3

Yauj Yws rau Vajtswv

1Thaum kawg Yauj tsa suab foom hnub uas yug nws.

Yauj

  2-3Yauj hais tias, “Vajtswv,
   thov koj foom tsis zoo rau hnub uas yug kuv;
  thov koj cem hmo uas kuv xeeb rau hauv kuv niam plab!
  
  4Vajtswv, thov koj cia hnub ntawd tsaus ntuj nti.
  Thov tsis txhob nco txog hnub ntawd
   thiab tsis txhob pub muaj duab ci rau hnub ntawd.
  5Thov kom hnub ntawd tsaus ntuj ntom nti;
  Thov tso huab laum hnub ntawd ua
   kom lub hnub tsaus dub nciab.
  6Thov muab hmo ntawd tshem tawm ntawm lub xyoo mus;
   tsis txhob suav hmo ntawd li lawm;
  7thov kom hmo ntawd tsis txhob xeeb
   taus menyuam thiab tsis txhob muaj kev zoo siab.
  8Hais kom tej txivneeb txivyaig thiab tej neeg uas txawj ua
  rau Levi-athas tawm tuaj foom tsis zoo rau hnub ntawd.
  9Thov kom lub hnubqub uas ci thaum
   sawv ntxov qauj mus;
  thov kom hmo ntawd tsis txhob kaj ntug;
  10thov foom tsis zoo rau hmo uas kuv yug los,
  rau qhov hmo ntawm cia kuv niam xeeb kuv,
   kuv thiaj raug kev txomnyem.

  11“Kheev lam kuv tuag thaum kuv tseem nyob hauv
  kuv niam plab lossis tuag thaum yug poob nthav los.
  12Ua li cas kuv niam tseem tau puag
   kuv rau ntawm nws lub xubntiag?
  Ua cas nws tseem tau pub mis rau kuv noj?
  13Yog kuv ntxov tuag, ces nimno kuv twb tau so thiab
  14tau mus pw tsaug zog ib yam li tej
   vajntxwv thiab tej nomtswv
  uas txhim kho tej loog uas nyob tiam thaum ub.
  15Ces kuv twb tau pw tsaug zog ib yam li tej nomtswv
  uas muaj nyiaj muaj kub puv nkaus lawv tej tsev,
  16lossis tau pw tsaug zog ib yam li tus
   menyuam uas tuag thaum tseem nyob nruab thiab.
  17Thaum nyob hauv qhov ntxa tej neeg
   siab phem yuav tsis ua kev phem kev qias lawm,
  thiab tej neeg uas tsaug leeg vim ua haujlwm sab yuav tau so.
  18Tej neeg raug txim yuav tau zoo nyob tsis ntxhov siab,
  lawv tsis hnov tus uas saib lawv lub suab nthe lawm.
  19Tej neeg uas muaj koob meej thiab
   tej uas tsis muaj koob meej puavleej nyob qhov ntawd,
  thiab tej tubtxib yuav dim plaws txojkev ua luag qhev.

  20“Ua li cas cia tus neeg txomnyem ua
   neej nyob lwj siab ntsuav?
  Ua li cas cia tus neeg quaj ntsuag pom qhov kaj?
  21Lawv tos ntsoov txojkev tuag,
   tiamsis kev tuag tsis los li;
  lawv ntshaw lub qhov ntxa heev dua ntshaw nyiaj thiab kub.
  22Lawv tsis muaj kev zoo siab mus
   txog hnub uas lawv tuag thiab coj lawv mus faus;
  23Vajtswv thaiv lawv txoj hauv kev,
   thiab xov puagncig tsis pub lawv tawm.
  24Kuv tej kua muag yog zaub mov rau kuv noj,
   thiab kuv lub suab ntsaj tsis tu li.
  25Tej uas kuv txhawj thiab ntshai txawm los raug kuv.
  26Kuv tsis muaj kev kaj siab, tsis tau so,
  thiab niaj hnub raug kev txomnyem tsis paub tas li.”