15

Elifas

Kev sib Tham Ntu Ob

(Yauj 15.1–21.34)

1-2Elifas uas yog neeg Temas teb Yauj hais tias:
  “Yauj, koj hais lus tso ncua! Koj tso ncua xwb!
  
  3Yeej tsis muaj ib tug neeg ntse hais lus li koj hais
  lossis hais tej lus tsis muaj lub ntsiab
   tseemceeb uas txaus luag yuav.
  4Yog ua li uas koj hais yuav tsis
  muaj leejtwg hwm Vajtswv thiab tsis
   muaj leejtwg thov Vajtswv li.
  5Koj tej kev phem kev qias ua rau koj
   hais tej lus ko ntag;
  koj khaws luag tej lus txawj ntse hais xwb.
  6Tsis tas kuv yuav rau txim rau koj li;
  tej lus uas koj hais rov ua timkhawv tawmtsam koj.

  7“Koj yog thawj tus neeg uas yug los
   rau hauv lub ntiajteb no los?
  Koj nyob ua ntej Vajtswv tsim tej hauv roob los?
  8Koj puas tau hnov tej uas Vajtswv
   npaj yuav ua?
  Puas yog neeg txojkev txawj ntse yog koj li?
  9Puas muaj ib yam dabtsi uas koj paub uas peb tsis paub.
  10Peb kawm kev txawj ntse los ntawm
   tej laus plaubhau dawb paug uas lawv yug ua ntej koj txiv.

  11“Vajtswv twb nplig koj siab, ua cas
   koj tsis yuav?
  Tej uas peb hais rau koj, twb yog lus
   mos lus muag ntag.
  12Ua cas koj yuav ua ywj koj lub siab
   thiab hais lus npautaws vog rau peb xwb.
  13Koj chim rau Vajtswv, koj thiaj hais tej lus ko tawmtsam nws.

  14“Yuav ua li cas neeg thiaj ua tau zoo?
  Yuav ua li cas neeg thiaj ua tau neeg
   ncaj ncees tabmeeg Vajtswv?
  15Txawm yog Vajtswv cov timtswv los nws yeej tsis ntseeg siab;
  rau qhov cov timtswv los twb tsis ncaj tabmeeg Vajtswv.
  16Neeg haus kev phem kev qias ib yam li haus dej;
  qhov tseeb neeg yeej tsis ncaj; neeg yeej tsis muaj nqis li.

  17“Yauj, nimno koj cia li mloog kuv hais tej uas kuv paub.
  18Tej neeg txawj ntse yeej qhia tej lus tseeb rau kuv,
  lawv kawm tej kev txawj ntse ntawd ntawm lawv txiv,
  lawv qhia txhua yam rau kuv tsis zais li.
  19Lawv lub tebchaws yeej yog lawv tug;
  lwm haivneeg yuav tsis tuaj tsuj lawv lub tebchaws.

  20“Tus neeg siab phem uas tsimtxom lwm tus
  nws yuav raug luag tsimtxom mus tas simneej.
  21Nws lub qhovntsej yuav hnov tej
   suab quaj suab qw tsis tu,
  thiab tubsab yuav tuaj huab nws
   thaum nws xav hais tias nws tau zoo nyob tso siab lug.
  22Nws tsis muaj kev cia siab uas yuav
   khiav dim ntawm qhov tsaus ntuj,
  rau qhov muaj ib rab ntaj tos rawv yuav tua nws povtseg,
  23thiab dav npoj tos rawv yuav
   noj nws lub cev.
  Nws yeej paub nws lub neej tom hauv ntej tsaus ntuj nti.
  24Kev puastsuaj muaj hwjchim ib yam li
  tug vajntxwv uas tos rawv yuav tawmtsam nws.

  25“Tus neeg uas tsa tes tawmtsam Vajtswv
   thiab twv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  26-27tus ntawd yog neeg khavtheeb
   thiab ntxeev siab rau Vajtswv;
  nws muaj lub siab tawv tsa nws daim
   thaiv hniav ntaj dhia mus tawmtsam Vajtswv.

  
  28“Tus neeg ntawd mus txeeb tej nroog thiab huab tej tsev
  uas cov tswv khiav lawm, tiamsis
   yuav muaj tsov muaj rog
  tuaj txeeb tej nroog thiab huab tej vajtse ntawd.
  29Nws txojkev npluanuj yuav nyob tsis ntev;
  thiab tej uas nws khwv tau yuav tsis nyob mus ibtxhis.
  Txawm yog nws tus duab los yuav dua mus,
  30thiab nws yuav khiav tsis dim tej kev tsaus ntuj li.
  Nws yuav zoo ib yam li tsob ntoo uas
   hluavtaws kub tej ceg tas,
  thiab cua ntsawj tej paj ya tas lawm.
  31Yog nws txojkev ruam ua rau nws cia
   siab rau txojkev ua phem ua qias,
  ces nws yuav tau kev phem kev qias ua nqi zog.
  32Nws yuav ntsws ua ntej uas tsis tau txog nws lub sijhawm
  thiab nws yuav qhuav
  ib yam li tus ceg ntoo uas hlav tsis taus nplooj.
  33Nws zoo ib yam li tsob hmab uas cov
   txiv zeeg thaum tsis tau siav;
  thiab zoo ib yam li tsob txiv ntoo roj
   uas tej paj zeeg tas lawm.
  34Cov neeg uas tsis hwm Vajtswv yuav
   tsis muaj xeebntxwv,
  thiab hluavtaws yuav kub lawv tej
   vajtse uas muab tej nyiaj xiab los ua.
  35Lawv yog cov neeg uas tsim kev kub
   ntxhov thiab ua phem;
  lawv lub siab npaj rawv dag ntxias lwm tus.”