32

Elihus Cov Lus

(32.1–37.24)

1Rau qhov Yauj hais tias nws tsis muaj txim txhaum dabtsi, peb tug txivneej ntawd thiaj tseg tsis teb Yauj lawm. 2Tiamsis muaj ib tug txivneej npe hu ua Elihus chim heev, nws tswj tsis tau nws txojkev chim rau qhov Yauj hais tias Yauj ua ncaj, tiamsis Vajtswv ua tsis ncaj. (Elihus yog Npalakees tus tub uas yog Npuxes tus xeebntxwv thiab yog xeem Las). 3Elihus chim heev rau Yauj peb tug phoojywg. Vim lawv tsis muaj lus teb Yauj li, qhov ntawd suav hais tias Vajtswv yog tus ua tsis ncaj. 4Vim Elihus hluas dua lawv, nws thiaj tos kom lawv hais tas tso. 5Thaum Elihus pom hais tias lawv peb leeg ntawd, teb tsis tau Yauj tej lus li, mas nws chim heev. 6Npalakees tus tub Elihus uas yog Npuxes tus xeebntxwv thiaj cuab hais nws zaj tuaj; nws teb hais tias:
  “Kuv yog tus hluas thiab nej yog cov laus lawm,
  yog li ntawd, kuv thiaj ntshai qhia tej uas kuv xav rau nej mloog.
  7Kuv xav hais tias, ‘Tsimnyog cia nej hais,
  nej cov laus tsimnyog sib pab tawm tswvyim.
  8Tiamsis yog Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus
  tus ntsujplig los kav neeg lub siab
   thiab pub tswvyim rau neeg xwb.
  9Tsis yog hais tias leejtwg laus ces
   txawm yuav muaj kev txawj ntse,
  lossis kev laus yuav ua kom lawv
   paub qhov yog thiab qhov tsis yog.
  10Yog li ntawd, kuv xav kom nej mloog
  kuv hais; cia kuv hais tej uas kuv xav
   rau nej mloog.’

  11“Kuv ua siab ntev mloog nej hais ntev loo los lawm,
  thiab tos nej nthuav nej tej kev txawj ntse los hais tso.
  12Kuv ua tib zoo mloog lawm, nej tsis
   muaj lus hais;
  nej tsis muaj ib tug teb tau Yauj tej
   lus li.
  13Nej yuav ua li cas hais tau tias nej
  muaj tswvyim, Vajtswv yuav teb rau
   Yauj tej uas nej teb tsis tau.
  14Yauj hais rau nej xwb, tsis yog hais
   rau kuv, tiamsis kuv yuav tsis teb li nej.

  15“Yauj, lawv swb lus lawm, lawv tsis
   muaj lus teb koj li.
  16Thaum lawv tsis muaj lus hais,
  txawm yuav cia kuv nyob twjywm thiab los?
  Lawv sawv ntawd los tsis muaj lus hais li.
  17Tsis tau, nimno kuv yuav tsum teb
   thiab hais tej uas kuv xav rau koj mloog.
  18Kuv yuav rawm hais kuv tej lus; kuv
   ua tsis taus siab ntev lawm.
  19Yog tsis muaj sijhawm rau kuv hais lus,
  kuv tej lus yuav phwj ib yam li cov cawv txiv hmab tshiab
   uas phwj tawm hauv lub hnab tuaj.
  20Kuv yuav tsum hais kuv lub siab thiaj nqig.
  21Qhov uas kuv cav no tsis yog kuv yuav xav tuaj leejtwg tog
  lossis tsis yog kuv qhuas ib tug twg.
  22Kuv tsis lam ua txuj qhuas ib tug twg,
  yog kuv ua li ntawd Vajtswv yuav rau txim rau kuv.”