29

Yauj

Yauj Cov Lus Thaum Kawg

1-2Yauj rov hais ntxiv dua hais tias:
  “Kheev lam kuv lub neej rov zoo li yav
   thaum ub uas Vajtswv tseem saib xyuas kuv.
  
  3Vajtswv ibtxwm nrog kuv thiab nws
  ua qhov kaj rau kuv thaum kuv taug txojkev tsaus ntuj.
  4Tej ntawd yog hais txog thaum kuv
   lub neej tseem vammeej
  uas kuv nrog Vajtswv sib raug zoo
   thiab Vajtswv tseem tsomkwm kuv lub tsev.
  5Thaum ntawd Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus,
  tseem nrog nraim kuv thiab kuv tej
   menyuam tseem nyob puagncig kuv.
  6Kuv tej nyuj tej tshis muaj kua mis
   ntau heev,
  thiab kuv tej ntoo roj los loj hlob mos nyoos
   ntawm tej av uas muaj pobzeb.
  7Txhua zaus uas cov txwjlaug hauv
  lub nroog sablaj, kuv kuj mus koom nrog lawv,
  8thaum tej tub hluas pom kuv, lawv zam kev rau ob sab,
  thiab tej neeg laus sawv ntsug hwm kuv.
  9Cov thawjcoj nyob ntsiag to tsis sib tham;
  10txawm yog tej nomtswv los tsis hais lus li.

  11“Txhua tus uas pom kuv lossis hnov kuv hais lus,
  lawv puavleej qhuas tej uas kuv tau ua tas los lawm.
  12Thaum tej neeg txomnyem quaj
   thov, kuv kuj pab lawv;
  kuv pab tej menyuam ntsuag uas tsis
   pom qab vamkhom leejtwg.
  13Tej neeg txomnyem los qhuas kuv,
  thiab kuv pab cov pojntsuam kom nyob tso siab lug.
  14Kuv yeej ua ncaj thiab ua siab dawb siab zoo.
  15Yav tas los kuv ua qhovmuag rau cov
   digmuag thiab ua kotaw rau cov savceg.
  16Kuv zoo ib yam li leej txiv rau cov
   neeg pluag
  thiab tuaj lwm haivneeg tog thaum
   lawv raug kev txomnyem.
  17Kuv rhuav cov neeg nruj tsiv lub hwjchim
  thiab cawm cov neeg uas raug luag tsimtxom.

  18“Kuv xav ua neej kom muaj txojsia nyob ntev
  thiab tuag kaj siab lug hauv kuv lub tsev.
  19Yav tas los kuv zoo li tsob ntoo uas
  muaj dej yug nws tej cag thiab muaj
   lwg ntsu saum nws tej ceg.
  20Txhua tus puavleej qhuas kuv, thiab
   kuv lub zog yeej tsis ntaug li.
  21Thaum kuv ntuas sawvdaws, txhua tus
  nyob ntsiag to thiab ua tib zoo mloog kuv tej lus;
  22thaum kuv hais tas, tsis muaj leejtwg
   hais ntxiv li lawm.
  Kuv tej lus nkag rau hauv lawv lub
   siab ib yam li tej lwg dej;
  23txhua tus txaus siab yuav kuv tej lus ib yam li
  tej tub qoob tub loo txaus siab rau tej nag tshiab.
  24Thaum lawv muaj kev nyuaj siab,
   kuv ua ntsejmuag luag ntxhi rau lawv,
  kuv lub ntsejmuag uas luag ntxhi
   txhawb lawv zog kawg li.
  25Kuv ua tus txiav txim thiab leg
   tagnrho lub luag haujlwm;
  kuv coj lawv ib yam li tus vajntxwv
   coj nws pab tubrog;
  thiab nplig lawv thaum lawv tas kev
   cia siab.