10

1“Kuv dhuav ua neej nyob heev lawm.
   Thov mloog kuv yws kuv tej kev lwj siab!
  2Vajtswv, thov tsis txhob rau txim rau kuv.
  Thov qhia rau kuv saib!
  Yog li cas koj thiaj rau txim rau kuv?
  3Puas tsimnyog koj ua nruj ua tsiv rau kuv,
   saib tsis taus tej uas koj tsim,
  thiab luag ntxhi rau tej neeg siab phem tej haujlwm?
  4Koj puas muaj qhovmuag li neej muaj?
   Koj puas pom li neeg pom?
  5Koj hnubnyoog puas luv li neeg lossis
   koj txojsia puas luv li neeg txoj?
  6Vim li cas koj pheej nrhiav kuv tej
   kev txhaum thiab tshawb tej uas kuv ua tsis yog?
  7Koj yeej paub hais tias kuv tsis muaj txim
  thiab tsis muaj leejtwg cawm kom kuv dim ntawm koj.

  8“Koj txhais tes tsim thiab puab kuv,
   nimno los yog koj ob txhais tes rhuav kuv.
  9Nco ntsoov hais tias koj muab av
   nplaum puab kuv;
  koj yuav muab kuv tsoo kom rov ua hmoov av los?
  10Koj pub kuv txiv tsim muaj kuv;
   koj cia kuv loj hlob hauv kuv niam plab.
  11Koj tsim kuv lub cev muaj pobtxha thiab muaj leeg
  thiab kom muaj nqaij muaj tawv qhwv tej pobtxha.
  12Koj pub kuv muaj sia thiab muaj kev hlub tsis tu,
  thiab koj tsomkwm kom kuv muaj sia nyob.
  13Tiamsis nimno kuv paub hais tias,
  koj nyas nrhw ua rau kuv raug mob txhua lub sijhawm.
  14Koj tos ntsoov saib kuv puas ua txhaum,
   ces koj yuav tsis zam txim rau kuv.
  15Thaum twg kuv ua txhaum,
   ces txawm tsis haum koj siab ntag,
  tiamsis yog kuv ua ncaj, koj yeej tsis
   qhuas kuv li.
  Kuv txajmuag kawg, tsa tsis tau taubhau li.
  16Kuv lub neej nyuam qhuav pib zoo xwb,
  koj txawm siv txo kuv lub neej ib yam li
   tsov ntxhuav caum tsiaj tom;
  thiaj koj tseem ua tej txujci tawmtsam kuv.
  17Koj ibtxwm muaj timkhawv nkaug kuv;
  koj txojkev chim huam loj zuj zus tuaj tawmtsam kuv;
  koj ibtxwm nrhiav lub tswvyim tshiab tawmtsam kuv.

  18“Vajtswv, vim li cas koj thiaj li cia
   kuv yug los?
  Tsimnyog koj cia kuv tuag ua ntej
   thaum tsis tau muaj leejtwg pom kuv.
  19Yog kuv ncaj nraim hauv kuv niam
   plab mus rau hauv qhov ntxa,
  mas yuav zoo ib yam li uas kuv tsis tau yug los.
  20Puas yog kuv lub neej twb yuav dua?
   Tsis txhob thab kuv!
  Cia kuv muaj kev zoo siab thaum
   kuv tseem tshuav sijhawm.
  21Kuv twb yuav mus sai sai no thiab
   yuav tsis rov qab los li lawm,
  yuav mus rau hauv lub tebchaws uas
   tsaus ntuj dub nciab,
  22yog lub tebchaws uas muaj duab tsaus ntuj,
  txawm yog qhov kaj los zoo li qhov tsaus ntuj.”