39

1“Koj puas paub thaum twg sai yug menyuam?
  Koj saib ntsoov muaslwj yug menyuam los?
  2Koj puas paub tej tsiaj ntawd suab
   menyuam pestsawg hli?
  Thiab thaum twg lawv yug menyuam?
  3Koj puas paub thaum twg tej tsiaj
   qus zaum ntua yug menyuam?
  4Tej menyuam tsiaj ntawd loj hlob muaj zog
   nyob nruab zoo nruab tsuag;
   lawv mus thiab tsis rov los li lawm.

  5“Leejtwg cia tej neesluav qus nyob ywj siab?
  Leejtwg daws hlua thiab tso lawv mus?
  6Kuv cia tiaj suabpuam ua tej neesluav lub chaw nyob
  thiab cia lawv nyob hauv lub tiaj ntsev.
  7Tej neesluav ntawd nyiam mus nyob deb tej nroog
   kom tsis muaj suab ntshoo,
  thiab tsis muaj leejtwg muab lawv cob thauj nra.
  8Toj roob hauv pes yog lawv tej tshav
   zaub thiab yog lawv tej chaw ncig nrhiav noj.

  9“Nyujqus puas luag ntoo rau koj?
  Nws puas los nyob hauv koj lub nkuaj ib hmos?
  10Koj puas muab hlua khi tau nws cab mus laij teb?
  Lossis koj puas muab tau nws los cab khais haiv koj thaj teb?
  11Koj cia siab rau nws lub zog loj
  zog nchav, thiab xav hais tias nws
   yuav ua koj tej haujlwm hnyav no los?
  12Koj xav hais tias nws yuav thauj tej qoobloo
  uas koj sau thiab tej nplej hauv koj lub tshav nplej los tsev no los?

  13“Noog ntxhuav ntxuaj tis thawv zoo li yuav ya taus!
  Tiamsis nws ya tsis taus li tus os dej ya.
  14Noog ntxhuav nteg qe rau hauv av
   thiab cia av ncu kom daug.
  15Nws tsis txhawj hais tias nyob tsam luag tsuj
  lossis nyob tsam tej tsiaj nruab nrag
   los muab ua tawg.
  16Nws ua ib yam li tej qe ntawd tsis yog nws li,
  nws tsis mob siab hais tias nyob tsam
   nkim nws lub zog.
  17Twb yog kuv tsim kom nws ruam li
   ntawd thiab tsis pub nws muaj tswvyim.
  18Tiamsis thaum twg nws khiav,
  nws luag tus nees thiab tus neeg uas caij nees plig.

  19“Yauj, koj puas yog tus uas ua kom
   nees muaj zog thiab cog txoob rau nees?
  20Puas yog koj ua kom nees txawj tuam tau li kooj
  thiab hee ua rau neeg ceeb pes nkaus?
  21Tej nees txauj av xyivfab hlo nram tiaj;
  lawv dhia tsaus nti kawg lawv lub
   zog mus rau hauv tshav rog.
  22Lawv tsis paub ntshai dabtsi li,
  thiab tsis muaj ib rab ntaj uas ua rau lawv thim rov qab.
  23Cov neeg caij nees tej cuabyeej ua
   rog nrov zom zaws thiab tej hniav ntaj ci nplas.
  24Lawv phoom pesyos dhia mus rau tom hauv ntej;
  thaum lawv hnov suab raj suab xyu
   nrov lawv nyob tsis tswm li.
  25Thaum lawv hnov suab raj suab xyu
   nrov, lawv hee laws;
  thaum tseem mus tsis tau txog
   tshavrog lawv twb hnov ntxhiab lawm,
  thiab lawv mloog ntsoov cov thawj
   tubrog lub suab nthe.

  26“Thaum liaj nthuav ti ya rau nram
   qabteb, puas yog koj qhia nws ya?
  27Puas yog dav tos koj hais nws, nws
   mam mus ua zes rau saum tej roob siab?
  28Nws ua zes rau saum tej roob tsuas
   siab thiab ua chaw nkaum saum tej nkiav zeb.
  29Nws nyob rawv zov ntsia deb thiab
   ze saib puas pom ib tug tsiaj
  nyob qhov twg uas nws yuav muab tau los noj.
  30Cov dav ntawd ya poog ntws vij tej
   tsiaj tuag,
  thiab tej menyuam dav zov rawv
   haus tej tsiaj tuag cov ntshav.”