41

1“Koj muaj cuabkav muab nuv ntses nuv tau Levi-athas
  lossis muab hlua khi tau nws tus nplaig los?
  2Koj puas muab hlua chaws tau nws
   qhovntswg?
  Lossis muab nuv ntses nqe tau nws lub puabtsaig?
  3Nws puas yuav thov kom koj tso nws mus?
  Nws puas yuav ua tib zoo thov kom koj hlub nws?
  4Nws puas kam lees thiab coglus rau
   koj hais tias nws yuav ua koj qhev mus ibtxhis?
  5Koj puas yuav khi tau nws ib yam li
   khi noog rau koj tej ntxhais ua si?
  6Cov neeg ntaus ntses puas tuaj kheev
   nqi yuav nws?
  Tej tub lag tub luam puas yuav
   muab nws coj mus txhoov muag?
  7Koj puas yuav muab hmuv nkaug tau nws daim tawv
  lossis muab hmuv hlau nkaug tau nws taubhau tshab?
  8Yog koj nrog nws sib ntsuas zog ib zaug,
  koj yuav zeem kiag tsis kov ntxiv li lawm.

  9“Yog leejtwg pom Levi-athas, nws yuav ntshai
  ua ibce tuag tas thiab ntog rau hau av.
  10Thaum muaj neeg mus thab nws,
  nws yuav ua tsiv kawg nkaus, tsis
   muaj leejtwg yuav tiv taus li.
  11Leejtwg tawmtsam nws tas thiab tseem muaj sia nyob?
  Nyob hauv ntiajteb no yeej tsis muaj
   leejtwg ua tau li ntawd.

  12“Cia kuv qhia Zaj tej tes taw rau koj paub,
  thiab qhia rau koj saib nws loj thiab
   muaj zog npaum li cas.
  13Tsis muaj leejtwg laws tau nws daim
   tawv lossis nkaug tshab nws tej nplai.
  14Leejtwg muaj cuabkav rua tau nws
   lub qhovncauj
  uas hniav zuag plias thiab txaus ntshai ntawd?
  15Nws lub nraubqaum ua nplai rees
   ua tej nreej tawv cuag pobzeb.
  16Nws tej nplai sib dhos ntom nti,
   txawm yog cua los twb txeem tsis tau.
  17Tej nplai ntawd sib dhos ua nreej rees,
  tsis muaj ib yam dabtsi ua tau rau cov nplai ntawd nti li.
  18Thaum nws txham muaj duab ci laim liab vog,
  thiab nws ob lub qhovmuag ci li
   thaum lub hnub tawm tuaj.
  19Muaj nplaim taws cig laim lias hauv
   nws qhovncauj thiab ya liab vog tuaj.
  20Muaj pa ncho tawm hauv nws qhovntswg tuaj
  ib yam li tej pa quavnyab ncho hauv qab laujkaub.
  21Nws tej pa ua tau hluavtaws;
  muaj hluavtaws tawm liab vog hauv
   nws qhovncauj tuaj.
  22Nws lub cajdab muaj zog heev,
   txhua tus uas pom nws ntshai kawg li.
  23Nws daim tawv, tawv cuag hlau txias,
   tsis muaj ib qho zooj li.
  24Nws siab tawv ib yam li pobzeb,
  thiab tawv ib yam li txhib zeb tsis
   ntshai dabtsi li.
  25Thaum nws tawm plaws tuaj,
   txawm yog tej neeg uas muaj zog heev
  los yeej ntshai ua ibce tuag tas tsis
   paub ua zaj twg.
  26Tsis muaj ib rab ntaj uas yuav txiav
   tau nws li;
  txawm yog muab ntaj, muab hmuv
   lossis muab xubvos tua los yeej tsis to li.
  27Muab hmuv hlau nkaug nws, ces ib
   yam lib muab quavnyab nkaug,
  thiab muab hmuv tooj nkaug, ces ib
   yam li muab ntoo lwj nkaug xwb.
  28Tsis muaj ib xibxub vos uas yuav ua
   tau rau nws khiav li;
  muab pobzeb ntaus nws, ces ib yam
   li muab quavnyab ntaus xwb.
  29Muab qws ntaus nws, ces ib yam li
   muab ib tug quavnyab npleg ntaus;
  thiab thaum neeg muab hmuv nkaug nws,
   nws tseem luag thiab.
  30Nws tej nplai hauv qab plab ntse
   cuag li tej txhais lamhwj;
  thaum nws mus, nws tshiav av tawg
   pes rhe ib yam li khais laij liag.
  31Nws ua rau dej hiavtxwv npau ib yam li dej kub npau,
  thiab ua rau dej hiavtxwv ua npuas ib yam li laujkaub roj.
  32Nws mus kev mas ua rau dej txaws
   dawb vog rov tom qab;
  thiab nws ua rau dej hiavtxwv ua npuas dawb paug.
  33Tsis muaj ib yam dabtsi hauv
   ntiajteb no yuav piv tau nws;
  nws yog tus tsiaj uas tsis paub ntshai dabtsi li.
  34Txawm yog tej tsiaj ua tau heev los
   nws tsis ntshai;
  nws yog tus vajntxwv uas kav
   tagnrho txhua yam tsiaj nruab nrag.”