1

Hu kuas rov lug cuag Yawmsaub

1Lub yim hli xyoo ob kws Ntali‑a ua vaajntxwv mas Yawmsaub has lug tuaj rua Xekhaliya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug. Nwg txwv yog Npelekhiya, nwg yawm yog Intau.
2“Yawmsaub npau tawg heev rua mej tej laug puj koob yawm koob kawg le. 3Vem le nuav koj ca le has rua puab tas, Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Mej ca le rov lug cuag kuv.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas ‘Kuv kuj yuav lug cuag mej.’ Tej lug nuav yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has ntaag. 4Tsw xob ua lawv le mej tej laug puj koob yawm koob kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug txheej thau u tub tshaaj tawm rua puab tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tub has le nuav tas, Ca le tig hlo ntawm mej txujkev phem hab tej kev phem kws mej ua rov lug. Puab yeej tsw noog tsw quav ntsej kuv tej lug.’ Yawmsaub has le nuav ntaag. 5Mej tej laug puj koob yawm koob dua twg lawm? Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug nev, puab tseed muaj txujsa nyob ib txhws lov? 6Tassws kuv tej lug hab kuv tej kaab ke kws kuv cob rua cov xwbfwb cev kuv lug kws yog kuv cov tub qhe tsw tau lug raug mej puj koob yawm txwv lov? Puab txhad ntxeev dua sab tshab hab has tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus npaaj tseg tas nwg yuav ua le caag rua peb pauj tej kws peb ua mas nwg kuj ua lawv le ntawd rua peb ntaag.’ ”

Ua yug quas toog pum neeg

7Nub tim neeg nkaum plaub lub kaum ib hlis xyoo ob kws Ntali‑a ua vaajntxwv yog lub hli Senpas mas Yawmsaub has lug tuaj rua Xekhaliya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug. Nwg txwv yog Npelekhiya, nwg yawm yog Intau.
8Mo ntuj kuv txawm ua yug quas toog pum ib tug txwvneej caij ib tug neeg lab sawv nreg nreeg huv plawv cov txwv ntoo roj kws nyob ntawm kwj haav. Muaj ib tug neeg lab ib tug neeg lab dub hab ib tug neeg dawb nyob ntawm tug hov qub qaab. 9Tes kuv txawm nug has tas, “Yawm hlub, tej nuav yog daabtsw?” Tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug txhad has rua kuv tas, “Kuv yuav qha rua koj paub tas yog daabtsw.” 10Tug txwvneej kws sawv nreg nreeg huv plawv cov txwv ntoo roj txhad has tas, “Cov nuav yog cov kws Yawmsaub khaiv moog tshuaj saib thoob plawg lub nplajteb.” 11Mas puab cov hov txawm has rua Yawmsaub tug tubkhai ntuj kws sawv huv cov txwv ntoo roj has tas, “Peb tub moog tshuaj saib thoob plawg nplajteb lawm mas lub nplajteb nyob ntsag quas tu.”
12Mas Yawmsaub tug tubkhai txawm has tas, “Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, koj yuav tsw khuvleej lub nroog Yeluxalee hab Yuta tej moos ntev le caag kws koj chim rua tau xyaa caum xyoo lawm?” 13Yawmsaub teb ib co zoo lug nplig sab rua tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug.
14Tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug txhad has rua kuv tas, “Ca le qw has tas Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Kuv khib xeeb lub nroog Yeluxalee hab Xi‑oo heev kawg le. 15Hab kuv chim heev rua cov tebchaws kws tau zoo nyob kawg le, vem yog thaus kuv chim miv miv xwb puab tseed ua rua tej xwm txheej phem luj quas zug tuaj.’ 16Vem le nuav Yawmsaub txhad has tas, ‘Kuv rov qaab lug nyob rua huv Yeluxalee hab taab ncuab puab lawm. Yuav ua dua kuv lub tuam tsev hov ntawd hab yuav caab hlua ntsuag sau lub nroog Yeluxalee.’ 17Ca le rov qw has tas Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Kuv tej moos yuav rov vaam meej nplua nuj kawg nkaus dua hab Yawmsaub yuav rov nplig Xi‑oo hab rov xaiv Yeluxalee ua nwg le.’ ”

Ob txwm kub hab plaub tug Kws hlau

18Kuv tsaa muag saib mas pum dheev plaub tug kub. 19Kuv txawm nug tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug has tas, “Tej nuav yog daabtsw?” Nwg txhad teb kuv tas, “Tej nuav yog cov kub kws nraus Yuta hab Yixayee hab Yeluxalee tawg ua saab ua sua.” 20Yawmsaub ua rua kuv pum plaub tug Kws hlau. 21Tes kuv txawm nug tas, “Cov Kws hlau nuav tuaj ua daabtsw?” Nwg teb has tas, “Cov kub nuav yog cov kws tuaj nraus Yuta tawg ua saab ua sua tsw muaj leejtwg tsaa taug taubhau le. Cov Kws hlau yog cov kws tuaj ua rua cov kub nuav ntshai, hab yuav muab cov kub nuav rhuav tshem ntawm tej tebchaws kws tsaa kub tuaj nraus Yuta tebchaws tawg taag.”