kws yog peb tug tswv kuj tsw paub hlo le. 12Vem le nuav thov ca kuv has ib lu lug rua koj sub koj txhad cawm tau koj txujsa hab koj tug tub Xalaumoo txujsa. 13Koj ca le moog cuag vaajntxwv Tavi taamswm nuav hab has rua nwg tas, ‘Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, koj tub cog lug twv rua kuv kws yog koj tug nkauj qhev has tas thaus dua koj lawd kuv tug tub Xalaumoo yuav nyob koj chaw kaav hab yuav nyob sau koj lub zwm txwv los tsw yog? Ua caag Antauniya tub ua vaajntxwv lawm?’ 14Thaus koj tseed saamswm has rua vaajntxwv hov, kuv yuav lawv qaab lug hab paab has tuab zaaj hov.”
15Tes Npasenpa txawm moog cuag vaajntxwv huv nwg lub txaaj pw. Vaajntxwv laug heev lawm hab Anpisa kws yog tuabneeg Sunee saamswm tu vaajntxwv. 16Npasenpa khoov ntshws pe vaajntxwv mas vaajntxwv has rua nwg tas, “Koj xaav yuav daabtsw?” 17Nwg has rua vaajntxwv tas, “Kuv tug tswv, koj tub tuav Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub npe cog lug twv rua kuv kws yog koj tug nkauj qhev tas, thaus dua koj lawd kuv tug tub Xalaumoo yuav nyob koj chaw ua vaajntxwv hab nyob sau koj lub zwm txwv. 18Tassws nwgnuav Antauniya tub ua vaajntxwv lawm, mas vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, koj tub tsw paub le. 19Nwg tub muab nyuj hab tej tsaj rog rog hab tej yaaj ntau kawg le tua xyeem, hab hu vaajntxwv tej tub suavdawg hab Anpiyatha kws ua pov thawj hab Yau‑a kws ua thawj kaav cov tub rog tuaj. Tassws nwg tsw hu koj tug qhev Xalaumoo. 20Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, nwgnuav cov Yixayee saib ntsoov koj saib koj yuav has rua puab tas thaus dua koj lawd leejtwg yuav nyob sau kuv tug tswv lub zwm txwv. 21Yog koj tsw ua le ntawd yuav zoo le nuav. Thaus koj moog nrug koj tej laug nyob lawd kuv hab kuv tug tub Xalaumoo ib yuav poob rua huv qhov txhum.”
22Thaus nwg tseed saamswm has rua vaajntxwv hov, Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm nkaag lug. 23Puab has rua vaajntxwv tas, “Xwbfwb Nathaa kws cev Vaajtswv lug nyob nuav.” Thaus Nathaa lug rua ntawm vaajntxwv lub xubndag nwg txawm khoov ntshws ua lub plhu ti nkaus aav pe vaajntxwv.
24Nathaa has tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, koj tau has tas, thaus dua koj lawd Antauniya yuav nyob koj chaw kaav hab nyob sau koj lub zwm txwv lov? 25Nub nua nwg tub moog muab nyuj hab tej tsaj rog rog hab tej yaaj ntau kawg tua xyeem, hab hu vaajntxwv tej tub suavdawg hab Yau‑a kws ua thawj kaav cov tub rog hab Anpiyatha kws ua pov thawj tuaj. Puab saamswm noj haus rua ntawm nwg lub xubndag hab has tas, ‘Thov kuas vaajntxwv Antauniya muaj txujsa luj sav ntev.’ 26Tassws nwg tub tsw hu kuv kws yog koj tug qhev hab tug pov thawj Xantau hab Npenaya kws yog Yehauyanta tug tub hab koj tug qhev Xalaumoo. 27Tej nuav yog vaajntxwv kws yog kuv tug tswv kuas ua lov, es koj tsw has rua koj cov tub teg tub taw paub tas thaus dua koj lawd leejtwg yuav nyob sau koj lub zwm txwv?”

Tsaa Xalaumoo ua vaajntxwv

28Vaajntxwv Tavi txawm has tas, “Ca le hu Npasenpa lug cuag kuv.” Npasenpa txhad lug cuag vaajntxwv hab sawv rua ntawm vaajntxwv xubndag. 29Tes vaajntxwv cog lug twv tas, “Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, yog tug kws cawm kuv txujsa dim huv txhua txujkev txom nyem ceblaaj, 30kuv tub tuav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub npe cog lug twv rua koj tas, ‘Thaus dua kuv lawd koj tug tub Xalaumoo yuav ua vaajntxwv kaav hab yuav nyob kuv chaw sau kuv lub zwm txwv.’ Mas kuv yuav ua le ntawd rua nub nua ntaag.” 31Tes Npasenpa txawm khoov ntshws ua lub plhu ti nkaus aav pe vaajntxwv hab has tas, “Thov vaajntxwv Tavi kws yog kuv tug tswv muaj txujsa nyob moog ib txhws.”
32Vaajntxwv Tavi has tas, “Ca le hu tug pov thawj Xantau hab Nathaa kws cev Vaajtswv lug hab Npenaya kws yog Yehauyanta tug tub tuaj cuag kuv.” Puab txawm tuaj cuag vaajntxwv. 33Mas vaajntxwv has rua puab tas, “Ca le coj kuv cov tub teg tub taw moog hab muab kuv tug luj txwv rua Xalaumoo caij hab coj nwg moog rua lub qhov dej Kihoo. 34Ca tug pov thawj Xantau hab Nathaa kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug laub roj ywg tsaa nwg hov ntawd ua vaajntxwv kaav cov Yixayee, hab tshuab raaj kub yaaj qw has tas, ‘Thov kuas vaajntxwv Xalaumoo muaj txujsa luj sav ntev.’ 35Tes mej le nrug nwg nce lug mas nwg yuav nyob sau kuv lub zwm txwv, tsua qhov nwg yuav nyob kuv chaw ua vaajntxwv. Kuv tub tsaa nwg ua tug kws kaav cov Yixayee hab cov Yuta huvsw lawm.” 36Tes Yehauyanta tug tub Npenaya teb vaajntxwv tas, “Amee! Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv paab kuas muaj lawv le ntawd. 37Yawmsaub nrug nraim vaajntxwv kws yog kuv tug tswv nyob le caag, kuj thov kuas nwg nrug nraim Xalaumoo ib yaam le ntawd, hab thov pub kuas nwg lub zwm txwv luj dua le vaajntxwv Tavi kws yog kuv tug tswv lub.”
38Tes tug pov thawj Xantau hab Nathaa kws cev Vaajtswv lug hab Yehauyanta tug tub Npenaya hab cov Khelethi hab cov Pelethi txawm nqeg moog muab Xalaumoo caij vaajntxwv Tavi tug luj txwv hab coj nwg moog rua lub qhov dej Kihoo. 39Mas tug pov thawj Xantau coj lub khob kub nyuj kws ntim roj aulib huv Yawmsaub lub tsev ntaub moog laub ywg tsaa Xalaumoo. Puab tshuab raaj kub yaaj hab ib tsoom pejxeem suavdawg has tas, “Thov kuas vaajntxwv Xalaumoo muaj txujsa luj sav ntev.” 40Cov pejxeem suavdawg nrug nwg nce moog tshuv raaj qw zoo sab xyiv faab ua aav tseeg quas nkawg.
41Thaus Antauniya hab cov kws nwg hu tuaj koom suavdawg noj mov taag puab nov lub suab hov. Thaus Yau‑a nov lub suab raaj kub yaaj nwg txawm has tas, “Lub suab nrov ntsug quas qeeg huv lub nroog yog daabtsw nej?” 42Thaus nwg saamswm has lug hov, Yaunathaa kws yog pov thawj Anpiyatha tug tub tuaj txug. Mas Antauniya has tas, “Ca le lug, koj yog tuabneeg zoo, koj yeej coj xuv zoo tuaj.” 43Yaunathaa teb Antauniya tas, “Tsw yog le ntawd, tsua qhov vaajntxwv Tavi kws yog peb tug tswv tub tsaa Xalaumoo ua vaajntxwv. 44Vaajntxwv khaiv tug pov thawj Xantau hab Nathaa kws cev Vaajtswv lug hab Yehauyanta tug tub Npenaya hab cov Khelethi hab cov Pelethib nrug Xalaumoo moog hab puab muab Xalaumoo caij vaajntxwv tug luj txwv. 45Hab tug pov thawj Xantau hab Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tub laub roj tsaa nwg ua vaajntxwv ntawm lub qhov dej Kihoo. Puab nce hov ntawd rov lug muaj kev zoo sab xyiv faab, lub nroog txhad muaj suab nrov ntsug quas qeeg, yog lub suab kws mej nov. 46Xalaumoo tau nyob sau vaajntxwv lub zwm txwv lawm. 47Tsw taag le ntawd vaajntxwv cov tub teg tub taw kuj moog foom koob moov rua vaajntxwv Tavi kws yog peb tug tswv has tas, ‘Thov koj tug Vaajtswv ua kuas Xalaumoo lub npe nrov nchaa moo quas lug heev dua le koj lub, hab ua kuas Xalaumoo lub zwm txwv luj dua koj lub.’ Tes vaajntxwv txawm nyo hau pe Yawmsaub sau nwg lub txaaj. 48Hab vaajntxwv has tas, ‘Qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, kws tau pub kuv le tub ki ib tug lug nyob sau kuv lub zwm txwv rua nub nua, rua kuv lub qhov muag tau pum lawm.’ ”
49Tes cov kws Antauniya hu tuaj koom suavdawg kuj ntshai sawv pis tseeg nyag moog nyag taag lawm. 50Mas Antauniya ntshai Xalaumoo heev, nwg txawm sawv tseeg moog tuav nkaus tej kub ntawm lub thaaj xyeem. 51Muaj tuabneeg moog has rua Xalaumoo tas, “Saib maj, Antauniya ntshai vaajntxwv Xalaumoo kawg. Nwg moog tuav rawv tej kub ntawm lub thaaj xyeem has tas, ‘Thov vaajntxwv Xalaumoo cog lug twv rua kuv ua ntej has tas nwg yuav tsw xuas ntaaj tua kuv kws yog nwg tug qhev.’ ” 52Xalaumoo has tas, “Yog nwg ua tau tuabneeg zoo, nwg ib txuj plaubhau yuav tsw poob rua huv aav le, tassws yog pum tas nwg muaj qhov phem mas nwg yuav tuag xwb.” 53Vaajntxwv Xalaumoo txawm tso tuabneeg moog coj nwg nqeg ntawm lub thaaj lug. Mas nwg txhad lug pe vaajntxwv Xalaumoo. Xalaumoo has rua nwg tas, “Ca le rov qaab moog tsev.”